Nieuws van Dorpsbelang

Jaarwisseling
Het was de bedoeling, dat er naast de brânbult een tent op het Unicumplein zou komen. Enkele maanden terug waren daar afspraken over gemaakt met de betrokkenen. Enkele dagen voor de jaarwisseling bleek, dat een aantal zaken niet geregeld was! Gelukkig lieten verschillende leden van de commissie het er niet bij zitten en ze zorgden voor partytenten op het terrein bij de brânbult. Fijn, dat jullie het op zo'n korte termijn nog konden regelen! Heel hartelijk dank!

Ledenvergadering
Op 1 februari a.s. hebben we om 20:00 uur onze ledenvergadering.
Naast de gebruikelijke punten, zoals jaarverslag, financiën en bestuursverkiezing komen er enkele thema's aan de orde, die we graag met u willen bespreken.
Het betreft de clustering van voorzieningen, de besteding van de jubileumgiften en de mogelijke aanschaf van een defibrillator. Over het laatste punt willen we graag uw mening horen. Sommigen zeggen, dat het verstandig is een defibrillator aan te schaffen, terwijl anderen er weinig voor voelen; bovendien wie betaalt de jaarlijks terugkerende kosten?

Het lijkt erop, dat over 'Kansen in Kernen' en de 'Centrale As' weinig te melden valt, maar als dat wel het geval is, dan lassen we deze 2 agendapunten in.

Structuurvisie
Het was de bedoeling, dat de structuurvisie op 17 december jl. in de Raad zou worden behandeld. Dit is door het slechte weer uitgesteld naar januari. Samen met 7 andere dorpen uit de gemeente willen we graag, dat woningbouw ook in de kleinere dorpen mogelijk blijft.

Himmeldei
Op zaterdag 20 maart a.s. willen we weer onze gebruikelijk Himmeldei houden. Graag zien we, dat de buurten dit, zoals ook de afgelopen jaren het geval was, organiseren. U krijgt daarover in maart nadere informatie. Vanuit het bestuur is Klaas de Jong contactpersoon (tel. 521611).

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 3, 15 januari 2010)

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk