De Centrale As

Ter inzage legging ontwerp-inpassingsplan De Centrale As en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Vanaf dinsdag 12 januari 2010 tot en met maandag 22 februari 2010 ligt het ontwerp-inpassingsplan De Centrale As met bijbehorende stukken (waaronder de "Tracé/m.e.r.-studie De Centrale As, Aanvulling kanaalverlegging Prinses Margrietkanaal Burgum") en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage.

Iedereen kan het ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden inzien in:
- provinciehuis van de provincie Fryslân, Snekertrekweg 1 in Leeuwarden;
- projectbureau De Centrale As, Florynwei 3c in Burgum;
- gemeentehuis van de gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 in Burgum.

De ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken zijn vanaf dinsdag 12 januari 2010 ook in te zien op www.decentraleas.nl.

Tijdens de zes weken dat het ontwerp-inpassingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ter inzage liggen kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.
Een schriftelijke zienswijze dient u te adresseren aan: Provincie Fryslân, t.a.v. Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten Postbus 213, 9250 AE Burgum.

Mondeling een zienswijze indienen
Bent u niet in de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze in te dienen, dan kunt u mondeling een zienswijze indienen bij de balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel en in het projectbureau De Centrale As. Op deze plaatsen is iemand aanwezig die uw zienswijze vastlegt.

Meer informatie
Voor meer informatie over het ontwerp- inpassingsplan De Centrale As en het ontwerpbesluit vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder kunt u terecht bij het projectbureau De Centrale As, Florynwei 3c in Burgum. Bellen of mailen kan ook; telefoonnummer: 0511-548585; email: info@decentraleas.nl.

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 3, 15 januari 2010)

 

backvorige pagina

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding