Van Dorpsbelang

Onderstaande brief kregen we van onze wijkagent.
U kunt op de ledenvergadering van 1 februari a.s. uw knelpunten aangeven.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

 

Wijkagent

Geacht Doarpsbelang,

Als buurtagent van jullie dorp, zou ik graag het volgende onder de aandacht willen brengen.
In het kader van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de politieorganisatie (IGP: informatie gestuurde politie), streef ik als buurtagent naar een concrete en directe samenwerking met de ketenpartners. Hiermee wil ik vroegtijdig inspelen op maatschappelijke veiligheidsontwikkelingen in jullie dorp. Hiervoor heb ik jullie als Doarpsbelang nodig. Immers, jullie weten wat er zich in het dorp afspeelt en signaleren vroegtijdig de nodige veiligheidsontwikkelingen.


In samenwerking met de ketenpartners (Doarpsbelangen / Jongerenwerkers / Gemeente / Scholen enz.) moeten we in staat zijn, om vroegtijdig op lokale veiligheidsontwikkelingen in te spelen en daarmee positieve ontwikkelingen te stimuleren en onrust, dan wel negatieve invloeden te voorkomen.
Uiteraard dient daarbij de verantwoordelijkheid bij de betreffende instantie te worden neergelegd.

Graag zou ik van jullie als Doarpsbelang vernemen, in hoeverre er veiligheidsontwikkelingen / situaties binnen jullie dorp zijn, die aandacht behoeven. Als voorbeeld wil ik noemen; ontwikkelingen met het oog op verkeerssituaties (bijv. klachten over snelheid / sluipverkeer), openbare orde (bijv. overlast / vernielingen), milieu (bijv. illegale stortplaatsen, geluidshinder). Daarnaast zou ik graag vernemen of er locaties, knelpunten dan wel aandachtspunten zijn, waarvan jullie graag zouden zien, dat er door de politie op geïnvesteerd wordt.
Dit alles in het kader van preventieve werking en ‘het voorkomen van’, met als uitgangspunt om gezamenlijk aan de voorkant van problemen te gaan zitten en zodoende vroegtijdig in te spelen op veiligheidsontwikkelingen.
Uiteraard ben ik bereid om een en ander mondeling toe te lichten.
Ik zie jullie reactie met belangstelling tegemoet.

Met vr.groet,
Sander Wijnsma Buurtagent team Wâld en Wetter

 

backvorige pagina

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk