Van Dorpsbelang

Behandeling van de structuurvisie in de gemeenteraadvergadering van 14 januari 2010

Het CDA gaf in de bijdrage aan, dat men meer lef moet tonen. Leefbare dorpen zijn belangrijk en de structuurvisie mag geen blokkade opwerpen. Initiatieven moeten worden opgepakt. Inbreiding, maar eventueel uitbreiding. De dorpen gaan niet op slot!
PvdA: eens met het voorstel van het College. Dat betekent concreet voor de kleine dorpen alleen inbreiding!
FNP: inbreiding, maar eventueel uitbreiding. Dat laatste moet in de structuurvisie duidelijker verwoord worden. Ten westen van Burgum bouwen vindt de FNP niet nodig.


VVD: met de inspraak is weinig gedaan. De burgers hebben het gevoel, dat ze niet serieus worden genomen. Er moeten naar aard en schaal bouwmogelijkheden komen in de kleine dorpen.
Grien Links: de structuurvisie is toekomstgericht. Tytsjerksteradiel is een woongemeente. Er worden in de structuurvisie echter geen duidelijke keuzes gemaakt. De westelijke uitbreiding bij Burgum vindt Grien Links niet nodig. Volgens deze partij komen de dorpen in de voorgestelde structuurvisie niet op slot.
CU: er is voldoende woningbouw in de kleine dorpen nodig! Uitbreiding noodzakelijk, als inbreiding niet mogelijk is.
Gemeentebelangen Tytsjerksteradiel: de krimp gebruiken om lef te tonen. De structuurvisie geeft voldoende mogelijkheden voor de dorpen. Ook moeite met de uitbreiding aan de westkant van Burgum.

Tenslotte werd een amendement aangenomen, dat ingediend werd door FNP, CDA, VVD en CU. Daarin staat, dat als inbreiding niet mogelijk is, er mogelijkheden moeten komen voor uitbreiding; ook in de kleine dorpen!

Het bestuur van Dorpsbelang

 

backvorige pagina

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk