Garipers presenteren ambitieus clusteringsplan

GARYP - Garipers komen met een ambitieus plan om hun dorp leefbaar te houden. Door clustering kunnen de huidige schets-visie-clustering-SMvoorzieningen blijven en al verdwenen faciliteiten zelfs terugkeren. Woningbouw en participatie van commerciële instellingen moeten het project deels financiëren. De zeskoppige werkgroep presenteerde het plan gistermiddag aan burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

Het samenbrengen van voorzieningen is de enige manier om deze in een dorp te houden, stelt Gjalt Benedictus, voorzitter van de Commissie Clustering Voorzieningen. Er is veel voordeel te halen uit het delen van een gebouw, zoals gezamenlijk beheer en minder energieverbruik.

Om ervoor te zorgen dat Garyp een leefbaar dorp blijft, is het noodzakelijk dat de faciliteiten blijven, stellen inwoners. Garyp moet in de eerste plaats een dorpshuis en een kerkgemeenschap hebben, maar ook zaken als sportvoorzieningen, een bibliotheek, een ouderensoos, een huisartsenpost en een ontmoetingsplaats voor jongeren mogen zeker niet ontbreken. Een enquête uit 2005 wees uit dat Garipers veel waarde hechten aan deze vorm van leefbaarheid in het dorp.

Dat is te realiseren, stelt de speciaal opgerichte werkgroep. De voorzieningen die het dorp nu heeft, kunnen huizen in een nieuw gebouw achter het huidige dorpshuis It Geahûs, aan de Greate Buorren. Tevens kan het gebouw plaats bieden aan faciliteiten die eerder uit het dorp verdwenen, zoals een politiepost, een welzijnsloket van de gemeente, een zorgloket van zorgcentrum Berchhiem en een consultatiebureau. De achterliggende instanties willen graag terugkeren naar het dorp, weet Benedictus.

Ook naar de financiering is kritisch gekeken. "Gemeentejild is net helber", zegt Benedictus. "Dêrom hawwe wy wat oars betocht." Er is nog ruimte voor zo'n vijftig woningen binnen Garyp, bij de tennislocatie en de Greate Buorren/Brandsmaloane. Het vrijliggende terrein vlakbij bouw bedrijf De Haan wordt nu alleen bij feestelijkheden gebruikt. De clusteringscommissie pleit eerst voor zestien vrijstaande woningen en nog tien appartementen bovenin het 'blok' voor de geclusterde voorzieningen.

Benedictus verwacht een paar miljoen euro aan grondopbrengsten te kunnen binnenhalen. "En dat jild heart by Garyp, dus dat kin moai foar de klustering brûkt wurde."
Commerciële participanten van de clustering kunnen ook een deel van het benodigde geld bijeenbrengen.

Het plan voor de clustering, gemaakt door Commissie Clustering Voorzieningen. De meeste veranderingen zijn beoogd rond het Geahûs.Benedictus denkt bijvoorbeeld aan een fysiotherapiepraktijk en de huidige supermarkt Spar, die volgens hem een andere locatie nodig heeft.

Wateropslag is ijsbaan
Ook voor de extra wateropslag, verplicht bij nieuwbouw van woningen, heeft de commissie een handige oplossing. Aan de rand van het dorp verrijst een natuurlijke ijsbaan. "De iisbaan is no te fier fuort en der moat in drege oerstek makke wurde. Dan is der direkt wer in probleem oplost."
De commissie overhandigde het plan gistermiddag aan het college van burgemeester en wethouders. Het plan past binnen de kaders die de gemeenteraad al heeft gesteld, benadrukt Benedictus: "De leefberens yn de doarpen behâlde, ynbreiding yn stee fan útbreiding en de doarpsfoarsjennings oereinhâlde." Dat opgeteld bij de financieringsplannen bracht bij de dorpsgenoten al een enthousiaste reactie teweeg.

De commissie hoopt dat ook burgemeester en wethouders het plan goed genoeg vinden om voor te leggen aan de gemeenteraad. Als het mag worden uitgevoerd, zullen eerst de sportvelden maar naar het midden van het dorp worden verplaatst. Daarna volgt de bouw van de huizen en het clusteringsblok, dat eerst door een architect zal worden ontworpen.

(Bron: weekblad Actief, 10 febr.2010)

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk