Nieuws van Dorpsbelang


N913
De plannen zijn door de werkgroep gepresenteerd en u hebt daarop kunnen reageren. Uit de reacties werd duidelijk, dat men zich in grote lijnen kan vinden in de plannen. De gemaakte opmerkingen worden meegenomen in het vervolg.

Uitbreiding fietsenhok Gariperhoeke
Enkele jaren terug heeft Dorpsbelang gevraagd om uitbreiding van het fietsenhok. Enkele maanden terug kwam er een telefoontje van de provincie. Een grote investering wil men niet meer doen, omdat door de Centrale As de situatie ter plekke zal veranderen. Anderzijds had men begrip voor het feit, dat er op korte termijn iets moet gebeuren. Daarom zijn er aan de achterkant van het fietsenhok staanders geplaatst. Er is nu voldoende ruimte voor de fietsen. Nu is het aan de gebruikers de fietsen daar neer te zetten.

Clustering voorzieningen
Over de voortgang valt op dit moment niets te melden. We wachten op een reactie van de gemeente.

Defibrillator
Het is de bedoeling deze te plaatsen bij Bureau Benedictus. Helaas geeft de bouwvergunning problemen, dus het is afwachten.

Visie
Centrale As, nieuwe woningen, leefbaarheid en clustering voorzieningen zijn zaken, die de komende jaren onze aandacht moeten hebben. Deze staan in onze dorpsvisie beschreven, maar we zijn nu enkele jaren verder en de ontwikkelingen gaan door. Hoe verhoudt zich het één tot het ander? Moeten er zaken worden geactualiseerd? Als bestuur willen we komen tot een plan van aanpak voor de komende jaren; vandaar dat we op de bestuursvergadering van 12 mei hierover uitvoerig met elkaar hebben gesproken. Tytsjerksteradiel heeft, hoewel bepaalde dorpen wel zullen krimpen, als gemeente de komende jaren nog geen last van krimp. Wel verandert de leeftijdsopbouw: meer senioren en minder jongere jeugd. Jonge gezinnen (vaak oud Garipers) willen graag terug naar Garyp, maar de woningen zijn in ons dorp relatief duur zijn. Er blijkt met name behoefte te zijn aan goedkopere woningen, de zgn. starterswoningen. In het verleden zijn deze woningen wel gebouwd, maar door verbouw en uitbreiding vallen deze woningen bij verkoop in een duurdere categorie. Daarom is het belangrijk, dat we vooral inzetten op starterswoningen.

Een tweede aandachtspunt is woningen voor senioren met de daarbij behorende voorzieningen. Voor de leefbaarheid is het belangrijk, dat het inwonersaantal op peil blijft en dat betekent, dat er ook de komende jaren door gezinsverdunning woningen nodig blijven! Door de realisatie van de plannen, zoals deze door de werkgroep 'clustering' gepresenteerd zijn, komen er voldoende mogelijkheden. Deze plannen zijn echter nog niet goedgekeurd. Ook zijn er huurwoningen op de Master Lubwei en De Tuije, die niet meer voldoen aan de huidige eisen. We zullen aan de woningbouwvereniging vragen welke plannen men heeft met deze woningen.
In onze dorpsvisie staat verwoord, dat we het belangrijk vinden, dat er ruimte is voor kleinschalige bedrijvigheid. Als bestuur zien we op dit moment vooral mogelijkheden aan de N913. Als er ondernemers zijn die ruimte zoeken, dan horen wij dat graag.

Verkeersveiligheid
Regelmatig komen er klachten binnen over het parkeren. Vooral op de Lytse Buorren en de Greate Buorren staan er regelmatig auto's geparkeerd op de stoep. Met name voor voetgangers met kinderwagens, of mensen met een rollator is dat lastig.

Een tweede aandachtspunt is de snelheid op de Brandsmaloane. Ook daar is het in de bebouwde kom 30 km. We hebben de wijkagent gevraagd aan deze twee zaken extra aandacht te geven.


Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr.5, 21 mei 2010)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk