Kansen in Kernen


 

Het eerste stadium van het project Kansen voor Kernen is afgerond. Aan de hand van ingebrachte wensen en ideeën heeft het bureau Oranjewoud een globale visie ontwikkeld over een andere inrichting van de Gravinneloane, zodra de Centrale As is aangelegd. Het doel van het zogenoemde afwaarderen van de Gravinneloane is:

 • Het veranderen van een snelle 80 km weg in een dorpsstraat, waar slechts 30 km/u gereden kan/mag worden.
 • Deze beperkte snelheid niet proberen te realiseren d.m.v. verkeersborden, drempels of andere obstakels, maar door het principe van Shared Space, oftewel “Dielde Romte”.
 • Hiertoe de weg zodanig inrichten dat niet alleen (vracht )auto's, maar ook kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en spelende kinderen, zich veilig en gezamenlijk op deze weg kunnen begeven.


In een vorige Rabbelskûte heb ik al aangegeven, dat het principe van “Dielde Romte” mij zeer aanspreekt. Maar op deze inloopavond ging het over de invulling van dit principe en dan wordt het pas echt concreet.
In grote lijnen komt de globale visie van de herinrichting van de Gravinneloane op het volgende neer:

 

 • Het smaller maken van de weg en het kleiner maken van het kruispunt naar het bedrijventerrein (met daarbij voldoende ruimte in de bochten voor landbouw  en vrachtverkeer)
 • Een ander wegdek; klinkers, i.p.v. asfalt.
 • Woningbouw in kleine aantallen links èn rechts van de weg.
 • Het maken van twee extra afslagen (zij doorsteekjes naar de Master Lubwei en de Ds. Minnemawei).
 • Het water van de opvaart richting de weg doortrekken en het realiseren van een ontmoetingsplek met een minihaventje voor kano's en roeibootjes.
 • Meer ruimte voor het kerkhof.
 • Het accentueren van opritten en afslagen door een ander stratenpatroon ter plekke (en mijn idee: een soort “klúnplak” bij de inrit naar de ijsbaan in een kleurenpatroon van een {Perzisch} tapijt).
 • Kansen benutten voor het creëren van een combinatie van wonen en werken (o.a. bij en rond “de fabriek”).
 • Het om en om planten van nieuwe bomen langs de weg en het vervangen van zieke bomen.
 • Het plaatsen van passende straatlantaarns langs de gehele Gravinneloane.
 • En nieuw wandelpad maken, door de oude Gravinneloane tussen de Iendrachtswei en Sumar weer te ontsluiten.

 

Editie_68_13Tijdens de drukbezochte inloopavond van 6 april jl. hebben de bewoners van Garyp zich hierover kunnen informeren èn kunnen uitspreken. Rond de tafels met de schetsplannen ontstonden levendige discussies en tijdens de twee fotopresentaties werd flink gediscussieerd over de richting die men wilde inslaan. Opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen kon men opschrijven op flaps die her en der voor het grijpen lagen.Niet iedereen was meteen enthousiast. Ik zie Klaas Bakker nog voor me, hoofdschuddend over het idee van woningbouw tussen zijn achtertuin met de duiventillen en de Gravinneloane. Mijn buurman Foppe Hoekstra vertelde mij ter geruststelling, dat hij op de flap heeft geschreven dat hij geen woningbouw wil tussen de Gravinneloane en de Master Lubwei/Ds. Minnemawei. Siep Bijlsma sprak zijn zorgen uit over de aanloop naar de Spar, als fietsers straks rechtdoor over de Gravinneloane kunnen fietsen en niet meer door de dorpskern hoeven. Ook pleitte hij voor een goede toegankelijkheid van bevoorrading voor de winkels in het dorpscentrum. En Piet Sibma was niet enthousiast over honden op zijn land door het herstel van de oude Gravinnelaone. Door het ijsbaanbestuur werd een geheel nieuwe toegang voorgelegd; een haakse hoek aan de achterkant van de huidige ijsbaan, om via een nieuwe toegang over provinciale grond bij het kruispunt bij de Petrusstjerke/Lytse Buorren aan te komen. Dit idee werd tijdens de 2e presentatie geopperd en werd direct door de gespreksleider van Oranjewoud op de flap genoteerd; net als de andere opmerkingen en ideeën.
Een ander omstreden onderwerp was de voorgestelde klinkerbestrating. “Ik bin der pûr op tsjin”, liet Gerrit Kloosterman luid en duidelijk horen. Maaike Doppenberg had me al eerder die avond verteld dat zij destijds vanwege die lawaaierige klinkers in combinatie met de drempels zelfs is verhuisd op de Inialoane. Maar drempels komen niet in dit plan voor. Egbert Hadderingh vroeg zich vanwege de zeer hoge kosten van klinkerbestrating af, of er met asfalt niet ook een visueel effect bereikt zou kunnen worden om de snelheid te laten afnemen. De discussie over de nadelen kregen gaandeweg de overhand, tót Cees Blom juist de voordelen benoemde. Samen met een positieve bijdrage van Gjalt Benedictus over de kansen die dit plan konden bieden, sloeg de stemming om. Van negatief tot gematigd optimistisch.

En ik? Ik moet bekennen dat het voor mij best een dilemma was om in de Kerngroep te zitten, terwijl diezelfde Kerngroep plannen maakt die mij persoonlijk raken. Ik ben één van de bewoners die heel dicht bij de Gravinneloane woont. De plannen kunnen voor het algemeen belang heel nuttig zijn, maar woningbouw in “je voortuin” en meer lawaai door klinkers, zijn nou eenmaal geen pretje voor als het je zelf aangaat. Opvallend detail: oorspronkelijk was er woningbouw gepland op het veld waar de buurtwagens tijdens de dorpsfeesten staan opgesteld. Toen heb ik in de Kerngroep gepleit om dit veld als “dorpsbleek” te behouden, omdat het een echte dorpsfunctie heeft en niet gemist kan worden als evenemententerrein. Dan is het best zuur als er vervolgens een cirkel woningbouw “in je voortuin” (red.: noordzijde oude kleuterschool en Klaas Bakker) getekend wordt, waarvoor zelfs het klimaatbosje moet wijken! Maar al met al, er ligt een mooi plan klaar met veel mogelijkheden voor ons dorp. Deze goed doordachte visie is het waard om door de gemeenteraad serieus genomen te worden. Uiteindelijk moet de Raad, die trouwens goed vertegenwoordigd was, beslissen over de definitieve inrichting en het bijbehorende geld hiervoor vrijmaken. Deze visie biedt zeker kansen.Foto en tekst:
Werkgroep Kans in de Kernen
Trudi Dorreboom Rosenboom

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr.5, 21 mei 2010)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk