Nieuws van Dorpsbelang

 

Clustering voorzieningen
Van de gemeente is bericht gekomen, dat het College met waardering kennis genomen heeft van het plan tot clustering van voorzieningen. De volgende stap is het uitvoeren van een gedetailleerdere en integrale haalbaarheidsstudie.
Eind augustus zal er contact met ons worden opgenomen.

Kansen in kernen
Het eindrapport is klaar en we danken de werkgroepleden Erik Johannes, Bareld Kootstra, Peter Sibma, Martin Kobus, Sietse Bruinsma, Trudi Dorreboom, Auke van der Vliet en Henk de Haan voor hun inbreng.
Samengevat doet de werkgroep de volgende voorstellen:
De Gravinneloane wordt een dorpslaan met aan weerzijde bomen. De weg heeft een 30 km regiem en bestaat (bij voorkeur) uit klinkers. Om het dorpse karakter te vergroten zijn er zoeklocaties voor max. 8 10 woningen. De weg krijgt twee nieuwe aansluitingen bij de Master Lubwei, zodat de weg beter bij het dorp hoort. Aan de dorpszijde is er een vrijblijvend wandelpad. Fietsers kunnen binnen de bebouwde kom op de rijbaan. Het vrijblijvend fietspad buiten de bebouwde kom blijft behouden. De Opfeart wil men een klein eindje doortrekken, zodat deze direct waarneembaar is vanaf de weg. Een brugleuning en een kademuur geven een visuele versmalling. De aansluiting met het industrieterrein komt in het verlengde van de Eendrachtsweg te liggen.

Voor alle duidelijkheid: de werkgroep gaat niet in op de financiering of op de uitvoering. Dit zal pas gebeuren als ook de voorstellen voor de andere dorpen klaar zijn. We moeten afwachten in hoeverre de voorstellen daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.
Dorpsbelang Garyp heeft herhaaldelijk aangegeven, dat de afwaardering van de N913 onlosmakelijk verbonden is aan de geplande rondweg. Het één kan niet zonder het ander! Daarnaast vinden wij dat de afwaardering van de N913 niet beperkt mag blijven tot de Gravinneloane. We hadden en hebben het steeds over de gehele N913!

Daarnaast ziet de werkgroep nog genoeg kansen. Genoemd worden het opwaarderen van de oude zuivelfabriek, het ophogen van het peil van de Opfeart, dorpsommetjes, het vergroenen van de begraafplaats en de inrichting van de weg buiten de bebouwde kom.

Centrale As
Op donderdag 5 augustus was er een informatiebijeenkomst over de onderdoorgang onder de Eendrachtsweg. In de tunnel wordt het fietsverkeer en het overige verkeer van elkaar gescheiden. Een probleem voor het zwaardere landbouwverkeer is het stijgingspercentage van de helling. Er komt, zoals nu de plannen zijn, een snelheidsbeperking van 30km. Dat is nodig i.v.m. met de veiligheid. Een probleem is, dat tractoren met een zware vracht waarschijnlijk moeite zullen hebben om vanuit de tunnel tegen de helling op te komen. In overleg met de betrokkenen zal hier een oplossing voor moeten worden gevonden. Hieronder een impressie van de nieuwe situatie:

Editie_69_13

De daadwerkelijke
De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van:
procedure afhandeling PIP
(ter inzage van 17 augustus t/m 27 september 2010);
procedure aanvraag bouwvergunning (gemeente Tytsjerksteradiel);
verwerven van benodigde gronden;
aanbesteding en gunning van het werk;
Nadere informatie is te vinden op de website www.decentraleas.nl; ook kan er contact worden opgenomen met het projectbureau.

Jaarlijkse schouw
Het bestuur van Dorpsbelang heeft de gebruikelijke rondgang door het dorp gemaakt. We constateerden, dat er op dit moment weinig aandachtspunten zijn. Het dorp ligt er netjes bij.


Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr.6, 20 augustus 2010)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk