Nieuws van Dorpsbelang

Semipermanente huisvesting huisarts
Het vinden van een tijdelijke huisvesting voor onze huisarts verliep moeizaam. Gelukkig is in goed overleg met gemeente en omwonenden daarvoor een oplossing gevonden en zal de tijdelijke praktijkruimte naast de tennisbaan komen.

Clustering voorzieningen
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente en verschillende opties worden nader uitgewerkt. De gesprekken met de gemeente worden in januari voortgezet. Een concreet voorstel is er op dit moment nog niet.

Centrale As
De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de aangevraagde voorlopige voorziening voor het Provinciaal Inpassingsplan de Centrale As.
It Fryske Gea vroeg samen met 8 andere verenigingen/stichtingen en enkele bewoners om uitstel van het in werking treden van het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan, omdat de beroepszaak nog behandeld moet worden.
Zoals u hebt kunnen lezen heeft de Raad van State dit verzoek toegewezen. Dat betekent, dat het project de Centrale As minimaal met 3 maanden vertraagd wordt.
Een definitieve uitspraak wordt in maart/april verwacht. De rondweg langs Garyp wordt met name genoemd. De Raad van State vindt, dat de problematiek van de compensatie van weidevogelgebied aan de noordkant van Garyp beter moet worden onderzocht.
De organisaties, die om de voorlopige voorziening hadden gevraagd, zijn blij met dit resultaat en hebben goede hoop, dat het uiteindelijk zal lukken de plannen gewijzigd te krijgen. De provincie gaat er vanuit, dat de Centrale As uiteindelijk aangelegd zal kunnen worden!

Ledenvergadering
Op maandag 28 februari a.s. willen we graag onze jaarlijkse ledenvergadering houden. Er zullen verschillende thema's de revue passeren. Na de pauze zal Kearn aandacht geven aan de mienskipsin in het dorp. In oktober jl. is daarover een avond geweest, maar door (digitale) mis-communicatie waren daar maar weinig Garipers aanwezig. Mienskipsin is belangrijk en is gelukkig nog in Garyp aanwezig. De tijden veranderen echter en het kan altijd nog beter.
Daarom is het goed daar aandacht aan te geven. Zijn er b.v. ideeën die we van elkaar over kunnen nemen? Welke knelpunten ervaren we? enz.

Jubileumgeld
De penningmeester heeft nog steeds het geld, dat we kregen bij ons 100-jarig jubileum, in kas.
Tot dusverre is er één idee binnen gekomen (plaatsen van een extra bank), maar dat werd te duur. Het gaat om een bedrag van € 287,50.
Met andere woorden: ideeën zijn nog steeds welkom!

Contributieverhoging
Op de ledenvergadering is besloten de contributie met 1 euro te verhogen. Dit i.v.m. de aanschaf en het onderhoud van de defibrillator.

Sneeuwvrij?
De eerste sneeuw is weer gevallen. Evenals vorig jaar willen we graag, dat iedereen, mits natuurlijk redelijk ter been, de stoep voor het huis sneeuwvrij houdt. Ongelukken kunnen daardoor hopelijk voorkomen worden.

Oud en Nieuw
Het is de bedoeling dat er ook dit jaar weer een brânbult komt op de hoek Brandsmaloane/Ielke Boonstraloane en een tent op het "dorpsplein" om het begin van het nieuwe jaar met elkaar te vieren.
Voor het maken van een brânbult is het nodig, dat de takken vervoerd worden naar de brânbult.
Op dit moment hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld met vervoer!
Daarom een dringende oproep om te helpen, want zonder vrijwilligers komt er geen brânbult!
Jullie kunnen je melden bij Lourens Hengst, tel.521382. Er wordt ook een folder door het hele dorp bezorgd met alle informatie over de jaarwisseling.

Wie nu al vragen of opmerkingen heeft, kan gerust bellen met Margreet Wijmenga, tel. 521248.

Bestuur dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , december 2010)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk