Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op maandag 9 maart a.s. Het deel na de pauze wordt verzorgd door wethouder Rijpstra, die ons iets zal vertellen over energiebesparing. Hoe kan de burger energie besparen en welke subsidiemogelijkheden zijn er?

De jaarwisseling

De jaarwisseling is met de betrokkenen geëvalueerd en unaniem zijn we van mening, dat het een zeer geslaagde oud en nieuw viering is geweest. De jongeren kwamen met ideeën bij dorpsbelang en hebben het ook zelf uitgevoerd. Een brânbult organiseren heeft bepaalde risico's en voor een feesttent midden in het dorp geldt hetzelfde. Het werd echter allemaal op een uitstekende wijze geregeld. Bij de nieuwjaarsreceptie van It Geahûs werd verschillende keren gezegd, dat er jaren zijn geweest, dat je niet durfde te zeggen, dat je uit Garyp kwam. Nu kunnen we terug zien op een geslaagde nieuwjaarsviering!

Jubileum

Dorpsbelang bestaat dit jaar 100 jaar. We willen daar aandacht aan geven en daarom is er een jubileumcommissie gevormd, die verschillende activiteiten voorbereidt. In ieder geval komt er een reünie en een revue over 100 jaar Garyp. De festiviteiten zullen plaats vinden op vrijdagavond 9 oktober (receptie en activiteiten voor de jeugd), zaterdag 10 oktober (o.a. een reünie en een revue) en zondagmorgen 11 oktober (tentdienst).

De Centrale As en de woningbouw

De werkgroep N 913 zit nog steeds te wachten op bericht van de gemeente om te starten. Het plan van aanpak zou er in het najaar van 2008 al zijn, maar we hebben nog niets gehoord. Aan gedeputeerde Galema hebben we gevraagd, hoe het kan, dat Burgum 150 woningen krijgt ter compensatie voor de Centrale As en Garyp niets. In december hebben we daar een gesprek over gehad op het provinciehuis. Duidelijk werd toen, dat de gemeente bij het toewijzen van de woningen aan de kernen leidend is; vandaar dat we binnenkort een gesprek hebben met wethouder Prins. Er kwam ondertussen echter een telefoontje van het provinciehuis: de heer Galema wilde graag een gesprek met dorpsbelang. Op donderdag 15 januari heeft dit plaats gevonden. De heer Galema benadrukte, dat hij een speciale relatie heeft met Garyp en hij beloftes heeft gedaan en die waar wil maken. Hij ziet mogelijkheden voor extra woningen. We kregen verschillende tips van hem (b.v. aanpassen van onze dorpsvisie) en ook bepaalde toezeggingen. We zullen dit in het gesprek met wethouder Prins nader gaan uitwerken en de heer Galema op de hoogte houden.

Het Tennispaadsje

In de vorige Rabbelskûte hebben we gemeld, dat er lichtpuntjes op zonne-energie in het wegdek van het Tennispaadsje komen. Verschillende Garipers hebben aangegeven, dat men twijfelt aan het rendement van deze investering. Voor de gemeente is het een experiment, maar het is de enige reële mogelijkheid daar iets aan verlichting te krijgen. Lukt het, dan wil de gemeente het ook op andere plaatsen gaan toepassen.

De brug bij Burgum

De brug verkeert in slechte staat en er zal op korte termijn iets aan gedaan moeten worden. Dat geeft verkeersoverlast en daarom heeft de gemeente een informatiebijeenkomst belegd met betrokkenen om te bekijken, wat de beste periode is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In de discussie kwam naar voren om tijdelijk half-om-half te stremmen geen optie is, omdat er dan nog te weinig ruimte is voor vrachtverkeer en bussen. Alleen in het weekenden/avonden te werken is ook geen optie, omdat je dan veel langer in de stremmingen zit en er een snelheidsbeperking zal gelden van 30 km/uur. Hierdoor is er geen goede verkeersdoorstroming en komt de verkeersveiligheid in het geding. Dat betekent, dat de brug compleet afgesloten wordt voor het verkeer, uitgezonderd fietsers. Dit moet ruim van te voren aangegeven worden in de media en middels borden langs de toegangswegen. Omleidingen zullen dan via Leeuwarden en Kootstertille gaan lopen. Men maakt zich zorgen over sluipverkeer via Eastermar, maar dit zou opgelost kunnen worden door hier beveiliging in te zetten. De aanwezigen zijn van mening dat de werkzaamheden hoe dan ook uitgevoerd moeten worden en dan graag in een korte periode van 9 dagen achtereen. De voorgestelde periode van stremming (de 1e week van de noordelijke Bouwvak 2009). Vrijdag 17 juli 2009 20:00 uur t/m maandag 27 juli 2009 06:00 uur

OVG

De OVG heeft in het jubileumjaar verschillende activiteiten georganiseerd, waar vele mensen aan hebben deelgenomen. Jullie mogen terug zien op een geslaagde jubileumviering! Hartelijk dank aan allen, die zich daarvoor hebben ingezet.

Kern met pit

(Win de wens van je buurt!)

Kan uw buurt, wijk of dorp wel wat pit gebruiken? Bv. Door het opknappen van die oude gymzaal, of wordt het nu echt tijd voor nieuwe speelattributen in de speeltuin, vindt u het eeuwig zonde als de unieke geschiedenis van uw dorp verloren gaat, of wilt u de oude toneelvereniging nieuw leven inblazen? Allemaal ideeën die passen binnen de twaalfde ronde van de wedstrijd Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Voor de twaalfde maal organiseert Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. De wedstrijd is bedoeld voor bewonersgroepen die zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun wijk of dorp en zich daar daadwerkelijk voor (willen) inzetten. KNHM nodigt hen uit een project ter verbetering van de leefbaarheid, aan te melden en uit te voeren. Elke groep die in haar opzet slaagt, ontvangt een prijs.

Meedoen of meer weten?

Brochures zijn af te halen bij Heidi de Haan, Singel 16, 9263 PV Garyp (na half 6). Inschrijven kan tot 1 mei 2009. Op www.knhm.nl kunt u het inschrijvingsformulier inclusief handleiding ook downloaden.


Het bestuur van Dorpsbelang Garyp

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr.3, 30 januari 2009)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk