Himmeldei 2009

Dizze kear ha we ús rûte útwreide mei it stikje lân wat achter de tennisbaan leit.
Dêr binne we bot skrokken fan it neilittenskip fan de jeugdkeet die't dêr stien hat.
Der is in binde oan jiskesekken en stikkene flessen en brânresten lizzen bleaun.

It is allegearre wer aardich himmel wurden en ús bern ha der fest wat fan opstutsen hoopje we.
Miskien is dizze manier fan himmeljen mei de bern ek wat foar de oare buerten om te dwaan?
We hiene der yn elts gefal prachtich waar by en de bern ha neitiid in lekkere iislolly krigen!!

ingezonden door: Buert Feanhúzen

 

 

 
totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk