Wonen in de gemeente Tytsjerksteradiel

De gemeenteraad heeft op donderdag 26 februari jl. gediscussieerd over wonen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit in het kader van de structuurvisie.

In het voorstel van het College aan de Raad staat, dat we een omslag in het denken moeten maken, omdat we gaan van groei van de bevolking naar verminderde groei en op de langere termijn misschien naar krimp. Een gemeente moet niet bouwen voor leegstand. Gezien de stagnatie in de woningbouw vindt het College het gewenst, dat met name Burgum als regionaal centrum zijn functie op het gebied van voorzieningen kan (blijven) waarmaken. Hier moet op langere termijn woningbouw verzekerd zijn via de robuuste westelijke uitbreiding.

Men wil 150 woningen bouwen aan de westkant van de Centrale As. Daarnaast is er uitbreiding mogelijk in Hurdegaryp en Gytsjerk/Oentsjerk. In de andere dorpen zal het door inbreiding moeten. Uitbreiding zit er niet meer in!
De dorpsbelangen van 8 dorpen hebben in een gezamenlijke verklaring aangegeven, dat men het met de hierboven verwoorde visie oneens is. Door de gezinsverdunning (minder mensen per woning) is het nodig in elk dorp woningen te bouwen, zodat het inwonersaantal op peil blijft. Zonder nieuwe woningen vermindert het aantal mensen per dorp, waardoor het moeilijker wordt voorzieningen in stand te houden. Nieuwe woningen mogen natuurlijk gerealiseerd worden door inbreiding, maar als er in een dorp geen ruimte is, dan moet er een uitbreidingsplan komen. De gezamenlijke dorpsbelangen vinden dat de woningen, mits er vraag is, verdeeld moeten worden naar rato van het aantal inwoners.

De fracties hebben in de gemeenteraadsvergadering hun visie verwoord:


FNP
Het verhaal van het College overtuigt niet. De verhouding tussen wat de 3 grote kernen mogen bouwen en de andere dorpen ligt scheef. Er moet meer ruimte komen voor de kleinere kernen. De FNP vindt dat de notitie moet worden aangepast!

PvdA
De leefbaarheid moet niet beperkt worden tot het aantal woningen. Andere beleidsterreinen kunnen met het wonen verbonden worden. Er kan misschien wel een zwevende pot komen voor bijzondere omstandigheden (b.v. sloop van een bedrijf, waar woningen komen)

VVD
Er moeten meer mogelijkheden komen voor de kleinere dorpen. De VVD is het voor een groot deel eens met het standpunt van de FNP.

Het CDA
De kwaliteit van de dorpen is belangrijk. Leefbaarheid is meer dan het bouwen van woningen. Er zijn genoeg mogelijkheden voor inbreiding. De kleinere dorpen kunnen gebruik maken van de voorzieningen in de grotere dorpen. Belangrijk is, dat de woningen geleidelijk worden uitgegeven. Het CDA kan (uitgezonderd één lid) instemmen met de notitie van het College.

W.Haanstra (CDA)
De heer Haanstra is het niet eens met de keuzes die gemaakt worden. De voorgestelde beleidslijn is niet goed voor de kleinere dorpen. Er is te weinig onderzoek gedaan. Wat betekent krimp voor de leefbaarheid in de kleinere dorpen? Is er wat gedaan met de dorpsvisies van de kleinere dorpen? Hoe komt het met starterswoningen? Het is belangrijk, dat de dorpen een evenwichtige leeftijdsopbouw krijgen. Jong en oud kunnen elkaar dan ondersteunen. Waarom moet Burgum veel meer woningen krijgen? Gaan bepaalde voorzieningen daar anders verdwijnen? In de notitie is geen sprake van een evenredige verdeling!

Gemeentebelangen Tytsjerksteradiel
Deze partij is het eens met de notitie. De leefbaarheid wordt in deze notitie zo optimaal mogelijk gestimuleerd.

Christen Unie
De Christen Unie is voor sterkere dorpen. Men is niet echt tevreden met de notitie. De Christen Unie volgt de lijn van de FNP.

Groen Links
Het gaat om de leefbaarheid in Tytsjerksteradiel en woningen zijn daar een onderdeel van. Groen Links heeft moeite met de percentages, maar dat schijnt geen beleidswijziging te zijn. Grote moeite heeft men met de robuuste uitbreiding aan de westkant van Burgum. Burgum komt zo weer in tweeën. Bewaar deze woningen in een pot voor de dorpen, of geef ze anders terug aan de provincie. Groen Links kiest voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Wethouder Prins
In deze notitie gaat het over de uitgangspunten. Later wordt het geconcretiseerd in het Woonplan. In bijna alle dorpen is inbreiding mogelijk. Als dat niet kan, dan moeten we daar creatief mee omgaan. Er komt zo geen dorp op slot. Burgum heeft een speciale plaats. Er moet aan de westkant een robuuste uitbreiding komen.

Samengevat
Wat willen de gezamenlijke dorpsbelangen?
Door de gezinsverdunning (minder mensen per woning) is het nodig in elk dorp woningen te bouwen, zodat het inwonersaantal op peil blijft. Dat kan door inbreiding, maar als er in een dorp geen ruimte is, dan moet er een uitbreidingsplan komen. Verdeling van de woningen, mits er vraag is, naar rato van het aantal inwoners.

Wat is het standpunt van de fracties?
De PvdA, het CDA (uitgezonderd W.Haanstra), Gemeentebelangen Tytsjerksteradiel en Groen Links zijn het in grote lijnen eens met de notitie. Dat betekent uitbreiding in Burgum en in mindere mate in Hurdegaryp en Oentsjerk/Gytsjerk. Eventuele inbreidingsmogelijkheden moeten benut worden in de andere dorpen, maar er worden geen uitbreidingsplannen gerealiseerd! Groen Links wil, dat er kritisch wordt gekeken naar de uitbreiding van Burgum in westelijke richting.

De FNP, de VVD, de heer Haanstra en de Christen Unie vinden dat de notitie moet worden bijgesteld. Er moeten meer mogelijkheden komen voor woningbouw in de kleinere dorpen!

Hoe verder?
In de samenvatting is verwoord, welke partijen of personen ons standpunt steunen. Het is van belang, dat we aandacht blijven vragen voor de woningbouw in de kleinere kernen. De meeste fracties zijn bezig een verkiezingsprogramma op te stellen voor de volgende raadsperiode. We vragen leden van partijen het standpunt van de gezamenlijke dorpsbelangen te verwoorden in ledenvergaderingen en fracties daarop aan te spreken. De uitgangspunten zijn nu vastgesteld door de Raad, maar in het nieuwe Woonplan wordt het nader geconcretiseerd. Het is dus nog geen gelopen race. Daarnaast zijn er in 2010 gemeenteraadsverkiezingen en we zullen u dan ook blijven informeren over de standpunten van de verschillende fracties.

De gezamenlijke dorpsbelangen

(ingezonden door Dorpsbelang Garyp)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk