Nieuws van Dorpsbelang

De Centrale As

Het bestuur van Dorpsbelang vraagt zich af, of er rond de eventueel aan te leggen rondweg bij Garyp voldoende mogelijkheden blijven voor de agrariërs. In een brief aan de Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As is het als volgt verwoord: 'Voor ons kwam het vertrek van één van de agrariërs als een complete verrassing, omdat wij er vanuit gingen, dat de boeren, die niet op de huidige plaats kunnen blijven, een verantwoord alternatief zouden krijgen aangeboden bij Garyp. Er is 400 ha. beschikbaar en dat is voldoende voor 3 of 4 bedrijven. Het is u bekend, dat we het van groot belang achten, dat de grond nu en in de toekomst een agrarische bestemming behoudt. Dit in het kader van het behoud van het huidige landschap en in het belang van de leefbaarheid van ons dorp! Een 'natuurbestemming' wijzen wij af! Wij gaan er vanuit, dat de grond een agrarische bestemming zal houden en de geplande boerderijen er zullen komen!' Als bestuur vinden we verschillende zaken m.b.t. de Centrale As onduidelijk. Een afvaardiging van ons bestuur heeft daarom een afspraak gemaakt met het projectbureau.

Windmolens

Op de ledenvergadering werd de vraag gesteld, of er langs het PM kanaal bij Suwâld windmolens komen. We konden er toen geen antwoord op geven. Ondertussen is de volgende informatie bekend. Vanaf 26 februari 2009 tot en met 11 maart lag het ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Buitengebied 1997 (windturbinecluster Suwâld)" ter inzage. Het ontwerpplan heeft betrekking op de realisatie van een windturbinecluster parallel aan het P.M. kanaal nabij Suwâld. Het plan is te downloaden (www.t-tiel.nl/infotype/webpage/view.asp?objectID=1149#wtur).

Ons milieu

We kunnen op verschillende manieren aan energiebesparing doen. Wethouder Rijpstra heeft op de ledenvergadering verschillende voorbeelden gegeven. Particulieren kunnen gebruik maken van subsidies voor vloer- of bodemisolatie, dak- of vlieringisolatie en HR++ glas. Ook is er subsidie mogelijk voor het toepassen van zonneboilers en zonnepanelen. Bij de gemeente is nadere informatie te krijgen (0511-460822/823). Op www.t-diel.nl staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Bij de zorg voor het milieu hoort ook het netjes houden van onze leefomgeving. Hartelijk dank aan al degenen, die op 21 maart jl. met Himmeldei actief zijn geweest. Op de website van Garyp vindt u een verslagje van de buurt Feanhúzen. Aan ons allen de taak het netjes te houden!

Jubileum

De jubileumcommissie en de verschillende werkgroepen zijn druk bezig met de voorbereiding van het 100-jarig jubileum van Dorpsbelang op 9 - 11 oktober a.s. Het definitieve programma begint vorm te krijgen. Binnenkort hopen we u daarover meer te kunnen melden. Via onze Gariper website (altijd keurig bijgehouden door Reinder Herder) blijft u op de hoogte!

Woningen

Voor de kleinere kernen is het belangrijk, dat het inwonersaantal op peil blijft. De gemeenteraad heeft daarover op 26 februari jl. gediscussieerd en een verslag vindt u in deze Rabbelskûte.

Defibrillatoren

De gemeente wil 75% van de kosten van de (eerste) aanschaf van een defibrillator vergoeden. Op zich is dit een goede zaak. Het kan menselijkerwijs levens redden! Als Dorpsbelang hebben we aan de gemeente de volgende vragen en opmerkingen voorgelegd:

- Jaarlijks moeten vrijwilligers worden opgeleid. De gemeente betaalt het eerste jaar de opleidingskosten, maar daarna komen deze kosten voor rekening van Dorpsbelang.

- Daarnaast zijn er de jaarlijkse onderhoudskosten en de latere vervangingskosten van een defibrillator. Is het de bedoeling dat Dorpsbelang deze kosten betaalt?

- Dorpsbelang wordt verantwoordelijk voor de defibrillator. Welke consequenties kan dit hebben? (b.v. de defibrillator doet het niet in een noodsituatie) Een punt van aandacht is ook, waar de defibrillator komt te hangen (24 uur per dag bereikbaar). Op dit moment is onze conclusie: het is een mooi initiatief, maar we willen de uitwerking nog even afwachten! Suggesties zijn welkom!

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 4, 10 april 2009)

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk