Nieuws van Dorpsbelang

Jubileum
Op 9 - 11 oktober vieren we het 100 jarig jubileum van Dorpsbelang Garyp. In de jubileumkrant wordt u daar nader over geïnformeerd. U bent van harte uitgenodigd aan de activiteiten deel te nemen!

De Centrale As
Een delegatie van het bestuur heeft een gesprek gehad met de 'Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As'. Eerst komt er in september een ontwerpinrichtingsplan en eind van dit jaar is het voorontwerp inrichtingsplan klaar. Op het concept kunnen we straks reageren. Onze thema's (fietspad,
kanoroute, herinrichting N 913 en toekomst voor de agrariërs) hebben we opnieuw verwoord.
De commissie heeft ons duidelijk gemaakt, dat de landbouw het primaat houdt rond de Centrale As. Wel zijn er in een agrarische context mogelijkheden voor natuurbeheer. Langs het kanaal komt een smalle moeraszone. Niet zoals op eerdere tekeningen stond een brede hoek! Onze zorg, dat het hele gebied een andere bestemming zou krijgen, omdat er boeren vertrokken zijn, heeft de commissie weggenomen. Agrarische nieuwbouw is mogelijk. Verschillende inwoners attendeerden ons op het feit, dat er nieuwe walbeschoeiingen en gemalen zijn gekomen in en rond de Skipfeart. Dit is een
hele investering, terwijl wij hebben gevraagd om b.v. de aanleg van een kanoroute. Betekent dit dat onze wensen niet gerealiseerd worden of is er sprake van kapitaalvernietiging? Het blijkt, dat deze werken worden uitgevoerd i.v.m. de bodemdaling, die in onze regio plaats vindt. Een goede coördinatie heeft ontbroken.
Over de kap van de bomen aan de Easterein is wel contact geweest. De gelden bestemd voor de herplant worden nu niet gebruikt, maar worden toegevoegd aan de middelen bestemd voor de herinrichting van de Easterein

Bezoek CDA-fractie
Als bestuur hebben we een gesprek gehad met de CDA-fractie. Verschillende thema's passeerden de revue. We hebben het ook gehad over een busverbinding door of langs Garyp. Aan Qbuzz hebben we gevraagd hiertoe het initiatief te nemen en de CDA-fractie heeft toegezegd dit initiatief te steunen en het in provinciaal verband aan de orde te stellen.

OVG
Met enkele vertegenwoordigers van OVG hebben we het gehad over de mogelijkheden, die de Centrale As kan bieden. Het is goed te horen, dat de middenstand actief en initiatiefrijk is. We houden elkaar op de hoogte, zodat we tot een integrale aanpak komen. Helaas is er nog steeds geen bericht gekomen van de gemeente, dat de werkgroep N913 met ambtelijke ondersteuning van start kan gaan. Het hele traject is vertraagd.

Friese Milieu Federatie
Van de Friese Milieu Federatie ontvingen wij het volgende:
Iedereen heeft belang bij een duurzaam en verantwoord waterbeheer. Schoon en aantrekkelijk water en een goede omgevingskwaliteit zijn daar belangrijke onderdelen van. Of hier in het toekomstige waterbeheer voldoende aandacht voor is wordt vastgelegd in de waterplannen van de verschillende overheden. Dit najaar wordt besloten over een flink aantal van deze plannen. De Friese Milieu
Federatie gaat zich dan inzetten voor een waterbeleid waarin de verbetering van de omgevingskwaliteit voldoende ambitie heeft. Hierbij willen wij gebruik maken van een eenvoudige inventarisatie van wensen en knelpunten voor het (locale) waterbeheer.
Een aantal voorbeelden van zaken waar u aan kunt denken zijn het vasthouden en afkoppelen van regenwater, het voorkomen dat verontreinigde stoffen in het riool of oppervlaktewater komen, de aanpak van overstorten of ander locale vervuilingsbronnen, aanpak van (grond)water overlast, verbetering van zwemwaterkwaliteit, natuurvriendelijkere inrichting of beheer van oevers en
waterlopen, etc. etc.
Wij vragen u hiervoor om zo mogelijk, aan te geven welke ideeën en suggesties voor kwaliteitsverbetering van water en waterbeheer er bij u en in uw omgeving leven en die in uw ogen om aanpak vragen. Liefst met daarbij kort aandacht voor onderwerp (wat), plaats (waar) en motivatie (waarom). Reacties voor maandag 7 september sturen naar p.vd.vegt@friesemilieufederatie.nl

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 1, 4 september 2009)

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk