Reactie Structuurvisie

Datum: 3 december 2009

 

De dorpsbelangen van Earnewâld, Eastermar,
Garyp, Mûnein/Readtsjerk, Noardburgum,
Ryptsjerk, Suwâld en Tytsjerk

Aan de fracties, die vertegenwoordigd zijn in de
Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel
Postbus 3
9250 AA Burgum


onderwerp: reactie op de structuurvisie
datum: 3 december 2009


Geachte raadsleden,


Er kwamen verschillende reacties op onze zienswijze. Meestal positief, maar enkele fracties waren het niet met ons standpunt eens. Daarom willen we graag enkele zaken verduidelijken:

1. Er zijn door inbreiding voldoende mogelijkheden voor de kleinere dorpen om te bouwen. Waarover zeuren de dorpsbelangen van de kleinere dorpen?
Ons antwoord: we hebben geen bezwaar tegen inbreiding.

Verschillende dorpen hebben echter geen inbreidingsmogelijkheden. In de structuurvisie wordt verschil gemaakt tussen de 3 grote kernen en de overige dorpen. Wij vinden dat inbreiding voor alle dorpen moet gelden. Dus ook voor de 3 grote kernen. Als er echter geen inbreidingsmogelijkheden zijn, dan moet er worden uitgebreid, mits er voldoende vraag naar woningen is. Dat geldt voor de grote kernen en de kleinere dorpen! We zien voldoende mogelijkheden deze beperkte uitbreidingsplannen op een verantwoorde wijze in te passen in ons landschap.
2. We moeten niet bouwen voor leegstand.
Ons antwoord: daar zijn we het mee eens. Maar….. in Eastermar waren voor 4 starterskavels 30 aanvragen en voor 6 reguliere bouwkavels waren 32 belangstellenden. Belangstelling om de te bouwen in de kleinere dorpen is er voldoende. Als we dat niet doen, wijken belangstellenden uit naar dorpen buiten onze gemeente. We hebben daar voldoende voorbeelden van. Mensen laten zich in deze tijd niet meer sturen naar een bepaalde plaats. Het is belangrijk daar als gemeente op in te spelen. Daarom vinden we dat de in de structuurnota verwoorde visie principieel veranderd moet worden!
3. We krijgen te maken met krimp, dus we moeten niet meer bouwen in de dorpen.
Ons antwoord: door gezinsverdunning zijn er voor hetzelfde inwonersaantal meer woningen nodig. Er moet dus gebouwd worden om het inwonersaantal en de daarbij behorende voorzieningen op peil te houden. Bovendien: Tytsjerksteradiel hoeft in principe geen last te krijgen van krimp, mits we daar op een goede wijze op inspelen.
4. Bouwen in de dorpen gaat ten koste van de leefbaarheid in Burgum.
Ons antwoord: dorpen in de omgeving van de grotere kernen maken gebruik van de voorzieningen in Burgum. Als er niet gebouwd wordt in de kleinere dorpen wijken mensen uit naar plaatsen buiten onze gemeente en is men sneller geneigd voor de boodschappen naar een grotere kern buiten onze gemeente te gaan. Dus niet bouwen in de kleinere dorpen tast het voorzieningenniveau in die dorpen aan én in Burgum!
5. In ons verkiezingsprogramma geven we aan, dat we willen, dat er in de kleine dorpen gebouwd wordt.
Ons antwoord: dat stellen we op prijs, maar bij de komende verkiezingen willen we de fracties beoordelen op hun daden. Met andere woorden: hoe wordt er gestemd op 17 december?
6. De structuurvisie verschilt niet zoveel met jullie zienswijze. We zijn het eigenlijk wel met elkaar eens.
Ons antwoord: door inbreiding lijkt het alsof de gemeente voldoende mogelijkheden geeft aan de kleine dorpen. De praktijk is echter anders en daarom willen we graag, dat u de huidige structuurvisie verwerpt of zodanig amendeert, dat er bij voldoende vraag sprake is van een evenredige verdeling van de woningen over alle dorpen.

Natuurlijk zijn we altijd bereid een nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

de dorpsbelangen van Earnewâld, Eastermar,
Garyp, Mûnein/Readtsjerk, Noardburgum,
Ryptsjerk, Suwâld en Tytsjerk

 

 

TERUG

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk