Nieuws van Dorpsbelang

De rondweg
De rondweg rond Garyp kwam door uitlatingen van de gedeputeerde Galema opnieuw in de belangstelling. In eerste instantie werd de indruk gewekt, dat het gemeentebestuur en de inwoners van Garyp graag de rondweg gerealiseerd wilden hebben. Het gemeentebestuur en Dorpsbelang hebben duidelijk aangegeven, dat zij niet voor de aanleg van de rondweg zijn. Later heeft de heer Galema duidelijkheid verschaft. Hij heeft zich door andere instanties laten overtuigen; vandaar dat hij nu voor de aanleg van een rondweg is. Tijdens de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten kregen wij de indruk, dat een stem op de heer Galema betekende, dat de rondweg opnieuw ter discussie zou worden gesteld. De heer Galema heeft voor discussie gezorgd, maar niet over het al of niet aanleggen van de rondweg!

N 913
Voor de N 913 heeft de ingestelde werkgroep o.l.v. Gjalt Faber een gedegen plan ontwikkeld met als doel, dat deze weg na aanleg van de Centrale As verkeersluw zal worden. Het plan is aangeboden aan wethouder Prins en het is de bedoeling, dat we, samen met de gemeente, zullen proberen de plannen te realiseren.

Gariperhoeke
Het is de bedoeling, dat de stortplaats Gariperhoeke opnieuw wordt ingericht. Dorpsbelang heeft aangegeven, dat men graag ziet, dat een eventueel wandelpad verbonden wordt met de Boswei of de Ielke Boonstraloane.

Bezoek van het College
Op 18 december jl. kwam het College ons bezoeken. Verschillende onderwerpen zijn ter sprake geweest:
Klustering fan foarsjennings. De werkgroep ‘clustering voorzieningen’ heeft een globaal voorstel aan het College gepresenteerd. Het College gaf als reactie, dat een clustering van voorzieningen in Garyp deze raadsperiode niet tot de mogelijkheden behoort. Men is deze raadsperiode bezig met verschillende andere dorpen en dat betekent, dat de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning en niet te vergeten de financiële middelen voor een mogelijke clustering in Garyp ontbreken. Belangrijk is, dat we het plan verder uitwerken en de gemeente aanbieden ruim voor de volgende raadsperiode. De werkgroep is bereid de plannen verder uit te werken.
Wenningbou. Duidelijk wordt tijdens het gesprek, dat er de komende jaren weinig mogelijkheden komen voor uitbreidingsplannen. Inbreidingsmogelijkheden, d.w.z. het invullen van locaties binnen de bestaande bebouwing, biedt meer perspectief. We zullen het vooral in deze richting moeten zoeken.
Bedriuweterreinen. Uitbreiding van het huidige bedrijfsterrein wordt niet toegestaan. Ook hier is inbreiding mogelijk. Als dorpsbelang zitten we te denken aan de N 913, maar ook binnen het dorp zijn er mogelijkheden.
Ferljochting fan it Tennispaadsje. Een weerkerend punt. Men hoeft niet via het Tennispaadsje en daarom wordt er volgens de gemeente geen verlichting aangelegd.
Inialoane. Het aanpassen van de goot gebeurt in 2008.
Utwreiding fytsehokken. Bij de Wâldwei en de Gariperhoeke is te weinig ruimte. De gemeente gaat hier naar kijken.

Jierwiksel
De aldjierskommisje kampte met vacatures; daarnaast was de ervaring dat de laatste jaren de beoogde doelgroep steeds minder gebruik maakte van de gymzaal. In overleg met de gemeente, de politie en de aldjierskommisje is besloten de activiteiten aan te passen. Een probleem is vaak, dat iederéén vindt, dat er activiteiten georganiseerd moeten worden, maar niemand het in de eigen achtertuin wil hebben. Daarom is een woord van dank zeker op z’n plaats richting omwonenden, die op een begripsvolle wijze gereageerd hebben, waardoor er een freugdefjoer georganiseerd kon worden. Vele Garipers hebben meegewerkt aan de activiteiten; ook werden er materialen en een terrein beschikbaar gesteld. De politie, de gemeente en de brandweer hebben meegedacht en verschillende zaken voorbereid. Het was best spannend, maar door jullie inzet is het ‘tige goed slagge’. Hartelijk dank daarvoor!

Jubileum
Onze ondernemersvereniging (OVG) bestaat 25 jaar! In 2008 wordt dit gevierd met verschillende activiteiten. Een actieve ondernemersvereniging is belangrijk voor een dorp en we kunnen gerust stellen, dat de OVG binnen ons dorp een belangrijke functie vervult. In het voorwoord van het jubileumnummer staat, dat ‘een dorp zonder bedrijven en winkels geen dorp meer is’. Belangrijk is, dat we de middenstand in stand houden. Dat vraagt inzet en creativiteit van de ondernemers, maar ook betrokkenheid van ons allemaal! We feliciteren de OVG van harte met hun jubileum en wensen de OVG als Vereniging, maar ook alle ondernemers afzonderlijk nog vele goede en succesvolle jaren toe!

In het nieuwe jaar komen er zeker zaken aan de orde (b.v. de rondweg en clustering van voorzieningen), waar we als dorp aandacht aan zullen besteden. Het is goed daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dit met respect voor elkaars mening en in alle openheid. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid in ons dorp en dat zullen we z’n allen moeten doen. Ook in 2008!

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 3, 18 januari 2008)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk