Ingezonden Rondweg Garyp / N 913

Een door mij ingezonden stuk aan FD en LC is door FD iets ingekort en door LC meer dan gehalveerd. Hierbij de oorspronkelijke tekst:

Rondweg Garyp/N 913

De Rondweg Garyp heeft een behoorlijke impact op het dorp. Immers, het open landschap en het unieke vogelweidegebied worden bruut doorsneden en het populaire ommetje Stinswei is straks verleden tijd. Hoewel de Provinciale Staten en de drie betrokken gemeenten al met de plannen van de Centrale As met inbegrip van de Rondweg Garyp hadden ingestemd, kwam het nut van de Rondweg tijdens de verkiezing toch weer ter discussie. Lijsttrekker Galema zegde toe e.e.a. nog eens tegen het licht te houden. Hij heeft daarmee valse verwachtingen gewekt, waarvan ik dit voorjaar in de dorpskrant al melding maakte, dat dit verkiezingsbedrog was. Ik mis daarentegen de discussie omtrent de onveiligheid op de N 913 te Garyp. Want op deze weg, in het PVVP bekend staand als Stroomweg B, vielen in de jaren ’80 en ’90 vele doden.

Toen een rapport van Rijkswaterstaat in 1995 uitwees dat verdubbeling RW 31 zou leiden tot 40% verkeerstoename op de N 913, heeft dorpsbelang Garyp als inspraakreactie gegeven dat maatregelen gewenst waren om nog meer doden te voorkomen. Bovendien verwezen de overheden rijk, provincie en gemeenten toen steeds naar elkaar. Toenmalig verkeersminister Jorritsma is toen persoonlijk naar Garyp getogen en heeft gesproken met wethouder van Wees en gedeputeerde Walsma. Er zijn een aantal korte termijn maatregelen getroffen, zoals betere bochtbeveiliging, doch op langere termijn zou dat onvoldoende soulaas bieden.
Daar de provincie in noordoost Fryslân ook zat met de weg Aldtsjerk-Leeuwarden, alsmede de traversen Hurdegaryp, Burgum en Damwoude, is naar een integrale regionale oplossing gezocht, die zowel verkeerskundig als sociaal-economisch oplossing moest bieden voor de totale problematiek in de regio. Aanvankelijk kwam men met de flankenoplossing (weg Aldtsjerk en weg Kollum), maar omdat Leeuwarden steeds meer dichtslibde lag de oplossing voor een verkeersafwikkeling door of om de stad niet voor de hand. Uiteindelijk is gekozen voor een Centrale As Dokkum-Nijega met als extra aftakking de zogenaamde Rondweg Garyp. Met de realisatie van dit project kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in noordoost Fryslân, waaronder de N 913 Garyp. Voor de N 913 werkt Garyp reeds aan een plan om de weg verkeersluw en weer leefbaar te maken voor de aanwonenden.
Resteert het “probleem Rondweg Garyp”. Emotie en commotie overheersen en de uitspraken van Sjoerd Galema hebben slechts geleid tot korte hoop. Nu Johannes Kramer hierover in de Staten een spoeddebat wil voeren leidt dat mogelijk weer tot nieuwe verwachtingen, die niet waargemaakt kunnen worden. Het zou dan ook beter zijn om met de betrokken boeren en bewoners de beste inpassing te bespreken. Daarbij moet uiteraard ook dorpsbelang worden betrokken en last but not least de vogelwacht Garyp. Want, zo hoorde ik onlangs een boer in dat gebied, die ook vogelwachter is zeggen: “Hja moatte de wei hielendal net lânskiplik ynpasse, mei beammetroep en soksawathinne, dat lûkt rôffûgels oan, dy’t wer in bedriging foarmje foar ús skriezen en ljippen. De wei moat sa gerûsleas mooglik troch it lânskip rinne”. Ik nodig hierbij Galema en Kramer uit om naar Garyp te komen. Voor het positief uitwerken van de ideeën voor de toekomstige Rondweg Garyp en de N 913 hebben de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel inmiddels, lijkt mij, wel een inspanningsverplichting ter compensatie van de negatieve effecten voor het dorp en de verwekte verwachtingen. Want: “Fryslân moat moai bliuwe, en Garyp ek!”

Opm:
Naar aanleiding van artikel in FD heeft Johannes Kramer van de FNP mij gebeld dat hij aandacht zal vragen in het geplande statendebat voor de situatie rond Garyp. Inmiddels is bekend gemaakt dat voor 1 maart een hoorzitting in Garyp zal worden gehouden over de inpassing van de Rondweg. Gedeputeerde Anita Andriessen, die onlangs de nieuwe gebiedscommissie Centrale As heeft geïnstalleerd, zegt dat ze haar uiterste best zal doen om in goed overleg met de betrokkenen een goed inrichtingsplan te maken, met mitigatie (verzachting van de nadelige effecten) voor natuur en landschap.

Gjalt Faber


(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 3, 18 januari 2008)

 

totop

 

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk