Garyp moet maar leven met Centrale As

De meeste inwoners van Garyp huiveren van de Centrale As. Boerderijen moeten plaatsmaken en het landschap wordt nooit meer hetzelfde. Gisteravond werd in dorpshuis It Geahûs duidelijk: ze moeten ermee leren leven.

Door Stef Altena

GARYP - Boer Durk de Vries maakt zich geen illusies meer. De Centrale As, die komt er. Dwars over het land van zijn boerderij aan de Westerein bij Garyp. Dikke kans dat hij moet verhuizen, net als drie andere agrariërs in de buurt. Een boer moet met zijn land wel vaker plaats maken voor een hoger doel, weet De Vries. „At it gruttere belang der wêze soe, hie ik der frede mei han. Mar dy hiele Centrale As is ien grutte skande."

De plannenmakers van de Centrale As hielden gisteravond in It Geahûs in Garyp een informatiebijeenkomst over de stand van zaken over de beoogde vierbaansweg tussen Nijega en Dokkum. De met omwonenden en anderszins betrokkenen vormde voor hen een moeilijk publiek.
Vooral gedeputeerde Sjoerd Galema moet het ontgelden. Boer De Vries krijgt de handen op elkaar als hij hem onderbreekt om te roepen dat hij het tracé een „weardeleas beslút" vindt. Zo'n dikke vierbaansweg richting Dokkum, dat heeft het dunbevolkte gebied toch helemaal niet nodig, zo betoogt de boer. „It lânskip giet deroan. Tegearre mei de bisten en de oare natuer."
Presentaties van de commissie Gebiedsontwikkeling Centrale As, onder leiding van oud-gedeputeerde Bertus Mulder, kunnen De Vries op dit punt vanavond niet overtuigen. De natuur wordt genoeg gecompenseerd, zo wordt beloofd. Historische paden worden in ere hersteld. Voor vleermuizen en waterspitsmuizen in het gebied ligt al een reddingsplan klaar. Zo'n €35 miljoen voor het project gaat naar gebieds- en landschapsontwikkeling, meldt gedeputeerde Anita Andriesen nog.

zaalGedeputeerde Sjoerd Galema kreeg op de inspraakavond over de Centrale As van Dokkum naar de Wâldwei cadeautjes van tegenstanders.
De Vries gelooft er niet in. Neem nou de geplande rondweg om het dorp, zegt hij. „In oanfluiting. Minsken ut Dokkum en omkriten dy't nei Ljouwert ta geane, moatte aanst oer dy rûnwei. Dat leaust dochs net? Krekt as no geane se by Quatrebras rjochtsôf. Dat skeelt se 18 kilometer omride." „De measte minsken yn it doarp tinke der sa oer", weet Jan Sytsema, voorzitter van Dorpsbelang. Hij wijst op de 500 handtekeningen die in het 650 huishoudens tellende dorp zijn binnengehaald tegen de aanleg van de rondweg. „Dat seit alles." Als Galema nogmaals benadrukt dat de rondweg en de As er ondanks protesten gewoon komen, zegt Sytsema: „Dan wolle wy maksimaal kompensearre wurde. En de kommunikaasje moat folle better".

 

Sytsema en het comité Fryslan Moat Moai Bliuwe lagen de afgelopen maanden overhoop met Galema. De Garypsters beschuldigen de CDA'er ervan zich niet aan zijn woord te houden. Vorig jaar maart, vlak voor de statenverkiezingen, zei hij het nut van de rondweg in twijfel te trekken. Hij beloofde toen te luisteren naar de bezwaren vanuit het dorp en eens te bekijken of er voor de ringweg nog alternatieven te vinden zijn.
„Jo hawwe nea west. En jûn komme jo yn it selskip fan in hiele kommisje. Doare jo net allinnich?", grapt Gebrich Kolbes (Gerbrich Kobus, webm.)van het actiecomité tegen de gedeputeerde. Die zegt daarop toe snel alleen met de Garypsters te komen praten over de problemen. Galema: „Mar it plan sa't it er leit is de beste oplossing. Dat bliuwt sa." Hij roept de dorpelingen op mee te denken over verbeteringen. Daar gebeurt echt wat mee, zo wordt beloofd.

(bron: Leeuwarder Courant, vrijdag 22 febr.2008)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk