'Ik fiel my yn 'e sek naaid'

Dat was het commentaar van één van de vele bezoekers tijdens de informatie-avond donderdag 21 februari jl. in dorpshuis 'it Geahûs'.
Onomwonden, maar daarmee gaf hij wel het gevoel weer wat bij het overgrote deel van de stampvolle zaal leefde.

Hoewel het besluit van doorgaan van de Centrale As eigenlijk al genomen is, klampen velen zich toch vast aan de gedachte dat zolang deze weg er nog niet is, protesteren nog zin heeft.

Na deze eerste van een drietal bijeenkomsten in het Centrale As gebied, lijkt dit echter ijdele hoop. Tenminste als je de woorden van gedeputeerde Sjoerd Galema serieus neemt en waarom zou je dat niet doen...

Aanvankelijk was hij deze avond nog wat terughoudend, maar na de pauze (wat is daarin voorgevallen?) nam hij het woord opnieuw en gaf zeer kort en bondig aan dat na de statenverkiezingen van vorig jaar het Centrale As plan opnieuw afgewogen is, maar dat de conclusie weer moet zijn dat doorgaan en aanleg van deze weg van Dokkum tot Nijega de beste keus is en dat hijzelf ook voor het plan is. Einde verhaal.

Rest de actievoerders nu nog de juridische weg.
En voor de mensen die het plan geaccepteerd hebben: meedenken om de Westerein-Gravinneloane-Easterein zo mooi mogelijk te herinrichten, met aandacht voor alle economische, architectonische en verkeersveilige aspecten.

(21 februari 2008)

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding