Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As/N913
Op 18 februari jl. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren 75 leden aanwezig. Een goede opkomst is belangrijk, want als bestuur laten we ons graag voeden door onze achterban en een ledenvergadering is daarvoor de geëigende plaats. Dat bleek ook deze avond weer. Als extra agendapunt kwam de Centrale As aan de orde. In principe willen we geen extra weg in de nabijheid van Garyp, maar als deze weg er wel komt, dan moeten we proberen compensatie te krijgen. We hebben deze avond duidelijk onze posities bepaald, zodat we van elkaar weten, waar we staan en hoe we met bepaalde zaken zullen omgaan.
Na de pauze kwam het verkeersluw maken van de N913 ter sprake. Helaas was de woordvoerder van de werkgroep ziek, waardoor op het laatste moment geïmproviseerd moest worden. Alle in en outs konden dan ook niet verteld worden. Duidelijk werd wel, dat over de invulling van het verkeersluw maken van de N913 verschillend gedacht wordt. Bedrijven hebben andere belangen, dan b.v. omwonenden. De werkgroep zal met de middenstand en de omwonenden het gesprek aangaan en dan maar eens kijken, wat gerealiseerd kan worden.
Op 21 februari jl. organiseerde de provincie een avond over de Centrale As in It Geahûs. Uitgelegd werd, waarom de Centrale As (incl. de rondweg) nodig is. Tot een echte uitwisseling van argumenten kwam het niet. Na afloop hebben we de heer Galema gevraagd dit alsnog te doen. Een goede communicatie is in een dergelijk gecompliceerd proces heel belangrijk. Hij wilde, zoals hij ook al eerder had toegezegd, graag een tweede avond komen. Het is dan een avond zonder pers, die speciaal bedoeld is voor de Garipers.

Tsjerkepaed
De gemeente vroeg ons advies uit te brengen over het afsluiten van het Tsjerkepaed voor gemotoriseerd verkeer. De praktijk is, dat niet alleen aanwonenden hier langs komen, maar dat ook sluipverkeer via het Tsjerkepaed gaat. Zelfs vrachtwagens volgen deze route. Voor de kinderen is dit gevaarlijk en voor de staat van onderhoud van de woningen is dit een slechte zaak. Met de buurtvereniging is overlegd en het afsluiten van het Tsjerkepaed aan één kant heeft te veel praktische bezwaren. Daarom hebben we de gemeente geadviseerd het Tsjerkepaed niet af te sluiten. Dat moet ook niet nodig zijn, mits iederéén zich houdt aan de verkeersregels!

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 4, 21 maart 2008)

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk