Nieuws van Dorpsbelang

De Centrale As
Op 17 maart jl. hebben we een extra avond gehad met de heer S. Galema over de centrale as. Niet dat we het deze avond eens werden. Dat was ook niet het doel van deze avond. Wel was er gelegenheid de argumenten in alle openheid met elkaar te wisselen. Duidelijk werd, dat er geen beweging zit in het standpunt van de provincie. De centrale as komt er volgens de provincie en op de plaats, waar de weg gepland is. Garyp moet het zoeken in de compensatie. Via de OVG folder hebben wij u opgeroepen met ideeën te komen. Tot dusverre zijn de volgende zaken genoemd: woningbouw, een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein, kano- en fietsroutes en cultuur-historische bijzonderheden. Het is de bedoeling, dat werkgroepen hiermee bezig gaan.

N 913
Op 25 maart jl. is er een avond geweest met de middenstand en de aanwonenden van de N913. Een grote meerderheid kon zich vinden in het gepresenteerde compromis. Dit is te vinden op de website van Garyp. De aanwonenden kwamen met enkele zaken, die ze graag op korte termijn opgelost willen hebben. Het ging om de lantaarnpalen aan de Easterein, die vervangen moeten worden. De provincie heeft ondertussen toegezegd dit op korte termijn te doen. Daarnaast wil men graag, dat op korte termijn verkeersremmende maatregelen worden genomen. Een ’60 km’ bord kan al helpen. De gemeente heeft ondertussen aan de provincie het verzoek gedaan hiernaar te kijken.

Woningbouw
Het bestuur heeft een gesprek gehad met de commissie clustering van voorzieningen. Het algeheel gevoelen is, dat er de komende jaren weinig tot geen woningbouw mogelijk is in de dorpen. Dat is een ongewenste situatie, want door de woningverdunning zal daardoor het aantal inwoners afnemen, waardoor het moeilijk wordt de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden. Het bestuur van Dorpsbelang heeft aan het College over deze problematiek een brief geschreven. De reactie van het College was, dat Garyp de eerste jaren weinig tot geen woningen kan verwachten. Ondertussen zijn de fracties van Groen Links en de FNP bij ons op bezoek geweest. De woningproblematiek hebben we met deze fracties besproken. Ook benaderen we de besturen van de dorpsbelangen van onze buurdorpen. Misschien kunnen we gezamenlijk ons standpunt duidelijk maken. Daarnaast zullen we natuurlijk kijken naar de mogelijkheden, die de centrale as biedt. Als de plannen goed onderbouwd zijn, dan kunnen er extra woningen aangevraagd worden, die buiten de contigenten vallen.

 

 

 

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk