Nieuws van Dorpsbelang

 

Inpassing rondweg in het landschap
De gemeente gaat eerst een plan van aanpak opstellen. Daarna volgt het overleg met alle betrokkenen. Dat betekent, dat de werkgroep N 913, die we hebben ingesteld, op dit moment nog weinig kan doen. We zullen moeten wachten tot in het najaar het plan van aanpak klaar is. In de werkgroep N 913 zijn de middenstand, de aanwonenden van de Westerein, de boeren en verkeersdeskundigen vertegenwoordigd. We missen nog de Easterein. Is er iemand van de Easterein, die zitting wil nemen in de werkgroep? U kunt zich melden bij Heidi de Haan (info@hdehaan.nl)
De gemeente heeft ons duidelijk gemaakt, dat onze plannen een relatie moeten hebben met de Centrale As. We hadden op de informatiebijeenkomsten begrepen, dat we het behoorlijk ruimer mochten opvatten.

Woningbouw
De kleinere dorpen in de gemeente maken zich zorgen over de toekomstige bouwmogelijkheden in de dorpen. Vanuit provincie en gemeente kregen we regelmatig signalen, dat er alleen in de drie grote kernen gebouwd zal worden. De andere dorpen komen 'op slot'; alleen voor kleinschalige inbreiding komen misschien nog mogelijkheden. Vertegenwoordigers van verschillende dorpen zijn bij elkaar geweest om de problematiek te bespreken. Afgesproken is gezamenlijk op te treden. In de gemeenteraadsvergadering van 22 mei jl. kwam de woningbouw in het kader van de nieuw op te stellen structuurvisie aan de orde. De heer Hamstra uit Eastermar heeft ons standpunt verwoord. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u in deze dorpskrant. In het najaar komt de definitieve versie van de structuurvisie in de gemeenteraad. Ook dan zullen de kleinere dorpen gezamenlijk optrekken.
De provincie heeft grote invloed op het woningbouwprogramma. Ook daar zien we de ontwikkeling, dat er alleen in de grote kernen (b.v. Leeuwarden en Drachten) gebouwd wordt. In de pers verscheen een bericht, dat Leeuwarden wil groeien en inwoners zoekt uit de buurgemeenten. Voor ons een reden onze mening kenbaar te maken in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. De groei zal de komende jaren afnemen. Steden en dorpen moeten niet willen groeien om de groei. Men moet kunnen aangeven, waarom groei noodzakelijk is. Als er vraag is, dan moet er gebouwd kunnen worden. Met name voor de dorpen is dat belangrijk, zodat de voorzieningen behouden blijven. We vinden het opmerkelijk, dat vanuit het College of de gemeenteraad er geen reactie is gekomen op het artikel in de pers over Leeuwarden, die inwoners zoekt.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt maandelijks inwoners uit om een raadsvergadering bij te wonen. Men wordt ontvangen door enkele gemeenteraadsleden, men krijgt informatie over het reilen en zeilen van de gemeente en men maakt een raadsvergadering mee. Verschillende leden van het bestuur zijn op 22 mei jl. gast van de Raad geweest. Ze vonden het een leerzame en plezierige avond. Het is zeker de moeite waard een keer een gemeenteraadsvergadering bij te wonen.

Saamhorigheid
Er zijn vele discussies aan vooraf gegaan voordat de gemeente akkoord ging met de huidige opzet rond onze seniorenflat. We zien, dat het plein steeds meer in een behoefte voorziet. Verschillende activiteiten vinden daar plaats. Mooi in het centrum van ons dorp, waardoor het gemeenschapsgevoel versterkt wordt.
It Geahûs werd de laatste jaren geconfronteerd met tekorten. Het bestuur van It Geahûs is niet bij de pakken neer gaan zitten, maar is op deskundige wijze met de problematiek bezig gegaan. De gepresenteerde oplossing zorgt er voor, dat It Geahûs voor Garyp behouden blijft. Dank aan het bestuur van It Geahûs voor hun inzet en de Garipers, die donateur zijn geworden.

Dorpsbelang

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 6, 25 juli 2008)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk