Woningbouw in onze gemeente

Op 22 mei jl. is in de gemeenteraad de woningbouw aan de orde geweest. Namens de dorpsbelangen van Aldtsjerk, Ryptsjerk, Suwâld, Eastermar, Noardburgum, Earnewâld, Mûnein en Garyp heeft de heer F. Hamstra uit Eastermar ingesproken. De genoemde besturen van dorpsbelangen maken zich grote zorgen over de toekomstige mogelijkheden van woningbouw in de kleinere dorpen. Er komen steeds meer signalen vanuit de gemeente, dat men de woningbouw wil concentreren in Burgum, Hurdegaryp en Gytsjerk/Oentsjerk. Dat blijkt ook deze avond weer. De gemeenteraad krijgt een presentatie, waarin wordt gesteld, dat de woningbouw geconcentreerd moet worden in de 3 grotere kernen.
Voor de kleinere dorpen blijft dan weinig tot niets over. Voor de leefbaarheid in deze dorpen is het belangrijk, dat er voor de natuurlijke aanwas gebouwd kan worden. De heer F. Hamstra heeft een pleidooi gehouden voor een evenredige verdeling van het totale contingent woningen op basis van de vraag.
Samengevat heeft de gemeenteraad daar het volgende over gezegd:

Evaluatie woonplan
In de voorlopige plannen van de provincie mag de gemeente Tytsjerksteradiel in de jaren 2007-2016 900 woningen bouwen. Wel mag Tytsjerksteradiel het restant van de afgelopen periode meenemen. Als compensatie voor de Centrale As mag Burgum 150 woningen extra bouwen. De conclusie van wethouder Prins is, dat de gemeente aardig kan door bouwen, mede door het restant van de vorige periode.

Reacties van de fracties
VVD: de gemeente moet meer in de kleine dorpen bouwen. Moeten voor de te bouwen woningen nog bestemmingsplannen gemaakt worden?
Volgens de wethouder zijn de 900 woningen al weggezet in bestemmingsplannen. In de kleine dorpen naar aard en schaal bouwen, mits er mogelijkheden zijn.

Enkele stellingen, waarover de gemeenteraad discussieerde:
1. Hoe denken de fracties over wonen en werken in onze gemeente?
CDA en FNP: in alle kernen wonen en werken mogelijk.
De landbouw is onderbelicht.
De inspreker (de heer Hamstra) denkt, volgens de PvdA, te traditioneel. We moeten naar een uitdaging (niet verdeling van de woningen).
VVD: huidige beleid continueren.
CDA: inbreiding, niet overal bouwen; evenwichtige afbakening. Beperkte groei voor de eigen bevolking.
Groen Links en de PvdA kiezen voor 'de saldo nul benadering'. De meerderheid van de Raad kiest voor beperkte groei voor de eigen bevolking.

2. Hoe denken de fracties over wonen en voorzieningen binnen onze gemeente?
Toelichting.
In de gemeente heeft men het over de bundelingsgedachte. Tijdens de gemeenteraadsvergadering blijkt men daar een verschillende uitleg aan te geven.
PvdA: bundelingsgedachte. Dat betekent, dat er met name gebouwd wordt in de drie grotere kernen (Burgum, Hurdegaryp en Oentsjerk/Gytsjerk)
CDA: deze partij is voor de huidige bundelingsgedachte. In de visie van het CDA betekent dit, dat iedere kern plaats moet bieden aan de eigen woningbehoefte. Nieuwe dorpsuitbreiding naar aard en schaal. Bij een vestigingsoverschot (meer nieuwe vestigers dan die de gemeente verlaten) is er opvang door de drie grote kernen.
FNP: aansluiten bij de dorpsvisies.
Grien Links is voor voortzetting van de bundelingsgedachte. Dit betekent dat nieuwe woningen vooral (meer dan evenredig) worden gebouwd in Burgum, Hurdegaryp en Oentsjerk/Gytsjerk.

Onze conclusie
Van de PvdA en Grien Links hoeven we niets te verwachten. De VVD en de FNP willen wel bouwen in de kleinere dorpen. Het CDA is voor de huidige bundelingsgedachte. Partijen interpreteren de bundelingsgedachte echter verschillend. Volgens Grien Links en de PvdA betekent dit dat nieuwe woningen vooral (meer dan evenredig) worden gebouwd in Burgum, Hurdegaryp en Oentsjerk/Gytsjerk. Het CDA geeft hier een andere uitleg aan, waardoor de discussie in de gemeenteraad verwarrend werd.

 

Jan Sijtsema, Dorpsbelang

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 6, 25 juli 2008)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk