Nieuws van Dorpsbelang

In 2007 is er een onderzoek gedaan naar obstakels die met name gebruikers van een rolstoel, scootmobiel, rollator of anderszins moeilijk ter been tegenkomen bij het gebruik van de openbare ruimte.
De heer Maat van de gemeente vraagt of er nog behoefte is bij Dorpsbelang om daar samen met hem en (bij voorkeur) met een paar gebruikers van de genoemde hulpmiddelen uit de buurt naar te kijken.
Wie belangstelling heeft kan zich melden bij de heer Maat (0511-460823 of via hmaat@t-diel.nl).

Van andere dorpen zijn inmiddels rapportages te vinden op de website www.t-diel.nl/ aan de balie/ voorzieningen/onderzoek toegankelijkheid.

De woningbouw

Met 7 andere verenigingen van dorpsbelangen proberen we de gemeentelijke verdeling van de beschikbare woningen over de dorpen gewijzigd te krijgen. Het lijkt erop, dat er de komende jaren met name in de grotere kernen gebouwd gaat worden. Wij willen een verdeling naar rato van het aantal inwoners. Het is belangrijk, dat het inwonersaantal in de dorpen de komende jaren (minimaal) gelijk blijft en dat betekent, dat door de gezinsverdunning er (bij voorkeur geleidelijk) gebouwd moet worden. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd, maar hoopvol over de uitkomst zijn we niet. Burgum krijgt als compensatie voor de Centrale As 150 woningen toegewezen. Wij gunnen een ander dorp graag wat, maar Garyp heeft ook extra woningen gevraagd als compensatie en wij hebben tot dusverre geen woningen gekregen. Toen we de vraag om extra woningen voorlegden aan de gemeente, kregen we als antwoord, dat compenserende maatregelen een directe relatie moeten hebben met de Centrale As. Dus de aanpassing van de N913 is wel mogelijk, maar extra woningen voor Garyp niet. De heer Galema heeft echter op de informatieavond in Garyp gezegd, dat extra woningen wel een compensatiemogelijkheid voor Garyp kunnen zijn. We hebben de heer Galema gevraagd om opheldering.

Tennispaadsje

Al jarenlang wordt gevraagd om verlichting langs het Tennispaadsje. Reguliere straatverlichting wordt te duur en daarom zal de gemeente enige lichtpuntjes op zonne-energie plaatsen, zodat inwoners, die in het donker gebruik maken van het Tennispaadsje, enkele oriëntatiepuntjes hebben.

Wetterplan

De gemeente heeft 'een wetterplan' opgesteld. Het bestaat uit een visiegedeelte
en een maatregelenprogramma. U kunt het vinden op de website van de
gemeente Tytsjerksteradiel.

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 2, 28 november 2008)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk