(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.2, 18 november 2005)

Nieuws van Dorpsbelang

Himmeldei 2006

In de afgelopen jaren werd de Himmeldei op de 3e zaterdag in maart georganiseerd door Oege Jacobi. Met hulp van een aantal vrijwilligers werden de wegen in en rond ons dorp opgeruimd. Het verzamelde zwerfvuil werd in daarvoor beschikbare containers gedumpt. Jacobi gaf in de ledenvergadering van 2005 aan te willen stoppen met de organisatie. Jacobi en vele anderen: bedankt voor jullie himmelje in de afgelopen jaren.

Op voorstel van de vergadering zal in 2006 een nieuwe werkwijze worden ingevoerd. Daarbij wordt de hulp gevraagd van de buurtverenigingen. De himmeldei wordt bij voorkeur gehouden op zaterdag 18 maart, dan zijn nl. de containers beschikbaar. Deze staan bij It Geahûs. Bovendien is dit de Landelijke Schoonmaakdag. Omdat ten behoeve van de indeling van de buitenwegen enige organisatie en afstemming nodig is, zal Jacobi dat op een kaartje aangeven, welke buurt welk weggedeelte himmelt. Uiteraard wordt er van de himmelploeg verwacht dat zij ook de eigen buurt himmelt. Het kaartje met de indeling zal op de ledenvergadering van dorpsbelang op maandag 20 februari worden uitgereikt.

Verzoek aan de Buurtverenigingen om medewerking bij het organiseren van het himmelje. Een groepje van 4 tot 6 personen kunnen in 1 tot 2 uur hun buurt en het hun toegewezen weggedeelte buiten het dorp himmelje.

 

Centrale As/Rondweg Garyp

Vlak voor Kerst hebt u via de media kunnen lezen en horen, dat er wijzigingen worden voorgesteld in het ontwerp voor de Centrale as. Onder meer de van Harinxmaweg wordt voorlopig niet verdubbeld. De Rondweg Garyp wordt gehandhaafd in het plan. Wel worden een noordelijke en een zuidelijke recreatieve ontsluiting t.b.v. de Stinswei opgenomen. Navraag bij het projectbureau, waarom de Rondweg Garyp niet wordt geschrapt, levert het volgende antwoord op.

De noodzaak voor een Rondweg blijft. Dit blijkt uit de modelberekeningen van de toekomstige verkeersstromen. Hiermee wordt extra verkeersdruk op de huidige N914 voorkomen. Deze druk valt niet te vermijden door het aanbrengen van drempels of plateaus. Het afstands- c.q. tijdverschil om via Nijega om te rijden in de richting Leeuwarden is te groot. Daarom wordt vastgehouden aan de uitgangspunten van het rapport.

Egbert Hadderingh Voorzitter dorpsbelang

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk