(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.4, 24 maart 2006)

Nieuws van Dorpsbelang

Jaarverslag 2005
(voorgelezen op de ledenvergadering van 20 februari jl.)

Bestuurszaken
Het afgelopen jaar heeft het bestuur 10 keer een vergadering gehouden. Ook is er dit jaar weer regelmatig contact geweest met zowel Burgermeester en Wethouders als met verschillende ambtenaren. Voorafgaand aan de vergadering van 13 juni jl. hebben wij als bestuur ons jaarlijkse fietstocht door het dorp gemaakt om zo een aantal zaken van dichtbij te bekijken. Tevens heeft er op 20 oktober een extra ledenvergadering plaats gevonden met als onderwerp de Centrale As.

Over de punten welke tijdens elke vergadering op onze agenda stonden, hierbij in het kort een verslag.

Dorpsvernieuwing
In het bestuurlijk overleg met het college op 19 oktober 2005 zijn door dorpsbelang de onderwerpen die verbetering behoeven naar voren gebracht. Dat zijn de inrichting van de Inialoane en de zorg over de racebaan over de Brandsmaloane. Tevens is afgesproken om omstreeks de maand april 2006 de officiële oplevering te laten plaatsvinden. Dat zal dan de gezamenlijke oplevering betreffen van de dorpsvernieuwing, het dorpsplein en het seniorencomplex.

Dorpsvisie
Alle buurtverenigingen hebben in hun ledenvergaderingen afgelopen voorjaar meegewerkt bij de inventarisatie voor de dorpsvisie. Door de FLD is hiervan een rapport opgemaakt. Daarover is gepubliceerd in de Rabbelskûte. Vervolgens hebben 3 werkgroepen e.e.a. nader uitgewerkt. Deze conceptuele vorm zal met u worden besproken.

Panelgesprekken 2005
Door de stichting Welzijnswerk T’diel zijn ook wederom panelgesprekken gevoerd. Op verzoek van dorpsbelang hebben een aantal senioren daaraan deelgenomen. Het onderwerp betrof, vergrijzing als lonkend perspectief. Men kwam tot de volgende conclusies;
- Afhankelijk van de gezondheid en de sociale contacten wordt bepaald hoe actief men nog is, het vele vrijwilligerswerk is hier een voorbeeld van.
- Dan maakt men onderscheid tussen oudere en jongere ouderen. De ouderen voelen dat zij wat buitengesloten worden door de techniek, kunnen het allemaal niet meer bijbenen.
- Daarnaast vindt men dat men een eigen verantwoordelijkheid heeft en invulling moet geven aan de positieve beeldvorming van de actieve oudere.

Centrale As/Rondweg Garyp
Het voorkeurstracé leidde hier en daar tot veel commotie. Zo ook in Garyp. Er werd door het bestuur op 20 oktober een extra ledenvergadering georganiseerd. De uitkomst daarvan luidde:
- wel centrale as van Dokkum naar Nijega;
- geen rondweg om Garyp;
- verkeersluw maken van de Westerein/Easterein.
Op grond hiervan is een zienswijze ingediend. Intussen zijn aan de hand van de ingediende zienswijzen enkele aanpassingen aan het voorkeurstracé aangebracht. Navraag bij het projectbureau leidde tot de volgende verklaring:
De noodzaak voor een Rondweg blijft. Dit blijkt uit de modelberekeningen van de toekomstige verkeersstromen. Hiermee wordt extra verkeersdruk op de huidige N914 (redactie: dit moet zijn N913) voorkomen. Deze druk valt niet te vermijden door het aanbrengen van drempels of plateaus. Het afstand- c.q. tijdverschil om via Nijega om te rijden in de richting Leeuwarden is te groot.
Daarom wordt vastgehouden aan de uitgangspunten van het rapport.

Speeltuinen
Begin 2005 is er een nieuwe beleidsnotitie voor de speeltuinen vastgesteld. Er is een contract vastgelegd uit deze beleidsnotitie voor de speeltuincommissies. Deze contracten zijn nagenoeg allemaal ondertekend. Momenteel is er nog een buurtvereniging in onderhandeling met de Gemeente i.v.m. herinrichting van de desbetreffende speeltuin.

Hangplek voor jongeren
De container die tussen de tennisbanen en het zwembad staat, wordt gebruikt door een groep jongeren die elkaar daar ontmoet. Deze plaats wordt regelmatig bezocht door leden van het dorpsbelang. We maken dan een praatje hebben veel belangstelling voor de mooie scooters en brommers, de een kan nog sneller dan de andere. En dan denk je aan je eigen jeugdtijd terug met opgevoerde Eisinks Zundapps, Kreidler Florets en Puchs, er is wat dat betreft niets veranderd. Voor we weggaan wijzen we de jeugd nog even op de rommel rondom de container en melden dat het hun verantwoording is, en verwachten dan ook dat het de volgende keer opgeruimd is. Meestal is het dan voor even weer opgeruimd. Er hebben zich afgelopen jaar geen noemenswaardige problemen voor gedaan. De jeugd vindt het er fijn toeven ze vinden het alleen jammer dat er nog steeds geen verlichting is. Het toegangspad is inmiddels voorzien van houtsnippers.

Ledenwerfactie Vereniging Dorpsbelang Garyp
Dit jaar zijn wij een grote ledenwerfactie begonnen, op 01-01-2005 hadden de Vereniging Dorpsbelang Garyp, (VDG) 531 leden, op 31-12-2005 stond de teller op 629 leden, met andere woorden een succesvolle actie.

Skatebaan
Stichting Welzijn Tytsjerksteradiel, S.W.T. is, met de hulp van de heer Arne Mast en onze jeugd, bezig een skatebaan te realiseren.
Daarbij worden diverse fondsen en instellingen aangeschreven voor financiële ondersteuning, hierbij is al bedrag gestort door de Rabobank en door het VSB fonds is een zelfde bedrag toegezegd, ook heeft Bureau Benedictus zich als sponsor aangemeld, verder is de jeugd zelf ook met acties bezig, door middel van een sponsorloop op 11 juni waar maar liefst € 1.600,00 bijeen werd gebracht.
Wilt u zichzelf als sponsor opgeven dan kunt contact opnemen met Arne Mast, postadres:
Ambulant jongerenwerk
Stichting Welzijn Tytsjerksteradiel
Postbus 96
9250 AB Burgum
E-mail: arne@welzijnwerkt.nl

Infoborden
De laatste 6 jaar is er nogal wat veranderd in Garyp ook op gebied van de infrastructuur, vandaar dat de infoborden bij de Jefte en bij Andries de Haan weer eens aan vervanging toe waren.
Met Plattegrond-ontwerpbureau La Route worden er binnenkort 2 nieuwe vitrines afgeleverd en geplaatst op de bekende plaatsen.
Deze vitrines worden voor het grootste deel door onze middenstand betaald, daarvoor wordt de naam van het bedrijf en plaats op de plattegrond vermeld.

IJsbaan
Ook de ijsbaan is de laatste tijd regelmatig ter sprake geweest.
Zoals de meeste mensen wel weten wil de ijsbaanvereniging en het dorpsbelang een verplaatsing van de ijsbaan realiseren dit kost het nodige geld en ook is er de medewerking van de gemeente Tytsjerksteradiel nodig.
Wij hopen samen met de ijsbaanvereniging hier het komende jaar spijkers met koppen te kunnen slaan.

Verslag Aldjierscommissie
Het Oudejaarsfeest is ook dit jaar weer in prima sfeer verlopen. Momenteel is de Aldjierscommissie al weer druk bezig met de voorbereidingen van het volgende feest. De omzetting naar een stichting van de Aldjierscommissie is inmiddels gerealiseerd, één van de bestuurders van Dorpsbelang vertegenwoordigt Dorpsbelang in de Stichting. Er wordt door de Aldjierscommissie aangegeven dat ze een aantal nieuwe leden/hulpen nodig hebben, u kunt zich melden bij de heer Sytse Smedes.

Dorpsbelang Garyp

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk