(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.4, 24 maart 2006)

Nieuws van Dorpsbelang

Belangstellenden voor een cursus Frysk Skriuwen

Van de Afûk kregen wij bericht, met de vraag, of er in ons dorp belangstellenden zijn die graag een cursus Frysk skriuwen willen volgen. Afhankelijk van het aantal belangstellenden kan mogelijk in het najaar een cursus in It Geahûs worden georganiseerd. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur. De kosten bedragen: cursusgeld € 53,50 en voor leermiddelen
€ 20,00. Er moeten minimaal 8 deelnemers zijn.
Opgave voor 1 juli bij de secretaresse, Heidi van der Woude, Singel 16, tel. 0511-521291.

Samenvatting dorpsvisie Garyp

Drie werkgroepen hebben zich gebogen over de dorpsvisie. Zij hebben de gewenste situatie tot 2020 beschreven.
Tevens hebben zij een aantal verbeterpunten, met bijbehorende oplossingen beschreven.
De Dorpsvisie zal als boekje worden uitgegeven. Aan alle buurtverenigingen zal een boekje worden uitgereikt.
Ter informatie volgt hieronder een beknopte samenvatting van de voorgestelde verbeterpunten.
Samenvatting van alle knelpunten, de geboden oplossingen, de te verwachten acties en het geplande tijdpad.

Prioriteit 1 2006-2007
Prioriteit 2 2008-2013
Prioriteit 3 2014-2020

VerbeterpuntenOplossingenActieTijdpad
2.6.1Clustering huisvestingsmogelijkheden c.q. multifunctionaliteitHuisvestingslocatie zoeken voor jongeren en senioren met de bijbehorende zorg c.q. faciliteiten. Clustering van gebouwen en voorzieningen.Projectgroep maakt plan van aanpak1
2.6.2Faciliteiten voor jongerenInrichten van ontmoetingsruimten, waar jongeren kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten Begeleiding door professionals. Opzetten van een dorpsnetwerkIn combinatie met voorgaand punt1
2.6.3MiddenstandIs initiatiefrijk en creatief om het voorzieningen niveau op peil te houden.Jaarlijks overleg OVG met dorpsbelang1
2.6.4CultuurhistorieIn kaart brengen van de cultuurhistorische waarden. Maar ook exposities, lezingen enz.Oprichting cultuurhistorische vereniging
3.1.1Beheerste groeiDoorgroeien naar 2500 inwoners in 2020. Dat zijn 15 woningen en 40 inwoners per jaar. Inbreiding/vervanging en nieuwbouw. Nieuwbouw achter Koutenburg/Brandsmaloane. En achter de Ljippenstâl. Vernieuwen woonplan van de gemeente T diel.Dorpsbelang/Gemeente1,2,3
3.1.2AppartementenVervangen seniorenwoningen Lubwei, Singel, TuijeDorpsbelang/Bouwcorporatie1,2
3.1.3OuderenzorgOm diverse sociale redenen willen ouderen in onze gemeenschap oud worden. Aandachtspunten daarvoor zijn. Facilitering op het gebied van winkels, medische zorg, maar ook vrije tijdsbesteding. Denk daarbij ook aan Openbaar Vervoer.Dorpsbelang/Gemeente/Seniorencie.1,2,3
3.1.4BedrijvenBehouden en versterken van bestaande bedrijven. Uitbreiding bedrijventerrein, maar ook functie veranderingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijven.Dorpsbelang/Gemeente1,2,3
4.2.1BereikbaarheidHerinvoer buslijn 53. Aanleg fietspad naar WartenDorpsbelang Garyp/Warten2
4.2.2Onderhoud wegenDiverse aanbevelingen die moeten leiden tot betere en veiliger wegen in en om het dorp Garyp.1
4.2.3Parkeren VrachtenwagensBevorderen dat rabatstroken worden benut. Op de Inialoane zijn daarvoor vergevorderde besluiten gereed.Bevorderen dat het bedrijventerrein hierin kan voorzien zonder overlast van de bewoners.Gemeente1
4.2.5VerkeersveiligheidDiverse aanbevelingen die moeten leiden tot een veiliger leefomgeving.Gemeente1
4.2.6Enge plekkenDiverse aanbevelingen die moeten leiden tot het opheffen van het gevoel van onveiligheid.Gemeente1
6.4RecreatieDiverse aanbevelingen die moeten leiden tot het versterken van verschillende recreatieve functies in en om het dorp Garyp. Dat zijn wandel, fiets en kano routes, maar ook zwembad en ijsbaan. Zo ook op termijn ontwikkelen van voorzieningen rond de Panhuijspoel.Dorpsbelang/Gemeente / Landinrichtingscie1,2,3
totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk