(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.6, 25 augustus 2006)

Nieuws van Dorpsbelang

Rondweg Garyp
Op 17 mei 2006 hebben Provinciale Staten het definitieve tracé en de reactienota van de Centrale As en de Rondweg Garyp vastgesteld. In de Nieuwsbrief van juni 2006 staat e.e.a. toegelicht en wordt verwezen naar een kaart met nadere bijzonderheden omtrent kunstwerken e.d. Omdat de toelichting bij de Rondweg op de kaart enige onduidelijkheden bevat, hebben wij het projectbureau om nadere toelichting gevraagd. Dat betreft de volgende aanvullingen:

· Er komt een tunnel voor alle verkeer onder de Rondweg in de Stinswei achter de KI. De Stinswei
wordt ter plaatse enigszins omgeleid in Noord-Oostelijke richting.
· Er komt een tunnel in de Eendrachtswei voor alle verkeer met een iets verhoogd fietspad.
· De Stinswei wordt achter Kees Wagenaar afgesloten. Daarvoor in de plaats komt er aan de
noordzijde van de Rondweg vanaf de rotonde een fietspad die aansluiting geeft op de Stinswei
richting pont.

Aanpassingsinrichting
Ten behoeve van de oplossing van de landbouwkundige inrichtingsproblemen is een aanvraag voor een Aanpassingsinrichting bij de Minister van Landbouw ingediend (API). Voor een goede afwikkeling worden de Landinrichtingscommissies van Garyp-Sumar en die van It Bûtenfjild hierbij uitdrukkelijk betrokken. Een aanpassingsinrichting is bedoeld om knelpunten weg te nemen, die ontstaan door de aanleg van o.m. een infrastructurele voorziening. Het moet een voorziening zijn van regionaal of nationaal belang. De aanpassingsinrichting vindt plaats in nauwe samenhang met de uitvoering van de infrastructurele voorziening. De omvang van de aanpassingsinrichting zal doorgaans beperkt zijn. Herverkaveling vindt plaats in één blok. De infrastructurele voorziening maakt hier geen deel van uit.

De voorzitter,
Egbert Hadderingh

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk