(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.6, 6 oktober 2006)

Parkeren vrachtauto’s in Garyp

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is kortgeleden de afronding van de dorpsvernieuwing in Garyp gevierd. Om met de woorden van wethouder Prins-Meindertsma te spreken: ‘Garyp is yn ‘e fleur!’
Er is nog één onderdeel waarvoor een oplossing moet worden gevonden: een definitieve plek voor het parkeren van vrachtauto’s.
Vóór de dorpsvernieuwing stonden de vrachtauto’s o.a. op het voorterrein van de locatie Wijmenga. Omdat op die plek een nieuwe woonvorm zou verrijzen, was een alternatief nodig.
Bij de voorbereiding van de dorpsvernieuwing was gedacht om een parkeerplaats bij de sportvelden aan de Brandsmaloane geschikt te maken voor het parkeren van vrachtauto’s.
Daartegen kwam bezwaren die met name betrekking hebben op het lawaai van vrachtautomotoren, in het bijzonder in de ochtenduren.

Om de dorpsvernieuwing helemaal compleet te maken, moet nog een definitieve locatie worden gevonden die als parkeerterrein voor vrachtauto’s kan dienen.
Dit jaar werd tijdens de ledenvergadering van dorpsbelang door het bestuur gepeild hoe de leden denken over de problematiek van de parkeersituatie in het dorp. Gevraagd werd de wensen kenbaar te maken. Daaruit kwam het volgende naar voren:
- parkeren vrachtauto’s op het bedrijventerrein: 16 stemmen
- parkeren vrachtauto’s op de Brandsmaloane: 0 stemmen
- parkeren bij transportbedrijf Van der Veen: 10 stemmen

Hieruit blijkt dat een meerderheid de voorkeur geeft aan een parkeervoorziening voor vrachtauto’s op het bedrijventerrein. In een overleg tussen onze gemeente en uw dorpsbelangvoorzitter is vervolgens besproken in hoeverre een parkeerstrook voor vrachtauto’s aan de Eendrachtsweg kan worden verwezenlijkt. Er is een oplossing mogelijk. Daarbij is het wel nodig om evenwijdig aan de Eendrachtsweg (westzijde) een verhardingsstrook van 3 meter breed, over een lengte van ca. 90 meter aan te leggen. Op dit moment staan op de bedoelde plek een aantal bomen die vrij kort geleden zijn geplant. Het plan is deze te verplaatsen naar de zuidzijde van de Eendrachtsweg.
Als laatste uitloper van de dorpsvernieuwing kunnen de werkzaamheden in opdracht van onze gemeente worden uitgevoerd.
Om u een beeld te geven van de voorgestelde parkeersituatie voor vrachtauto’s, hebben wij hieronder een schetstekening van het gebied afgedrukt.
Het college van burgemeester en wethouders zal binnenkort aan dorpsbelang Garyp voorstellen om de parkeervoorziening voor vrachtauto’s op het bedrijventerrein te realiseren.
Vooruitlopend daarop en in overleg met dorpsbelang willen wij u op deze manier van de plannen op de hoogte stellen.

Medewerkers afdeling Ruimte/grondzaken
gemeente Tytsjerksteradiel

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.6, 6 oktober 2006)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk