(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.7, 1 december 2006)

Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As dubbelbaans

Dinsdag 14 november hebben Gedeputeerde Staten een belangrijke wijziging aangebracht in de Centrale As. Zij stellen een volledig vierbaans uitvoering voor van Nijega tot aan Dokkum. De Rondweg Garyp blijft tweebaans. De kunstwerken waren al voorbereid op een vierbaans uitvoering. Het in één keer uitvoeren van een vierbaans weg is goedkoper dan na verloop van tijd het opwaarderen van twee- naar vier-baans. In eerdere momenten van voorbereiding was al sprake van een vierbaans uitvoering van Nijega tot aan de Gariperhoek of misschien wel tot aan de afslag Burgum, nu dus voor het gehele traject. Het Besluit van GS is een voorbereiding voor de behandeling in de Provinciale Staten op 13 december a.s. Annex met dit Besluit is, volgens de pers de royale compensatie voor de gemeenten. Tytsjerksteradiel krijgt als compensatie extra woningen en krijgt groen licht om extra bedrijventerreinen te ontwikkelen, o.m. bij Quatrebas. Als Provinciale Staten hebben besloten op 13 december, dan is de Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 14 december aan bod om in deze te beslissen.

Projectgroep uitwerking 1e fase dorpsvisie

In het voorjaar van 2005 is met ondersteuning van de FLD (thans Doarpswurk) een enquête gehouden over de toekomst van Garyp. Met name de leefbaarheid stond daarin centraal. De enquête is uitgevoerd door de buurtverenigingen hierbij te betrekken. Het resultaat was het rapport - Dorpsvisie Garyp / Belevings-onderzoek - van juni 2005.
In oktober van 2005 zijn 3 werkgroepen met 3 verschillende thema’s aan de slag gegaan om één en ander nader uit werken. Daarvan is het rapport - Dorpsvisie Garyp - van juni 2006 opgemaakt. In dit rapport staan een aantal concrete voorstellen/actiepunten benoemd die voor de toekomst en de leefbaarheid in ons dorp van belang zijn.
In september heeft het bestuur van dorpsbelang gesproken met vertegenwoordigers van de stichting Zorgkwadrant Fryslân Oost over de mogelijkheden voor het inrichten van een steunpunt voor maatschappelijke zorg. Mede aanleiding daarvoor is de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) per 1 januari 2007. De Gemeente wordt belast met de uitvoering van deze wet. Een steunpunt kan onder meer fungeren als vraagbaak voor het inzetten van hulp. Die hulp kan van diverse aard zijn, zowel klusjes bij bejaarden, als ook het inzetten van meer verpleegkundige activiteiten vallen daaronder. Het hoofddoel is om mensen langer in het dorp en in de eigen woonomgeving te laten wonen.

Als vervolg hierop gaat de nu gevormde projectgroep aan de slag met de volgende onderwerpen:

 1. Onderzoek de mogelijkheden tot Clustering huisvestingsmogelijkheden c.q.
  multifunctionaliteit (zoals het realiseren van een steunpunt)
 2. Betrek daarbij de mogelijkheden om jongeren (12 tot 18) te faciliteren
 3. Betrek daarbij de mogelijkheden om ouderen te faciliteren.

Na akkoord volgt fase 2. Fase 2 bestaat uit de technische uitwerking met bestek en begroting.
In fase 3 zullen de activiteiten gericht zijn op het realiseren van de benodigde budgetten.
De projectgroep is divers samengesteld en vormt een brede afspiegeling van verschillende groepen uit ons dorp.
Hayke Haanstra is voorzitter van de projectgroep.

Toegang sportvelden en zwembad

Onze sportvelden en de daarbij behorende gebouwen hebben in de afgelopen tijd enkele veranderingen ondergaan. Denk daarbij aan het kunstgrasveld en de nieuwe voetbalkantine. Mede daardoor ontstond bij de korfbal het idee om de ingang naar het veld te veranderen. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente het overleg heeft opgestart met alle besturen van de buitensportactiviteiten. Het bleek dat er meer wensen waren om de toegang tot de velden en het zwembad aan te passen.
Onder meer is afgesproken dat er een nieuwe toegang komt naar het korfbalveld; een deel van het hekwerk zal elders worden geplaatst; de fietsenstalling zal opnieuw worden ingericht; er komen draaihekken; er wordt rekening gehouden met rolstoelen, rollators en kinderwagens; aan de achterzijde van het zwembad wordt een hekwerk geplaatst.

Dat betekent dat er geen fietsen worden toegestaan op de sportterreinen en bij het zwembad. De ingang naar genoemde terreinen is naast It Geahûs.

Deze aanpassingen vinden plaats in combinatie met aanpassingen aan het parkeerterrein. Daarmee wordt aan de wensen van korfbal, voetbal en het zwembad voldaan. Hierdoor wordt bevorderd dat de terreinen kunnen worden afgesloten. Illegale paden zoals de laatste tijd over het zwembadterrein kan niet. Er zijn regelmatig vernielingen gepleegd aan onder meer de afrasteringen, ook dat kan niet. Dat geldt ook voor het uitlaten van uw hond. Dat kan niet op de sportterreinen

Aan alle gebruikers van de sportvoorzieningen wordt gevraagd de fietsen in de daarvoor bestemde rekken of standers te plaatsen, zodat de doorgangen naar de velden vrij blijven. Ook wordt een appèl gedaan om vernielingen en ander ongewenst gedrag te voorkomen, dan wel tegen te gaan. Hou de oprit naast It Geahûs vrij. In geval van calamiteiten moet een ambulance tot aan de ingang van het sportveld kunnen komen

Het bestuur van de voetbal
Het bestuur van de korfbal
Het bestuur van het zwembad
Het bestuur van Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.7, 1 december 2006)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk