(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

Nieuws van Dorpsbelang Garyp

Seniorencomplex

Daar was het zover. Op 20 januari jl. om 14:30 uur kwam de spade in de grond voor de bouw van het Seniorencomplex. We zijn van start, hetzij na ± 8 jaar van onderhandelen en vergaderen. Maar laten we dat maar snel weer vergeten. De Seniorencommissie en Dorpsbelang zijn blij dat het zover gekomen is en dat er nu een mooie plek voor de ouderen komt in de kom van het dorp, zodat zij zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De woningen zijn royaal en goed ingedeeld op enkele kleine dingen na welke door de Seniorencommissie en het Woonbedrijf zullen worden besproken. Gegadigden konden hen deze middag aanmelden, en momenteel is men druk bezig met de verdeling. Er zijn 11 huurwoningen en 4 koopwoningen waarvan beneden- en bovenwoningen. De straat waaraan het complex komt is de Unicumwei, dus alweer een unicum voor Garyp. Ook is het een unicum dat er meer aanvragen zijn dan dat er woningen zijn. Terugkijkend zijn de werkzaamheden van de Seniorencommissie niet voor niks geweest, gezien het behaalde resultaat. Ik bedank als voorzitter van de Seniorencommissie alle oud en nieuwe leden voor hun inzet en vertrouwen, en spreek de wens uit dat een ieder die inwoner wordt aan de Unicumwei er naar volle tevredenheid zal vertoeven.

Namens de Seniorencommissie, Cor de Vries

Beoordeling verkeerssituaties door 3VO in Garyp

Dorpsbelang heeft de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie benaderd om een advies te schrijven over een aantal verkeerssituaties in en rond ons dorp. De beoordeling van deze verkeerssituaties betreffen de onderstaande plaatsen/locaties Ook is vermeld het verkeersaspect welke volgens Dorpsbelang aan de orde is. De situaties zijn afzonderlijk in het rapport van 3VO behandeld.

Hoek Lytse Buorren – Greate Buorren.
Een enigszins onduidelijk kruispunt waarbij de voorrangsregel vaak wordt genegeerd. Te hoge snelheden worden waargenomen.

Oversteek N913 naar ijsbaan
De oversteek is verkeersonveilig, met name voor kinderen. Het zicht op het verkeer op de N913 is erg slecht.

Eendrachtsweg bij N913
Een onveilig kruispunt om over te steken naar het industrieterrein door de hoge snelheden van het verkeer op de N913.

Greate Buorren
Past de herinrichting van deze doorgaande weg in een 30 km-zone. Het trottoir is maar aan één kant en het groen is in de verharding gepland.

Brandsmaloane
Veel te hoge snelheden worden in deze woonstraat waargenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de “lekker” geasfalteerde weg.

Fietspad langs de N913 Garyp - Sumar
De bestrating van het fietspad is erg slecht waardoor het onveilig is voor fietsers.

Inialoane
Het profiel van de weg is niet goed. Ook staan auto’s op het trottoir (voetgangersvoorziening) geplaatst.

Oversteek Greate Buorren – Tsjerkepaed
Voor mindervalide mensen is het gevaarlijk om over te steken omdat de molgoten te diep zijn aangebracht. Met name richt men hier de aandacht op scootmobielen en rolstoelers.

3VO concludeert dat er na de invoering van de 30 km-zone niet alleen een mooie, maar op plaatsen ook zeer zeker een effectieve herinrichting heeft plaatsgevonden. De verkeersfunctie is nu onderhevig aan de verblijfsfunctie en het dorpse karakter is nu één van de kenmerken van Garyp. Opgemerkt wordt dat in het gehele dorp een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Het verkeer dat in Garyp rijdt is veelal bestemmingsverkeer, dus bewoners uit Garyp. Het overschrijden van de maximumsnelheid is eigenlijk niet een infrastructureel probleem maar een gedragsprobleem. In welke mate dit gedragsprobleem feitelijk speelt zal uit het voeren van snelheidsmetingen moeten blijken. 3VO is hierover inmiddels benaderd en zal op niet al te lange termijn ons hierbij ten dienste staan.

Jurjen Postma, Dorpsbelang Garyp

Leefbaarheid op het platteland

Op uitnodiging van Zorgkwadrant Fryslân Oost en Thuiszorg De Friese Wouden heeft dorpsbelang deelgenomen aan een studiedag met als thema: Leefbaarheid op het platteland, ondersteuning van zelfstandigheid op de terreinen wonen, welzijn, zorg en diensten. Het doel daarbij is om in alle dorpen vanuit een centrale plek alle zorg en diensten te leveren die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt gebouwd aan een netwerk van sleutelfiguren, dat dient als belangrijk middel voor overleg, men wil aansluiten bij wat er leeft in een dorp. Met een mooi woord noemen we dat: community care. Binnen het werkgebied van beide organisaties zijn inmiddels enkel voorbeelden van deze zogenaamde steunpunten. Zo is er inmiddels een steunpunt in Burgum Centrum (Klaverkamp), het wooncomplex De Bôge in Harkema, maar ook het steunpunt Oudega, samenwerkend met de stichting Jonkerstee.

Egbert Hadderingh, Dorpsbelang Garyp

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk