(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

25 jarig jubileum van koster G. Kuperus

Op 5 december jl. om 09:15 uur kreeg de gebruikelijke blijde eredienst in de Andreastsjerke van de “Protestantse gemeente Garyp i.w.” een feestelijk tintje omdat de eerste “fulltime” koster G. Kuperus (Gerrit) 25 jaar geleden in dienst is getreden. De dienst werd geleid door ds. P.R. Beintema. De Schriftlezing, 1 Kor 3: 1 – 9, was door Gerrit en zijn vrouw in overleg met de predikant uitgezocht. Voor deze gelegenheid was het Interkerkelijk mannenkoor “it Ljochtbeaken”, o.l.v. Jaap Kuperus, de jongere broer van Gerrit aanwezig. Zij zongen voor en tijdens de dienst 10 vrolijke, opwekkende liederen. Voordat de dienst begon sprak Gerrit de gemeente toe en zette hij zijn vrouw Tine in het zonnetje met een dankwoord voor 25 jaar steun in zijn ambt en hij sloot af met het overhandigen van een bos bloemen aan Tine.

Voordat Gerrit koster werd was hij werkzaam als ijzerwerker in de jachtbouw. Omdat Gerrit geen 8 tot 5 mens was en nog steeds niet is leek hem de baan als koster in de toenmalige Gereformeerde Kerk van Garyp wel wat. In 1979 was Gerrit geen trouwe kerkganger, bedankte hij voor het ambt van diaken en nam hij weinig deel aan het sociale leven in Garyp. Ondanks dat, achtte de toenmalige sollicitatiecommissie bestaande uit S. de Boer, Tj. Reitsma en J. Timmermans hem toch geschikt voor deze functie. Op 1 december 1979 stond de ex-ijzerwerker dan in de kerk, niet gehinderd door enige ervaring in het schoonmaken, koffiezetten voor grote groepen mensen, voorbereiden van allerlei kerkelijke vergaderingen en het begeleiden van ere-, trouw- en rouwdiensten. Gelukkig kon en kan hij nog steeds op de assistentie van zijn vrouw Tine rekenen. Zij heeft hem al die jaren verteld wat hij op schoonmaakgebied niet wist en zorgde er voor dat hij altijd met een net pak, gepoetste schoenen en niet te vergeten geschoren (Gerrit heeft de gewoonte dit ‘s morgens te vergeten) naar zijn werk ging. Kortom zonder de hulp van Tine hadden de kerk en Gerrit er niet zo netjes uit gezien als we gewend zijn. Het mooie van koster zijn aldus Gerrit, is dat je elke zondag veel mensen spreekt voor en na de diensten. Dit geeft dan de mogelijkheid om behalve goede morgen of middag te wensen, bij ziekte bijvoorbeeld, te vragen hoe het met hun familieleden gaat.

Een hoogtepunt in de afgelopen 25 jaar was voor Gerrit het plaatsen van de torenhaan op 4 september 1998 op de toren van de Andreastsjerke door twee helikopters van de SAR. Ook heeft de opvoering van de musical “Jozef” door een gelegenheidsensemble gevormd door hoofdzakelijk Garipers een speciaal plekje in zijn herinnering.

Trouwerijen vindt hij prachtig en hij kent nu dan ook het bijbelgedeelte 1 Kor. 13: 1-13 zo goed als uit zijn hoofd. Met het klimmen der jaren heeft Gerrit steeds meer moeite met rouwdiensten, dat komt doordat dat hij de meeste overledenen gekend heeft. Ondanks de raad die hij ooit heeft gekregen van een begrafenisbode “Wel meeleven, maar niet meelijden.”, blijft het moeilijk aldus Gerrit.

Sinds de Andreastsjerke en de Petrustsjerke, de Gereformeerde en de Hervormde gemeente SoW werden, regelt Gerrit ook de doordeweekse gebeurtenissen in de Petrustsjerke. ‘s Winters is er veel werk, maar in de zomer is het rustiger. Dan heeft hij tijd om de buitenkant van de kerk te onderhouden voor zover dat mogelijk is. Bovendien kan hij dan meer tijd besteden aan zijn hobby’s, vrijwillige schipper van het pontje Garyp/Suwâld, waar hij ook een bestuursfunctie bekleed en vissen. Echte dieptepunten heeft Gerrit in zijn functie niet meegemaakt in de afgelopen 25 jaar. Gerrit wil deze functie graag volhouden tot aan zijn pensioen. Gerrit vindt dat een koster het visitekaartje van de kerk is en dat een koster een goed praatje moet hebben en lekkere koffie moet zetten.
Vragend naar zijn levensmotto wees hij ernaar, achter de koffiebar.
“Weet wat je zegt en zeg niet alles wat je weet.”

Na de dienst was er een receptie in “It Geahûs” waar iedereen die dat wilde de jubilaris kon feliciteren onder het genot van een kopje koffie.
De preses H. Raap sprak Gerrit toe en bood hem namens de gemeente een gedenktegel aan. Ds. J. Groenevelt sprak de jubilaris toe in een zeer gevatte rijm vol met “inside information”. De voorzitter van het ouderlingenberaad Aan Pander gaf in een leuke voordracht aan wat een koster zoal mee maakt. Tenslotte nodigde Aan Pander, Gerrit uit op het toneel en wist hij Gerrit op een ereschavot te krijgen om hem vervolgens een erekrans bestaande uit groenten en fruit om de nek te hangen. Rond twaalf uur kwam er een einde aan een druk bezochte en gezellige receptie.

L. Pronk
Scriba Protestantse gemeente Garyp i.w.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk