(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvisie
De doelstelling van onze dorpsvisie omvat; het inventariseren en uitwerken van wensen en mogelijkheden t.a.v. leefbaarheid; een plan voor de toekomst (2020); een plan als basis voor overleg en inspraak bij de gemeente of andere instanties.

Op onze ledenvergadering van 14 februari 2005 is een uiteenzetting gegeven over het voornemen van het bestuur om een dorpsvisie op te stellen. Om een dorpsvisie te kunnen maken is het belangrijk om te weten wat er zoal in het dorp leeft ten aanzien van bijvoorbeeld het wonen en de woonomgeving, voorzieningen op het gebied van sport en recreatie, voorzieningen voor de jeugd en senioren, welzijn en zorg, winkelbestand en bedrijven en overige voorzieningen. In samenwerking met de Feriening Lytse Doarpen (FLD) is gekozen voor een belevingsonderzoek. Een belevingsonderzoek richt zich op groepjes mensen die discussiëren over de voorliggende vragen en die vervolgens hun bevindingen opschrijven. Het doel daarbij is om elkaar van ideeën te voorzien, zodat argumenten en motivatie, waarom men iets vindt worden ingevuld. Men noemt dit ook wel keukentafelgesprekken. Alle ideeën zijn bruikbaar. Wij hebben de buurtverenigingen gevraagd om medewerking op hun ledenvergadering. Velen hebben al een bijdrage geleverd. Diegenen die daar niet bij aanwezig waren en die belangstelling hebben om de vragenlijst alsnog in te vullen kunnen zich hiervoor melden bij het secretariaat. Uit de verkregen informatie worden wensen voor de toekomst en knelpunten die om een oplossing vragen geanalyseerd. In het vervolgtraject zal de visie c.q. planvorming worden ontwikkeld. Omstreeks 1 juli 2005 wordt het advies van de FLD verwacht omtrent de door de dorpsbewoners geleverde bijdrage. Dan wordt tevens beoordeeld of er nog aanvullende informatie wenselijk is, bv. van verenigingen. Als de informatie voldoende helder is zal worden overgegaan tot de beschrijving van de visie. Wellicht dat daarbij een beroep zal worden gedaan op enkele inwoners van ons dorp om daaraan een bijdrage te leveren. Het zou mooi zijn als de concept visie kan worden besproken op de ledenvergadering voorjaar 2006.

Nieuwe leden
Het merendeel van onze dorpsgenoten/gezinnen is lid van dorpsbelang, omdat zij het belang van een goede vertegenwoordiging van alle collectieve belangen op velerlei gebied die het wonen, leven en werken in Garyp veraangenamen belangrijk vinden en ondersteunen. Dorpsbelang doet een oproep aan diegenen die nog geen lid zijn van de vereniging om zich aan te melden als lid. Naast een overlegorgaan met bv. de gemeente levert dorpsbelang een bijdrage aan verschillende activiteiten.
- de Rabbelskûte (is gratis) wordt grotendeels betaald door dorpsbelang;
- de intocht van Sinterklaas wordt deels betaald door dorpsbelang;
- de Oudejaarsviering wordt organisatorisch bijgestaan;
- er wordt regelmatig overleg gevoerd met de overheden aangaande wensen en of knelpunten;
- overige activiteiten of activiteiten van verenigingen kunnen worden bijgestaan.
Wilt u ook bij deze vereniging horen dan bedraagt de contributie slechts € 3,50 per jaar per huisadres. Automatische betaling verdient de voorkeur uit het oogpunt van kostenbesparing. Het innen d.m.v. kwitanties is arbeidsintensief en brengt kosten mee voor de vereniging.

Hondenpoepbeleid
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een notitie hondenpoepbeleid vastgesteld. In deze notitie worden aanbevelingen gedaan t.a.v. het voorkomen van ongewenste drollen op straten, pleinen, speelvelden en gazons. Aan dorpsbelang is gevraagd hier kenbaarheid aan te geven, zodat ergernis en overlast wordt voorkomen. De belangrijkste aanbevelingen zijn:
- Als het aantal klachten daar aanleiding toe geeft zal in overleg met dorpsbelang en politie voor een vorm van overleg met betreffende hondenbezitters worden gekozen.
- Er zal op vaste momenten gebruik worden gemaakt van mededelingen in de Milieukoer in Actief.
- Er zullen gratis hondenpoepschepjes verstrekt blijven worden.
- Er zal een proef worden gedaan met het plaatsen van bordjes in Oentsjerk.
- Ook in de toekomst zal de schooljeugd betrokken worden bij de problematiek d.m.v. een ontwerpwedstrijd.
- De opruimplicht geldt in de bebouwde kom altijd. Buiten de bebouwde komwordt e.e.a. gedoogd.

Volgens de gegevens van de notitie telt Garyp 138 hondenbezitters. Er zijn tot dusverre 74 schepjes door de gemeente verstrekt. Dorpsbelang beveelt de hondenbezitters aan gebruik te maken van deze gratis verstrekking.

Egbert Hadderingh, voorzitter

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.2 van 26 november 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 januari 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving
  • 30-01 t/m 05-02 Hersenstichting

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk