(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

Voortgang Wâldwei en Centrale As

Op een druk bezette informatieavond in It Geahûs hebben medewerkers van Wâldwei.com en de Bouwcombinatie Wâldwei vof uitleg gegeven over de stand van zaken. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat en de Provincie hebben hun bijdrage geleverd.
Het werk aan de Wâldwei betreft zowel het ontwerpen als realiseren van de verdubbeling van de weg met inbegrip van het vervangen van de Fonejachtbrug en de bouw van een aquaduct in het Langdeel. Nieuw is dat de weg vanaf Ureterperfallaat tot aan afslag Hemriksein bij Leeuwarden vanaf 2004 t/m 15 jaar na het beschikbaar komen van de verdubbeling (2023) moet worden beheerd en onderhouden door Wâldwei.com en dat de kosten moeten worden voorgefinancierd. Wâldwei.com heeft daartoe een contract afgesloten met Rijkswaterstaat. Voor het totale project moet het bedrijf 70 miljoen euro lenen van de banken. Voor de uitvoering is de Bouwcombinatie Wâldwei vof opgericht. In het contract zijn boetes opgenomen voor te late oplevering en voor elke afsluiting van een rijstrook. Verkeershinder wordt dus vertaald in geld.

Doel van het project Wâldwei

Het project kent de volgende doelen:
• Het verbeteren van de bereikbaarheid Leeuwarden – Groningen
• Bijdrage voor de economische ontwikkeling van de regio en de provincie Fryslân
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de weg
• Het scheiden van de beroeps- en pleziervaart op het Margrietkanaal
• Ontwikkeling van de Staande Mast Route

Planning

In grote lijnen is de planning als volgt:
• Start 1 maart 2004
• Verdubbeling wegvak Nijega – Garyp voorjaar 2005 gereed
• Verdubbeling Garyp – Leeuwarden medio 2008 gereed
• Overdracht aan Rijkswaterstaat voorjaar 2023

Rond deze tijd is het zuidelijke deel dus klaar. Er is druk gewerkt aan de nieuwe op- en afritten bij de Wrâldpoarte. Voor veel mensen is dit wel even wennen. Op dit moment wordt druk gewerkt aan een nieuwe hogere noordelijke brug bij de Fonejacht. Als de brug klaar is moet alle verkeer, ook het verkeer op de Stûkenwei, over de nieuwe brug en worden de oude bruggen aan de zuidkant gesloopt, waarna een bredere en hogere zuidelijke brug wordt aangelegd. Deze brug zal behalve uit de zuidelijke rijbaan bestaan uit een wegvak voor de Stûkenwei en een fietspad. Helaas voor fietsers moet de brug zo hoog i.v.m. de beroepsvaart (4 – lagen containertransport). Schriftelijke en mondelinge inspraak vanuit Dorpsbelang in het verleden heeft dit niet kunnen verhinderen. De nieuwe brug kan worden bediend, maar dat zal alleen op afroep ’s nachts tussen drie en vier plaats vinden voor speciale transporten. De zeilboten en het overige recreatieverkeer moet in de toekomst zoveel mogelijk gebruik maken van de staande mastroute.

Aquaduct Langdeel

Op dit moment wordt er een diep gat gezogen van 750 m lang en 180 m breed dat in het midden 24 m diep wordt. Als het gat op diepte is wordt een folie afgezonken met behulp van duikers. Op de folie wordt zand voor de vastlegging aangebracht waarna het water wordt weggepompt. In de ontstane bak met zand kan vervolgens de betonconstructie worden aangebracht.
Het aquaduct verbindt de Leeuwarder wijk Zuiderburen met o.a. Wergea, maar in ruimere zin is het een belangrijke schakel voor de recreatievaart in noord/oost Fryslân met het merengebied in midden Fryslân. Het aquaduct is uniek omdat het behalve een ongelijkvloerse kruising van weg- en waterverkeer is ook nog andere functies heeft. Zo wordt de waterbak aan de oostzijde voorzien van een faunapassage (in de toekomst mogelijk ook voor otters) als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Aan de oostzijde wordt een fietspad aangebracht in de waterbak. Dit fietspad zal in noordelijke richting een verbinding krijgen met Leeuwarden en in zuidelijke richting kan een aansluiting worden gemaakt op de Oeble-Omwei te Warten. Hierdoor kan de fietsroute tussen Garyp en Leeuwarden worden verkort, maar ook aantrekkelijker worden gemaakt. Het betreft een idee dat door dorpsbelang Garyp is ingebracht tijdens de inspraak, dat nu wordt uitgewerkt door rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten Leeuwarden en Boarnsterhim.

Centrale As

De uitwerking van de Centrale As zal hoe dan ook positieve en negatieve consequenties hebben voor ons dorp. Op dit moment werkt de provincie aan de Milieu Effect Rapportage (MER), die naar verwachting medio dit jaar klaar zal zijn. Op basis hiervan en de kostenplaatjes, die bij de verschillende alternatieve tracés horen, zal de provincie dan een Tracébesluit nemen, dat naar men hoopt dit najaar al de inspraak in gaat. In 2006 begint men met het in bestek gieten van het werk. Men hoopt nog steeds in 2007 of 2008 met het zuidelijke deel vanaf Nijega en Garyp te beginnen, mits de financiering geen belemmering zal zijn.

Er zijn een aantal tracés in onderzoek. Een mogelijke optie is vanaf Burgum een ongelijkvloerse verbinding met Nijega en een gelijkvloerse aftakking naar de N 31 ten noorden van Garyp. Hiervoor moet de nieuwe weg aansluiten via een rotonde op de N 31 bij de Wâldpoarte. Het is mogelijk dat Transportbedrijf van der Veen daarvoor deels verplaatst moet worden. Geen rondweg, oftewel de nuloptie voor de N 913, lijkt niet erg waarschijnlijk daar de provincie reeds heeft gekozen voor de N 913 als stroomweg B. Daarvoor voldoet de huidige N 913 bij lange na niet aan de inrichtings- en veiligheidseisen. Er wordt nog wel gekeken of alleen het middendeel wordt voorzien van een verkorte rondweg en dat een deel van Easterein en de Westerein qua profiel wordt aangepast. Een gegeven is dat de N 913 door de ombouw van de Wâldwei en door besluitvorming aangaande de Centrale As meer verkeer zal aantrekken. De provincie heeft gekozen voor de afwikkeling van het verkeer uit noord-oost Fryslân via de Centrale As, die vanaf Burgum aansluit op RW 31 bij zowel Nijega als bij Garyp. Dorpsbelang Garyp heeft altijd aangegeven belang te hechten aan de veiligheid op de N 913, voor zowel de bewoners als de gebruikers. Anderzijds moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden aan de noordzijde van Garyp en het belang van de boeren in dat gebied. De verschillende belangen in dit gebied maakt de problematiek dan ook zeer complex.
Een andere variant in studie is de Sumar-variant. Sumar en De Tike willen liefst alle verkeer vanuit N/O Fryslân afgewikkeld hebben vanaf Quatrebras richting Suwâld via een brug of aquaduct nabij de pont richting rotonde Wâldpoarte. Dit zou ook voor Garyp een oplossing kunnen zijn, ware het niet dat uit berekening blijkt dat er dan nog steeds een rondweg Garyp nodig is. Dit kan dan gaan om de verkorte rondweg, maar die is dan wellicht weer nadelig voor de boeren en de bewoners aan de N 913. Onlangs bleek ook dat de Landinrichting Garyp – Sumar stagneert zolang geen tracé bekend is. Een verkorte rondweg dichtbij het dorp is voor veel boeren een te grote belemmering.
Brug/aquaduct

Eén hoge brug bij de Fonejacht is voor de meeste fietsers wel voldoende. Er hoeft niet een tweede nog zo’n hoge brug bij Burgum bij te komen. Veel mensen pleiten dan ook voor een aquaduct, maar dat is normaliter te duur. Sowieso is een lang aquaduct via “It grutte gat” zo duur dat die niet wordt meegenomen inde MER. Of een aquaduct naast de bestaande brug in Burgum het haalt is nog zeer de vraag. Hetzelfde geldt voor een aquaduct in de Sumar-variant, maar deze wordt wel onderzocht.

Al met al blijkt de Centrale As nog steeds een lastige discussie. Er moet wel iets gebeuren, maar elke variant heeft zo zijn voor- en nadelen. Hopelijk zal de MER-studie meer duidelijk verschaffen en zal de provincie een weloverwogen besluit nemen dat zoveel mogelijk rekening houdt met alle partijen.

Gjalt Faber
Bezoeker info-avond Wâldwei en Centrale As

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.6 van 21 augustus 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 23 oktober 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 20-09 t/m 26-09 HandicapNL
  • 27-09 t/m 03-10 Dierenbescherming
  • 04-10 t/m 10-10 Nederlandse Brandwonden Stichting