(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.5, 24 juni 2005)

Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As/rondweg Garyp

De rondweg om Garyp komt er, dat staat vast. Provinciale Staten hebben dat besloten op 15 september 2004. De Centrale As in combinatie met de rondweg Garyp is noodzakelijk voor de verkeersafwikkeling rondom Leeuwarden. Het noord- zuid verkeer van en naar Noord- Oost Friesland wordt langs deze weg ten zuiden van Leeuwarden geleid door middel van de aansluiting op de N31.
Voorafgaande aan dat besluit is er een inspraakprocedure geweest. Dorpsbelang heeft indertijd zowel schriftelijk als ook mondeling haar standpunt, zoals is besproken op de ledenvergadering voorjaar 2001, hierover naar voren gebracht. Op grond van het genomen besluit was de gedachte dat de rondweg zou komen te liggen naast de Stinswei. Echter nadere studies en rekening houdend met in het gebied aanwezige natuurwaarden leiden ertoe dat het tracé is opgeschoven in de richting van het dorp. Zeg maar halverwege de Stinswei en de N913. Voor de agrariërs betekent dat een grotere versnippering en afstandsvergroting naar hun kavels gelegen achter dat tracé. Er komt een tunnel ter hoogte van de Eendrachtswei. De landinrichtingscommissie is bezig samen met de betrokkenen te bekijken in hoeverre kavelruil en/of bedrijfsverplaatsing c.q. nieuwbouw hiervoor passende oplossingen kan bieden.
Er zijn thans nog 3 mogelijkheden in beeld. Het alternatieve tracé langs Suwâld lijkt niet haalbaar vanwege de te grote afstand ten opzichte van Burgum. Vervolgens de lange rondweg die vanaf Van der Veen met een boog achter het dorp langs loopt richting Rendac. Ook is een model bekeken waarbij wordt uitgegaan van hetzelfde tracé, maar met een aansluiting op de Easterein. Deze aansluiting zou dan komen ter hoogte van de familie Veenje en vervolgens naar de huidige Gariperhoek. Dat zou betekenen dat dat gedeelte van de Easterein moet worden gereconstrueerd tot autosnelweg met een parallelweg. Kortom voor de aanwonenden een snelweg door de voortuin. Om die reden hebben de bewoners van de Easterein zich op 26 april laten informeren bij het projectbureau. Er is uitgebreid voorlichting gegeven door de projectmanager. En naar de stand van zaken van dat moment bleek dat het vrijwel onlogisch en duur zou zijn de aansluiting op de Easterein te realiseren. De reconstructie is zeer ingrijpend en met het oog op toekomstige aanpassingen aan de Gariperhoek geeft dat onvoldoende mogelijkheden. Van provincie zijde werd aangegeven dat gelet op de verkeerstoename na verloop van ca. 20 jaar dergelijke kruisingen ongelijkvloers zouden moeten worden. Er is dan te weinig ruimte voor het realiseren van op- en afritten. Thans wordt voorzien in de aanleg van een rotonde. Medio juni denkt de projectmanager de voorstellen incl. de MER rapportages en kostenberekeningen gereed te hebben voor de verantwoordelijke gedeputeerde.
GS zullen in september een voorstel voorleggen aan Provinciale Staten. Hierna volgt een wettelijke inspraakprocedure. Iedereen kan tegen het genomen besluit gegrond bezwaar maken. Begin 2006 denkt men de bezwaren te hebben afgehandeld en kan het definitieve bestek worden gemaakt, waarna de aanbesteding kan worden uitgevoerd.
Zoals het er nu uitziet lijkt de keuze te worden gemaakt voor een rondweg om Garyp op ca. 400 meter buiten het dorp met een aansluiting nabij de Rendac op de gereconstrueerde van Harinxmaweg.
Het bestuur van dorpsbelang is van mening dat in afwachting van de te nemen besluiten bekeken zal worden of er een extra ledenvergadering noodzakelijk is om een standpunt te bepalen om eventueel collectief bezwaar aan te tekenen. Een dergelijk bezwaar moet natuurlijk wel argumenten bevatten waarom en waartegen het bezwaar gericht is. Wij kunnen vooralsnog alleen maar bedenken dat de opschuiving richting dorp om meerdere redenen niet wenselijk is. Maar de vastgestelde natuurwaarden wegen zwaar bij de besluitvorming. Met name de kwel van het Drents plateau die in dit gebied aan de oppervlakte komt is van evident belang.
Conclusie: het besluit van de Staten afwachten. Daarna beraden wel of geen bezwaar maken.

Egbert Hadderingh
voorzitter

 

Onderhoudsprogramma wegen en groen 2005

De Gemeente Tytsjerksteradiel heeft Dorpsbelangen Garyp geïnformeerd over het onderhoud van wegen en groen in en om ons dorp.
Voor ons dorp betekent dit concreet dat een deel van de Inialoane in 2005 voorzien zal gaan worden van een nieuwe asfaltverharding. Het betreft hier het gedeelte vanaf de Skepersloane tot aan de gemeentegrens van Smallingerland. Het eerste deel asfaltverharding van de Inialoane, dus tot aan de Skepersloane, valt om budgettaire redenen vooreerst buiten het onderhoudsprogramma 2005. Volgens de gemeente zal dit deel over 2 à 3 jaar pas voorzien worden van een nieuwe laag asfalt. De inrit bij de Zandput aan de Feansterdyk is in dit onderhoudsprogramma reeds voorzien van een elementenverharding.

Reactie ingezonden stuk m.b.t. het sneeuwruimen van de eigen stoep

Als reactie op het ingezonden stuk van de heer of mevrouw J. de Boer vermeld in de vorige Rabbelskûte reageert het Dorpsbelang als volgt:

De heer of mevrouw de Boer geeft in dit stuk aan dat hij/zij zich er over heeft verbaasd dat de inwoners van Garyp en de middenstand geen sneeuw hebben geruimd tijdens de sneeuwval afgelopen winterperiode en hij/zij hierdoor de winkels niet kon bereiken en niet kon wandelen.
Zoveel sneeuw als er de afgelopen winterperiode is gevallen zullen we waarschijnlijk niet vaak gaan meemaken. Echter, het sneeuwruimen van ieders eigen stoep is voor eigen verantwoording van de bewoner of eigenaar van de winkel. Dorpsbelang kan niemand hierin verplichten. Het enige wat we aan de middenstand en de bewoners kunnen vragen is om rekening te houden met de mensen die de krant/post bij u bezorgen, of die graag boodschappen bij u willen gaan doen.

Tevens vroeg de heer/mevrouw de Boer in ditzelfde stuk of het Feanhústerpaad een stoep of een parkeerterrein is. Het betreft hier een integrale weg. (Meerdere weg functies mogelijk)

Mocht de heer/mevrouw de Boer nog vragen hebben naar aanleiding van bovengenoemde reactie dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het Dorpsbelang.

Dorpsbelang Garyp

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.5, 24 juni 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk