(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

Jubileumfeestjûn Shantykoar “De Skipfeartsjongers”


Op saterdei 15 oktober o.s. is it tsien jier lyn, dat de “De Skipfeartsjongers” útein set binne.
Om dit te betinken en te fieren, binne wij fan doel in feestjûn
te hâlden foar eltsenien dy´t dit heuchlike feit mei ús diele wol.

Wij probearje der in gesellige jûn fan to meitsjen wer by ek it
duo “Forbean” de jûn mei opfleurje sil.

Eltsenien dy’t dit mei meitsje wol is hjirby útnoege yn ’t Geahûs.
De seal is iepen om 19:30 oere en it programma begjint om 20:00 oere en duorret oant ûngefear 23:00 oere.
De tagong is fergees, en elts wurd in konsumpsje oanbean.

Wij hoopje op in gesellige jûn mei in soad folk.

Nammens it bestjoer

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk