(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

Dorpsvisie

Eind juni is het rapport belevingsonderzoek t.b.v. de dorpsvisie opgeleverd door de FLD (Ferieniging Lytse Doarpen).
In een korte samenvatting volgen hierna de belangrijkste verkregen resultaten van het onderzoek.

Sterke punten van Garyp.
• De centrale ligging in Friesland en t.o.v. Drachten/Leeuwarden/Burgum
• De aanwezige middenstand/ dorpswinkels
• De mooie omgeving

Zwakke punten.
• Het openbaar vervoer
• Staat van de wegen/straten

Karakteristieke punten
• Oude boerderijen en huizen
• Kerk en kerkhof
• Het nog steeds dorpse/landelijke karakter
• Gevels, kunstwerk, natuur
• Kleinschalig en voor een dergelijk dorp veel voorzieningen

1. In Garyp heb je voldoende middenstand voor de dagelijkse boodschappen.
89,3 % is het eens met de stelling.
(Dit betreft 125 ingevulde formulieren. Sommige buurten hebben collectief een formulier ingeleverd en sommigen hebben in groepjes gewerkt. Dus het aantal formulieren is niet representatief.)

Een samenvoeging van aangedragen oplossingen;
- Winkelcentrum maken met meer mogelijkheden.
- Jammer dat ijzerwaren Smedes is vertrokken.
- Een winkel met cadeauartikelen.
- Gariper bevolking moet meer in eigen dorp winkelen.

2. Het onderwijs voldoet aan de vraag van de inwoners.
89,6 % vindt dat het onderwijsaanbod voldoet aan de vraag.
- Er zijn natuurlijk altijd ouders die menen dat ergens anders hun kinderen beter onderwijs kunnen krijgen.
- Voortgezet onderwijs redelijk dichtbij.
- Verjonging van leerkrachten is gewenst.
- Een enkeling is voorstander van een neutrale school.
- Kinderopvang lijkt gewenst.

3. De betrokkenheid tussen bewoners onderling is groot.
86 % vindt dat de betrokkenheid onderling groot is.
- Men leeft met elkaar mee.
- Iedereen kent elkaar.
- Wel neemt de betrokkenheid af.

4. Het verenigingsleven is bloeiend met veel vrijwilligers.
87,8 % geeft aan dat er veel verenigingen zijn. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden.

5. In de omgeving van Garyp zijn genoeg mogelijkheden om te recreëren en te sporten.
90,6 % vindt dat er in de omgeving genoeg mogelijkheden zijn om te sporten. Om te recreëren is in Garyp niet zo veel. Een sporthal of sportcomplex en een jachthaven zijn genoemd als aanvulling.
- IJsbaan ligt niet goed
- Skeelerbaan/skatebaan is gewenst

6. Garyp is kindvriendelijk en heeft voor jongeren voldoende mogelijkheden.
56,9 % is het eens.
Voor kinderen zijn er voldoende speelplaatsen, maar bij de school is het niet veilig en er ontbreken in een aantal straten een stoep. En in het dorp wordt te snel gereden
- Voor 15 tot 18 jarigen is er maar weinig te beleven

Vraag: Zijn er voor verschillende leeftijdsgroepen genoeg plekken om elkaar te ontmoeten?
De meest genoemde oplossingen zijn: skatebaan, jeugdhonk, dorpscafé weer openen, skeelerbaan en meer activiteiten organiseren.

7. De kerk heeft een belangrijke rol in Garyp.
Ja de kerk heeft een belangrijke rol in Garyp. Doordat veel inwoners christelijk zijn. En veel inwoners kerkelijk actief. Al neemt dit wel af.

8. Als Garyp een vitaal dorp wil blijven zijn meer inwoners en meer woningen nodig.
61,2 % is het eens met de stelling, omdat er weinig woningen zijn voor jongeren (starterswoningen) en is goed voor de middenstand.

9. Er zijn voldoende woningen.
Voor jongeren en jonge gezinnen zijn er niet voldoende woningen,
volgens 66,4 %. Te weinig huur en betaalbare woningen. 57,6 % geeft aan dat er nu voldoende woningen zijn voor ouderen (55+)

10. Het is een aantrekkelijk dorp voor ouderen om in te blijven wonen.
81,6 % is het eens, omdat de middenstand goed is, er is een arts en apotheek. En er is thuiszorg en burenhulp. Het niveau moet wel op peil blijven.

11. Garyp is over het algemeen een veilig dorp.
In het algemeen is Garyp veilig, ondanks kleine inbraken en een aantal niet veilige kruispunten. Maar dankzij de sociale controle is het nog veilig in Garyp

Vraag: Bent u tevreden over de kwaliteit van de wegen?
Velen zijn niet tevreden over de kwaliteit van de wegen, met name de Inialoane springt eruit.

12. Garyp is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
86,9 % is het niet eens. Garyp is wel bereikbaar met de bus door de halte aan de Wâldwei en dan lopen of fietsen. Maar goed is dat niet volgens de inwoners. Het is niet bekend hoe veel en hoe vaak men gebruik maakt van het openbaar vervoer.

13. Er moeten meer bedrijven komen in Garyp.
Kleinschalige industrie op het bedrijventerrein dat werkgelegenheid oplevert ziet een grote groep wel zitten. Enige uitbreiding van de middenstand en een aantal inwoners erbij.

Vraag: Moet de fabriek van Sonac vanwege de stank dicht?
Slachtafval en dood vee moet ergens verwerkt worden en Sonac geeft werkgelegenheid. Men heeft weinig last van stank, doordat de wind meestal gunstig is.

14. Het is belangrijk dat Garyp meer toeristen trekt.
De meningen zijn verdeeld. Varieert van goed voor de middenstand en geeft meer levendigheid en gezelligheid tot, het dorp wordt drukker en Garyp heeft een toerist weinig te bieden en laat hen naar Earnewâld gaan.

15. Het gemeentelijk apparaat functioneert goed voor Garyp.
59,4 % is het niet eens. Aandacht van de gemeente gaat uit naar Burgum. De gemeente is traag en plannen worden slecht uitgevoerd. De gemeente luistert wat meer naar dorpsbelang.

16. Dorpsbelang vertegenwoordigt de belangen van het dorp goed.
87 % vindt dat dorpsbelang de belangen van het dorp goed vertegenwoordigt. Door het belevingsonderzoek kan dorpsbelang erachter komen wat er leeft bij de dorpelingen en wat er eventueel verbeterd kan worden. De inspanning bij dorpsvernieuwing wordt gewaardeerd.

Vraag: Met wat voor rapportcijfer zou u het dorp Garyp als geheel willen waarderen?
Garyp heeft gemiddeld 7,2 als rapportcijfer gekregen.

Allen, in het bijzonder de besturen van de buurtverenigingen, die hebben meegewerkt bij de beantwoording van de vragen worden hartelijk bedankt voor de geleverde input. Wij hebben nu bepaalde beelden hoe door het dorp gedacht wordt over bepaalde zaken. Het bovenstaande is nog maar een bloemlezing.
Hoe nu verder? Op de bestuursvergadering op 12 september zullen wij ons beraden. Enkele inwoners zullen worden gevraagd om in een groepje een bepaald thema nader uit te werken in een visie. Ook kunnen belangstellenden zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.

Egbert Hadderingh, voorzitter

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.1, 23 september 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk