(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.3, 23 januari 2004)

Nieuws van Dorpsbelang Garyp

Stand van zaken "Nieuwbouw Garyp"

1. Sânhichte

Medio december 2003 hebben alle belangstellenden voor een bouwkavel een brief van de gemeente ontvangen. In deze brief wordt informatie verstrekt over de bouwmogelijkheden.

Tevens kan men op een antwoordformulier de voorkeur voor een vrijstaande kavel of een halfvrijstaande kavel aangegeven.

2. Locatie Wijmenga

U hebt gezien dat de sloop, op aandrang van dorpsbelang, is gerealiseerd. Het wachten is nog steeds op de behandeling van de tegen het plan ingebrachte zienswijzen. Daarna zal de artikel 19 procedure, bestemmingsplanwijziging, worden opgestart. Tevens zal in de maand januari een gesprek over de trage voortgang worden gestart tussen de nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger (opvolger van Van Mourik), dorpsbelang en overige direct betrokkenen.

3. Locatie Smedes

De locatie is leeg en opgeleverd aan de gemeente. Binnenkort zal met de sloop worden begonnen. Er worden i.v.m. asbestvervuiling bepaalde eisen aan de weersomstandigheden gesteld. Ook voor deze locatie wordt een artikel 19 procedure gestart. Zoals reeds eerder vermeld, zullen door het bouwbedrijf Groothuis drie blokken twee onder één kap en drie vrijstaande woningen worden gebouwd. De verkoop van deze huizen loopt via makelaar Wijmenga te Burgum. Hier kan men u nader informeren. Het is niet duidelijk of de herbestrating van de Lytse Buorren voor, tijdens of na deze activiteiten zal beginnen.

Namens dorpsbelang E. Haddering

 

Dorpsvernieuwing

Zoals iedereen kan zien wordt in het kader van de dorpsvernieuwing op dit moment geen enkele activiteit verricht. De oproep in de vorige Rabbelskûte voor het doorgeven van onvolkomenheden in de al uitgevoerde dorpsvernieuwing heeft geen enkele reactie opgeleverd, zodat wij tot de conclusie komen dat op dit moment het verrichte werk naar behoren is uitgevoerd. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u alsnog via een briefje eventuele klachten doorgeven aan K. Pander, Lytse Buorren 4. De dorpsvernieuwing is heelhuids door de jaarwisseling heen gekomen, zodat onze zorgen daarover achter af bekeken overbodig zijn geweest. Gelukkig maar.

 

Namens Dorpsbelang K. Pander

 

Dorpswandeling groenvoorziening Garyp

Hieronder treft u het verslag aan van de dorpswandeling van 22 september jl.   met het antwoord van de heer Kwant van de gemeente op de zaken die aan de orde zijn geweest.
 • Master Lubwei hoek pad langs school: kale grond op hoekje:Inplanten na rooien esdoorn.
 • Waarom plaggen gestoken op grasveld Ds. Minnemaweg?
 • Vijver langs Gravinneloane staat vol lisdodde:
  Zal deze winter worden gebaggerd.
 • Berken aan zuidzijde Tuije laten hele zomer zaad vallen (veel meer dan gewone inheemse berken ?)
  Wordt onderzocht.
 • Kan er een bank komen rond de boom op hoek Buorren ‑ Tsjerkepaed?
  Hiervoor bestaan al plannen in kader van de dorpsvernieuwing.
 • Verzoek beplanting met bank op hoek Buorren ‑ Tuije.
  Zal beantwoord worden in het kader van de dorpsvernieuwing.
 • Kunnen bosjes langs schelpenpad naar zonnepont verwijderd worden i.v.m. overzicht bocht voor fietsers?
  Ja, maar eerst nagaan wie dit geplant heeft en waarom.
 • Kan de parkeerplaats naast Koutenburg 26 vergroot worden?
  Nagenoeg elke woning in Koutenburg heeft een garage / carport / parkeergelegenheid op eigen erf. Daarnaast is er langs de weg en in de parkeerplaats naast Koutenburg 26 parkeercapaciteit. Hiermee wordt ruim voldaan aan de geldende parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning. Derhalve geen noodzaak tot uitbreiding.

De conclusie van de gemeente n.a.v. deze dorpswandeling is dat men in het algemeen tevreden is met de groenvoorziening en het onderhoud ervan.

Namens Dorpsbelang, K. Veltman

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.3, 23 januari 2004)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk