(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.5, 28 mei 2004)

Nieuws van de vereniging dorpsbelang

In de goed bezochte ledenvergadering van 23 februari 2004 heeft onder meer een bestuursverkiezing plaatsgevonden. Aftredend waren Karel Pander en Klaas Veltman. Tineke Hamburg heeft om zeer begrijpelijke reden na drie jaar haar functie als notuliste neergelegd. Klaas heeft zich 8 jaar lang zeer verdienstelijk gemaakt voor diverse activiteiten in het dorp. Klaas had naast het penningmeesterschap nog een bijzondere taak en dat was het regelen en in de gaten houden van diverse kleine en grote zaken. Zoals even naar de jeugd bij de container, even een verlichtingspaal regelen, even alle zitbanken die ons dorp telt controleren op deugdelijkheid, controle van de richting-aanwijziging-bordjes, is het perkje bij het dorpswapen ook aan een nieuw bloemetje toe enz. enz.

Tineke functioneerde als een correcte en punctuele notuliste die naast deze functie ook altijd bereid was om diverse hand en spandiensten namens dorpsbelang te verrichten. Nogmaals jammer dat ze er a.g.v. ziekte mee moest stoppen. Het bestuur wenst haar alle goeds en gezondheid toe. Mogelijk kunnen we in de toekomst nog eens een beroep op haar doen.

Karel legt als voorzitter van dorpsbelang na vier jaar zijn functie neer. Hij was een betoefd leider en bestuurder en wist de taken goed te verdelen en wees een ieder op zijn verantwoordelijkheid zowel binnen het bestuur als bij de gemeente. Karel, Tineke en Klaas nogmaals bedankt voor jullie inzet voor het dorp.

Gelukkig konden we drie nieuwe bestuursleden verwelkomen, te weten Laurens Hengst en Wim van Rangelrooij die zich voor de komende 4 jaren beschikbaar hebben gesteld, en Annet Raap in eerste instantie voor een jaar. Zij maakt op deze manier de periode van Tineke Hamburg vol. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe bestuursleden zich snel thuis zullen voelen bij het overgebleven bestuur en met evenveel toewijding en inzet gaan functioneren. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen. Thérèse Meindertsma (secretaresse en notuliste), Egbert Hadderingh (voorzitter), Trienke Pander, Jurjen Postma, Annet Raap, Laurens Hengst (penningmeester) en Wim van Rangelrooij.

Onderhoudsprogramma 2004

Elk jaar worden alle verenigingen van dorpsbelangen door de gemeente Tytsjerksteradiel geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden aan wegen, vijvers, boomsingels en andere groenvoorzieningen. Voor Garyp betekent dit, dat de vijver aan Gravinneloane reeds uitgebaggerd is. Tevens zal het wegdek van de Bolderen en de Broek, gereinigd, gerepareerd en opnieuw geasfalteerd worden.
Misschien denkt u, na het lezen van dit bericht, maar hoe zit het dan met dat beroerde fietspad aan de Easterein. Dan moeten wij u helaas mededelen dat er een verschil van mening is ontstaan tussen provincie en gemeente over wie hier verantwoordelijk voor is. De partij die in die discussie het meeste belang heeft is dorpsbelang Garyp. Wij kunnen alleen maar bellen van de één naar de ander in de hoop dat er eindelijk eens iets gebeurt dat leidt tot een goed en degelijk fietspad. Maar hier geldt het gezegde geduld is een schone zaak maar al te goed.

Wim van Rangelrooij

Locatie Wijmenga

Eigenlijk weinig nieuws. De behandeling van de parkeerproblematiek wordt, donderdag 13 mei in de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel behandeld. Afwachten maar.
Noot redactie:
u heeft inmiddels via Actief kunnen lezen welke beslissing de raad heeft genomen.

Locatie Smedes

Hierover valt te melden dat de grond zodanig is vervuild, dat de provincie het saneringsplan dient goed te keuren. Het saneringsplan is inmiddels naar de provincie gezonden. Het wachten is op een positieve beslissing van de provincie. Voor het afvoeren van de grond is inmiddels opdracht verstrekt en hiermee wordt binnenkort begonnen. Voor echter met de bouw kan worden gestart zal eerst de beschikking van de provincie ontvangen moeten zijn.

Opening van het Spoekepaad

Op de ledenvergadering hebben we u geïnformeerd over de naamgeving van het fietspad langs het Margrietkanaal vanaf de gaslocatie tot aan het Krúswetter. Aanvankelijk was het de bedoeling om aan dat pad de naam Otterpaad te geven. Zowel naar het dier als ook naar de heer Otter die een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de totstandkoming van het pad. Dorpsbelang van Earnewâld vond de naam Spoekepaad mooier, omdat dat een meer historische naam is van een pad dat er ooit is geweest. Omdat er vaak sprake is van grondmist is historisch gezien de relatie met spokig gelegd. Wij zijn met het voorstel van Earnewâld akkoord gegaan. Een afvaardiging van dorpsbelang is bij de opening op 23 april door wethouder Nijboer en mevrouw Brandenburg voorzitter van het overlegorgaan de Alde Feanen aanwezig geweest en zijn samen met enkele bestuursleden van de zonnepont tot na de afsluiting in hotel/restuarant De Princenhof gebleven om na te praten over deze mooie recreatieve aanwinst.

Egbert Hadderingh

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.5, 28 mei 2004)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk