(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.1, 15 oktober 2004)

Vereniging Dorpsbelang Garyp

Dorpsplein
Als gevolg van het Raadsbesluit omtrent wijziging in het plan Wijmenga is het volgende te melden. In de plaats van twee vrijstaande woonhuizen op de hoek Greate Buorren/Inialoane, wordt binnenkort de bestemming gewijzigd in die van dorpsplein/parkeerplaats. Daarvoor is een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan nodig.
Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met de gemeente over de inrichting van het dorpsplein. Ook de omwonenden zijn daarbij betrokken. In twee bijeenkomsten is uitgelegd hoe de wijziging van de bestemming gaat plaatsvinden en hoe de inrichting eruit zal gaan zien.
Het voorstel voor de inrichting bestaat uit een klinkerbestrating in vakken, op de wijze als reeds is uitgevoerd op de hoek Greate Buorren - Tsjerkepaad. De begrenzing met het Seniorencomplex en met het perceel van Aan Pander wordt gevormd door het inplanten van een beukenhaag. Evenwijdig aan de beukenhagen wordt een rij lindenbomen aangebracht. Er staan twee voetgangerspaadjes (doorsteken) van het plein naar het Seniorencomplex gepland. Voor het overige wordt in de aanplant van twee solitaire bomen voorzien. Naast parkeren krijgt het plein een multifunctionele functie. Bestuur en omwonenden zijn tevreden over de voorgestelde invulling.
NB. Er worden geen wijzigingen in de plannen voor het Seniorencomplex aangebracht. Ook de parkeervoorzieningen op het terrein van het Seniorencomplex worden in dat plan uitgevoerd.

Centrale As
In de gemeenteraadsvergadering van 23 september is het zogenaamde trechteringsproces aan de orde geweest. Dat wil zeggen dat er een keuze wordt gemaakt voor de resterende hoofdalternatieven van de ontsluiting vanuit N.O-Fryslân. Op grond van die keuzes zal dan een tracé/m.e.r. studie worden uitgevoerd. Dat is een onderzoek naar de nadelige effecten, onder meer op gebied van het milieu. Voorafgaande aan de raadsvergadering zijn de besturen van de dorpsbelangen van Burgum, Sumar en Garyp door de CDA-fractie gevisiteerd omtrent de voorkeuren en belangen die er in die dorpen leven. De hoofdvarianten waar het in belangrijke mate om gaat zijn.

1. Ten eerste de gedeeltelijk verdiepte traverse door Burgum, al of niet uitgevoerd met een aquaduct.
2. Ten tweede de westelijke rondweg Burgum/Wijde Ee, al of niet uitgevoerd met een aquaduct. Dit
tracé wordt aangeduid als de lange omleiding Garyp, al dan niet met een korte omleiding om Garyp.
De lange omleiding kent een aftakking naar de Wâldpoarte/N31 en een aftakking naar de Van
Harinxmaweg. De korte omleiding Garyp betreft de nieuwe noordelijker gelegen aansluiting van
Garyp op de Van Harinxmaweg.
3. En ten derde de nieuwe variant westelijk van de Wijde Ee. Deze geeft alleen aansluiting op de
Wâldpoarte/N31.

Enige voor- en nadelen:
De eerste variant heeft weinig consequenties voor Garyp, maar is naar alle verwachting te duur. De tweede (lange) variant ligt langs de Stinswei en ontlast ons van een hoop sluipverkeer. De derde variant geeft kans op sluipverkeer van de Wâldpoarte/N31 naar Sumar en het zuidelijk van het PM kanaal aan te leggen industrieterrein, tenzij daar passende oplossingen voor worden bedacht.

Ons afgegeven advies:
Op grond van deze afwegingen heeft het bestuur van dorpsbelang Garyp de lange omleiding Garyp bepleit. Deze variant kent twee aftakkingen en hierdoor worden wij langs de Easterein, Gravinneloane en Westerein (N913) van het sluipverkeer verlost. Deze weg krijgt daarmee de bestemming lokaal verkeer.

Begin 2006 wordt de definitieve vaststelling van het uit te voeren tracé door Provinciale Staten verwacht. De uitvoering kan dan starten in 2007 of daarna.

N.B.
In de ledenvergadering van voorjaar 2001 is als voorkeur aangegeven; geen rondweg Garyp, maar een dubbelbaans verbinding Burgum-Nijega. En als alternatief is aangegeven: rondweg tussen Stinswei en de N913, dan wel langs de Stinswei.
Aangenomen dat de tunnelvariant niet haalbaar is, dan voldoet de lange omleiding Garyp aan onze wensen.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.1, 15 oktober 2004)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk