(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.2, 10 december 2004)

Vereniging Dorpsbelang Garyp

Windturbines bij Suwâld
De gemeente heeft advies aan Dorpsbelang Garyp gevraagd of er bezwaren zijn tegen het plaatsen van 4 windturbines aan de overzijde van het PM kanaal tussen het dorp Suwâld en de Wijde Ee. Het Bestuur is van mening en heeft geadviseerd dat daardoor horizonvervuiling optreed. Het weidse landschap en het uitzicht worden negatief beïnvloed.

Dorpsvernieuwing
U hebt allemaal ervaren dat de werkzaamheden aan de Lytse Buorren volop aan de gang zijn. Men hoopt de werkzaamheden voor Kerst af te ronden. Door Dorpsbelang zijn nog enkele opmerkingen gemaakt over:

 • het voetpad nabij de speelplaats aan de Tuije.
  Door de opzichter werd daarover de volgende mededeling gedaan; het voetpad
  aan de Tuije ligt er eigenlijk niet zo slecht bij, maar er schijnt sprake te zijn van
  een waterafvoerprobleem. Eén en ander wordt in de werkzaamheden
  meegenomen.
 • de molgoten van het Tsjerkepaed en Koutenburg.
  Deze zullen opnieuw worden bekeken in verband met het oversteken van deze
  molgoten door rolstoel- en rollator-gebruikers.

Seniorencomplex
De wijziging bestemmingsplan lijkt procedureel te zijn afgerond. Volgt nu de procedure voor de bouwvergunning. De publicatie daarvan in Actief zal rond november/december plaatsvinden. Afhankelijk van de bezwarenprocedure kan daarna met de bouw worden begonnen.
Dorpsbelang zal binnenkort overleggen met de seniorencommissie en de woningcorporatie over de wijze van voorlichting en mogelijk inventarisatie van belangstellenden voor deze woningen.

Nieuwe leden
De vereniging van Dorpsbelangen is een belangenvereniging voor alle inwoners van het dorp Garyp. De woonomgeving en de leefbaarheid van ons dorp staan daarbij centraal. Dorpsbelang fungeert als intermediair/overlegorgaan met diverse andere organisaties en in het bijzonder met de gemeente Tytsjerksteradiel. Dorpsuitbreiding, dorpsvernieuwing, Sinterklaasfeest, Oudejaarsfeest e.d. zijn activiteiten waarbij Dorpsbelang een actieve rol speelt. Elk voorjaar is er een algemene ledenvergadering waar de leden worden uitgenodigd en waar gelegenheid is om elkaar wederzijds te informeren. Daarom is het van belang dat iedereen boven de 18 jaar lid is of wordt van onze vereniging. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts € 3,50. Deze oproep is in het bijzonder van belang voor nieuw ingekomenen. Door middel van onderstaande bon kunt u zich aanmelden als lid van onze vereniging.

De voorzitter, Egbert Hadderingh


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.2, 10 december 2004)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk