(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.3, 14 februari 2003)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvernieuwing


Op het voorontwerp bestemmingsplan Garyp, invullocaties Wijmenga en Smedes en het bouwplan locatie Wijmenga zijn 4 reacties binnengekomen. De reacties worden door gemeente en provincie op dit moment bekeken. Het is nog niet bekend of dit tot extra vertraging zal leiden. Vooralsnog gaan we er van uit dat het nog steeds mogelijk is dat er dit jaar wordt begonnen met de bouw van het seniorencomplex. De Corporatie Holding Friesland heeft inmiddels een sloopvergunning aangevraagd voor de te slopen woning.

Gedurende de winterperiode lag de uitvoering van de dorpsvernieuwing een tijdje stil, maar de werkzaamheden zijn inmiddels hervat. Allereerst is het open liggende deel Inialoane bij de groentewinkel en het Tsjerkepaed opgepakt. De Singel en de Eendrachtsweg en het laatste stukje De Tuije worden eveneens afgerond. Tevens zullen op korte termijn de nutsvoorzieningen en riolering naar het toekomstige seniorencomplex worden aangelegd, waarna ook in de Bourren verder kan worden gegaan met de dorpsvernieuwing.

Op de Brandsmaloane zullen op verzoek van dorpsbelang één of twee extra lichtmasten worden aangebracht o.a. tegenover het Tennispaadsje.
Het Tennispaadsje zelf kan niet worden verlicht, daar het gemeentelijk beleid niet toestaat dat recreatieve paden worden verlicht.

Naam straten/bestemmingsplan seniorencomplex (Herhaalde oproep)

 

Ter plaatse van het seniorencomplex worden twee ontsluitingsweggetjes aangelegd, die nog van een naam moeten worden voorzien.

Wie bedenkt de mooiste naam?

Mensen met een creatief idee kunnen namen inleveren bij Therese Meinderstma, Brandsmaloane 1. U kunt de naam ook mailen naar g.vdmeer@hetnet.nl. of bellen. Telefoon: 521135
Als er voldoende namen binnenkomen zal de officiële naam op de ledenvergadering van 3 maart aanstaande worden vastgesteld. De inzender van de winnende naam kan rekenen op een verrassing van dorpsbelang.

 


Onderhoudstoestand fietspaden fietsroute Garyp Burgum.

Dorpsbelang heeft klachten gekregen over de slechte onderhoudstoestand van de fietspaden Garyp Sumarrehoeke en Sumarrehoeke Burgum. De provincie als beheerder doet hier slechts lapwerk en heeft bordjes geplaatst "Slecht fietspad". Dorpsbelang heeft inmiddels de provincie per brief laten weten dat de fietsers hier onnodige risico's lopen en stelt voor om grootschalig onderhoud te plegen ten einde de veiligheid van de fietsers te verbeteren.
Mochten mensen gevallen zijn en letsel of schade hebben opgelopen, dan kan men de provincie hiervoor aansprakelijk stellen door een brief te schrijven naar:
Provinciale Waterstaat Friesland
District Gorredijk
De Klok 14
8401 CM Gorredijk
Telefoon: 0513 482140
(voor het melden van gevaarlijke situaties, bijv. gat in de weg)

Regiovisie

De gemeente Leeuwarden en omliggende gemeenten hebben een regiovisie gemaakt voor de periode 2010-2030. Het gevoel bekruipt ons dat de visie te veel geschreven is vanuit stadsoogpunt. Men wil het platteland conserveren om de stedeling te laten genieten van de kernwaarden "rust en ruimte", die het omringende platteland biedt. Groei van inwoners en bedrijvigheid moet met name plaats vinden in o.a. Leeuwarden, Burgum en Hurdegaryp. Voor Garyp kan dit betekenen dat we na 2010 geen uitbreidingsplannen meer kunnen realiseren en dat het bedrijventerrein niet verder mag worden uitgebreid. De landbouw in omgeving Garyp wordt kleinschalig bestempeld met kansen voor bijvoorbeeld een minicamping als tweede tak. Wel zullen er meer recreatieve paden komen.

Dorpsbelang Garyp stelt in een brief dat de kernkwaliteit van de regio moet worden uitgebreid met de Friese taal en cultuur. I.v.m. waarborg van de leefbaarheid moet de landbouw ook in omgeving Garyp worden gekoesterd evenals kleinschalige bedrijvigheid. Stabiele groei van 4 woningen per jaar voor met name de eigen aanwas, vanaf heden tot 2030, is essentieel voor het behoud van voorzieningen en de leefbaarheid. Een goede OV verbinding van Garyp met de groeikernen moet z.s.m. worden hersteld. Een goede afstemming van de fysieke, sociale en economische pijler is essentieel om een sterke dorpsgemeenschap in stand te houden.

Himmeldei

Op zaterdag 15 maart zal de jaarlijkse himmeldei in Garyp worden gehouden. Mensen die mee willen doen kunnen zich om 8.30 verzamelen op het parkeerterrein aan de Brandsmaloane, waar Oege Jacobi de te himmelen routes zal uitdelen. De gemeente zorgt weer voor de afvoer van het afval. Om 11.00 uur trakteert dorpsbelang in de Beuk op patat voor meedoende kinderen en een drankje voor de ouderen. U kunt zich alvast opgeven bij Oege Jacobi, telefoon 521387. Hebt u de beschikking over een auto met aanhanger, dan bent u hiermee "tige wolkom", want het afval moet wel vervoerd worden naar de Brandsmaloane. Laten we gezamenlijk de handen uit de mouwen steken en er een mooie ochtend van maken. Garyp zal er van opknappen.

Dorpsbelang/Gjalt Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.3, 14 februari 2003)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk