(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.5, 20 juni 2003)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvernieuwing

Zoals iedereen kan waarnemen gaat de dorpsvernieuwing gestaag verder. Na de herbestrating van grote stukken van de Inialoane zijn veel klachten opgelost. Het blijft nog wel moeilijk de Inialoane even "snel te nemen", maar dat was nu juist ook de bedoeling.
Wij hebben de gemeente gevraagd of de rest van masten voor de straatverlichting ook zwart geverfd kan worden; dit zal worden meegenomen.
Het kruispunt Lytse Buorren Greate Buorren ondergaat wel de grootste facelift van de hele dorpsvernieuwing. Op dit moment zijn de reacties overwegend positief ondanks alle verkeershinder.
Over verkeershinder gesproken: de voorbereidingen voor de verhuizing van de firma Smedes aan de Lytse Buorren zijn in volle gang, zodat deze oneigenlijke verkeersremmende hindernissen binnenkort na jaren ongerief worden weggenomen. Het invullen van deze locatie kan dan beginnen. We hopen dat dit sneller verloopt dan bij de locatie Seniorencomplex, die door een aantal slepende procedures wordt vertraagd.

Karel Pander

Ontwikkeling van de woonomgeving van Garyp

Garyp maakt deel uit van het landinrichtingsproject Garyp Sumar. De meeste mensen denken vaak dat landinrichting bedoeld is voor de landbouw, zoals het opnieuw inrichten, gepaard gaande met het graven van veel nieuwe sloten. Dat was vroeger zo, toen was er sprake van ruilverkaveling. Landinrichting daarentegen kent een veel bredere doelstelling, nl. naast landbouwkundige doeleinden is er sprake van het verbeteren van de woonomgeving.
Onlangs is door de provincie aan de landinrichtingscommissie toestemming verleend om te starten met de eerste module. In deze module, welke vier jaar duurt, is sprake van vrijwillige kavelruil voor grondgebruikers. Hoofdzakelijk agrariërs zullen hierbij worden betrokken. Maar daarnaast kunnen ook werkzaamheden ter verbetering van de woonomgeving en op het gebied van de recreatie worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van dergelijke plannen moeten ideeën worden aangedragen. De benodigde gelden voor verbeteringen zijn daarvoor beschikbaar gesteld. Afhankelijk van persoonlijk belang dan wel algemeen belang kunnen de subsidies oplopen tot soms wel 100%. Daarom willen wij hierbij een oproep doen aan de bewoners van Garyp die denken ideeën te hebben, om zich aan te melden, zodat wij de landinrichtingscommissie kunnen helpen om de plannen op te maken en uit te voeren.
Zo is in Sumar reeds een werkgroep "doarp yn't grien" aan de slag om plannen te ontwikkelen die moeten leiden tot versterking van de groenstructuur in en rondom het dorp Sumar.


De plannen rond het dorp Garyp voorzien onder meer in:

• Het aanbrengen van erfbeplanting. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om 70% subsidie te krijgen.
Eventueel kan dat percentage nog worden verhoogd door een bijdrage van landschapsbeheer Fryslân.
• Het aanbrengen of het versterken van wegbeplantingen. In het landinrichtingsplan zijn daarvoor de
Skepersloane en de Inialoane aangewezen. Maar ook andere invullingen zijn denkbaar en wellicht
bespreekbaar.
• Het aanbrengen van voorzieningen voor kano opstap en overstapplaatsen.
• Aanvankelijk waren er ook menpaden in het plan opgenomen. Hiervoor
bestond geen belangstelling, waardoor deze voornemens uit het plan zijn
geschrapt. Mochten de meningen thans zijn veranderd, dan is met een goed
voorstel daar met de landinrichtingscommissie over te praten.
Oproep: Meld u aan indien u belangstelling hebt om over genoemde plannen mee te praten. U kunt zich melden bij de secretaresse van dorpsbelang. Therese Meindertsma, telefoon 521135.

Nieuwbouw Garyp

Enige tijd geleden is het woonplan van de gemeente Tytsjerksteradiel opnieuw vastgesteld. Hierin is voor het dorp Garyp aangegeven dat er in de periode 2003 tot 2010 na aftrek van de inbreidingen ca. twaalf woningen mogen worden gerealiseerd. Doordat de gemeente Leeuwarden minder woningen bouwt dan zijn toegewezen, hebben de omliggende gemeenten een extra toewijzing gekregen. Hierdoor zal het aantal beschikbare woningen/ kavels voor Garyp in de betreffende periode ook toenemen.


• Locatie Wijmenga en Smedes.
De inbreidingen betreffen de seniorenwoningen op de locatie Wijmenga en op de locatie Smedes. Verwacht wordt dat eind 2003, zodra de procedures voor de locatie Wijmenga rond zijn, met de bouw kan worden begonnen. De woningcorporatie Talma is hierbij opdrachtgever. Er komen vijftien appartementen en twee vrijstaande woningen. Enkele appartementen en de twee vrijstaande woningen komen voor koop in aanmerking. De overige appartementen worden verhuurd.
De bouwactiviteiten op de locatie Smedes zullen naar verwachting in 2004 plaatsvinden. Het bouwbedrijf Groothuis bouwt drie blokken twee onder één kap en drie vrijstaande woningen aan de Lytse Buorren voor de verkoop.


• Bouwplan Sânhichte.
Reeds is men begonnen het bestemmingsplan Sânhichte bouwrijp te maken. Uitgifte en het tempo van uitgifte zal nader worden overlegd met de Provincie en worden gerelateerd aan de inbreidingslocatie's. In het plan Sânhichte is ruimte voor zowel vrije sector woningen als ook voor bouw in de sociale sector. In totaal zijn er 24 wooneenheden beschikbaar. Belangstellenden voor een bouwkavel kunnen zich te gelegener tijd laten inschrijven bij de gemeente. Bij meerdere belangstellenden zal de toewijzing door middel van loting worden bepaald. Indien u vragen of een behoeft aan een gesprek heeft kunt u contact opnemen met de afd. VGE de heer O. Postma. Hij is te bereiken op telefoonnr. 460936.

Egbert Hadderingh


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.5, 20 juni 2003)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk