(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

Nieuws van Dorpsbelang

Stand van zaken "Nieuwbouw Garyp"

Onderstaande informatie is van begin oktober. Per locatie wordt een overzicht gegeven.

1. Sânhichte.

Er zijn ca. 30 gegadigden voor een bouwkavel. Dat zijn voornamelijk inwoners uit Garyp. De gemeente zal via een enquête onder de belangstellenden nagaan of men nog steeds interesse heeft. Er zijn 10 vrijstaande kavels en 14 twee onder één kap kavels beschikbaar. Afhankelijk van het aantal overblijvende kandidaten zal dan met de uitgifte worden begonnen, dan wel zal door middel van loting worden bepaald wie in aanmerking komen.

2. Locatie Wijmenga.

Planologisch is de procedure nog niet afgerond. De bedenkingen tegen het plan moeten eerst worden afgehandeld. De voortgang van het plan is afhankelijk van die uitkomsten.

Door Dorpsbelang is opnieuw actie ondernomen om de sloop van de restanten van de afgebrande woning te bevorderen. Deze keer met succes. Zie stukje 'relwoning'.

3. Locatie Smedes.

Half december zullen volgens contract de panden van Smedes aan de gemeente worden opgeleverd. De vereiste sloopvergunning is inmiddels aanwezig, ook de aannemer is bij de gemeente al bekend, zodat de sloop begin 2004 kan worden verwacht.

Namens Dorpsbelang Egbert Hadderingh

Dorpsvernieuwing

Zoals iedereen heeft kunnen vernemen staan de vorderingen betreffende de dorpsvernieuwing op dit moment op een laag pitje.

Nadat het kruispunt Greate Buorren/Lytse Buorren/Mounehoek/Tuije was aangelegd is men na een klein stukje Lytse Buorren gestopt in afwachting van de ontwikkelingen bij de nieuwe bouwlocatie Smedes.
Inmiddels heeft men wel zo goed als mogelijk de onvolkomenheden en de klachten die na de ledenvergadering bij het dorpsbelang zijn binnengekomen aangepakt.
Via een schrijven van de gemeente bent u op de hoogte gesteld van de aanpak en de procedure.
In deze brief stond duidelijk vermeld welke onderdelen van de totale dorpsvernieuwing op dat moment terecht werden afgekeurd en zouden worden verbeterd.
Als nu blijkt dat bepaalde zaken hieruit niet, of volgens u niet voldoende zijn opgelost, zouden wij als dorpsbelang dat graag van u weten.
Wij kunnen dan bij de oplevering van het geheel, hopelijk komende zomer, dit met de gemeente regelen.
Even een briefje met een duidelijke omschrijving naar K. Pander, Lytse Buorren 4, is voldoende.

 

'De relwoning'

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen is het de bedoeling dat de nu zogenoemde 'relwoning' (Greate Buorren 41) in november wordt afgebroken. (Dit is reeds geschiedt, red.)
Deze actie is ondernomen, volgens de krant, na sterk aandringen van de gemeente Tytsjerksteradiel bij de Corporatie Holding Friesland (Talma).
Er stond niet bij vermeld dat deze actie door de gemeente is ondernomen na sterk aandringen van het Dorpsbelang bij de gemeente, maar dit was wel het geval. Wij als Dorpsbelang volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen er alles aan doen deze onverkwikkelijke situatie voor de komende jaarwisseling op te lossen.
De hiervoor vereiste sloopvergunning is in het voorjaar al verleend.

Namens Dorpsbelang Karel Pander

 

Onderhoudstoestand fietspaden

Na lange tijd van terechte irritatie door gebruikers van diverse fietspaden om Garyp over achterstallig onderhoud blijkt de Provincie het tij te keren door een drietal nog uit te voeren projecten opgestart te hebben. Met name is over het gedeelte fietspad van de Burgumer brêge naar de Sumarrehoeke veel ergernis door menig fietsgebruiker uitgesproken. En terecht. Het onverlichte deel fietspad kon, met name bij donker, als zeer onveilig worden bestempeld. In juli jl. heeft een opname plaatsgevonden waarbij de opzichter van de Provincie dit heeft onderstreept. Na menig telefonisch overleg mogen de fietsers zich thans verheugen in een goed geplaveide tegelverharding. De uitvoering voor dit deel loopt al ten einde. Voor de andere kant, Sumarrehoeke richting Burgumer brêge, zal aansluitend incidenteel onderhoud plaatsvinden. Over het algemeen ligt dit gedeelte, wat de veiligheid betreft, er goed bij.

Het gedeelte fietspad aan de Easterein is door het leggen van een drukriolering ook in een algehele slechte toestand terechtgekomen. Het aanbrengen van de drukriolering is bijna ten einde. Vooreerst was de algemene indruk dat de veiligheid voor de fietser hier niet direct in het geding was. De irritatie kwam vaak voort uit een hobbelig pad. De opzichter van de gemeente heeft bij Dorpsbelang aangegeven recentelijk contact gehad te hebben met de Provincie over de ontstane veiligheidstoestand van het fietspad. Geconcludeerd is dat een vervolgtraject door de Provincie met spoed opgestart dient te worden. Een optie van de Provincie is het fietspad volledig te herstraten. Voordeel hierbij is dat de in het pad liggende leidingen en kabels goed bereikbaar blijven voor eventueel onderhoud. Een asfaltverharding voor dit deel fietspad is ook een reële optie die zowel door Provincie als gemeente aanvaardbaar zouden zijn. De Provincie heeft op dit moment de kwestie in beraad op welke manier en termijn groot herstel kan worden opgestart. Ook de nodige gelden moeten hiervoor vrijgemaakt worden. De gemeente zal, gezien de huidige toestand, echter op heel korte termijn de grootste gaten/oneffenheden zo goed mogelijk herstellen. Gezien de verwachting dat het groot onderhoud aan het fietspad niet vandaag of morgen zal geschieden zal in deze regelmatig contact met de provincie zijn over de termijn van feitelijke aanpak. Door onvoorziene omstandigheden bij de Provincie is de aanleg van het fiets-/voetpad langs de Gravinneloane naar de benzinepomp en de twee naastgelegen woningen met bijna een jaar vertraagd. Zoals menigeen reeds heeft kunnen zien zijn deze werkzaamheden reeds uitgevoerd. Naast het nieuwe pad is ook een nieuwe waterberging gemaakt. Navraag bij de aanwonenden over het nieuwe traject van het pad leert dat men niet tevreden is. Bij een afsluiting van het terrein van garage Kloosterman zal men alsnog gebruik moeten maken van een deel Provinciale weg om de woningen aan de Gravinneloane te bereiken. Nader overleg zal hierover moeten volgen met de Provincie.

Namens Dorpsbelang Jurjen Postma

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk