(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

Nieuws van Dorpsbelang


Dorpsbelang hield op 7 maart haar ledenvergadering.
Onderstaand een beknopt verslag:

Voorzitter Karel Pander kan ca. 70 aanwezigen welkom heten. Zowel het verslag van de vorige jaarvergadering als het jaarverslag passeren vlot de revue. Ook financieel is de vereniging gezond en de rapportage is akkoord bevonden.
De vertegenwoordigster van de "âldjierskommissje" is positief gestemd over het feestelijk verloop van de oud- en nieuwviering en ook dorpskrant de "Rabbelskûte" laat een positief geluid horen over het reilen en zeilen van de krant.
De commissie dorpsvernieuwing meldt dat de plannen voor dorpsvernieuwing zodanig ver zijn, dat men er op rekent dat het project nog dit voorjaar van start kan gaan.
De seniorencommissie, welke betrokken is bij de plannen omtrent de bouw van een seniorencomplex op de locatie Wijmenga (hoek Greate Buorren / Inialoane) meldt, dat het herziene plan beter voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een seniorencomplex, maar dat niet iedereen uit de doelgroep echt content is met het plan.
Ook uit de zaal komen reacties die aangeven dat het plan zoals het er nu ligt niet door iedereen als acceptabel ervaren wordt. Zowel het bestuur van Dorpsbelang als de seniorencommissie zullen zich hierover beraden, en de aanmerkingen zullen met gemeente en woningbouwcorporatie besproken worden.
Jan Sijtsema en Hayke Haanstra zijn dit jaar aftredend en als nieuwe bestuursleden worden, onder applaus, Therèse Meindertsma en Egbert Hadderingh benoemd.
Op het nieuwe bedrijventerrein heeft het eerste bedrijf zich reeds gevestigd en anderen zullen op korte termijn volgen. Middels een aantal sheets wordt een overzicht gegeven van de indeling zoals die nu bekend is.
Tevens geeft Jan Sijtsema een korte uitleg over het "ontwerp woonplan Tytsjerksteradiel." Wanneer de plannen omtrent de woningbouw voor dorpen als Garyp worden uitgevoerd zoals in dit plan staat vermeld, betekent dit, dat er een forse teruggang is te verwachten van het aantal inwoners. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp en ook het in stand houden van de voorzieningen zal hierdoor moeilijker worden.
Het bestuur heeft op het ontwerp plan reeds bezorgd gereageerd en zal bij verdere behandeling in de raad zeker opnieuw aan de bel trekken. De aanwezige politici hebben het signaal zonder twijfel genoteerd.
Bijna jaarlijks komt de vraag naar voren over het "baggeren" van de Skipfeart.
Deze vraag is direct doorgespeeld naar de gemeente en men heeft toegezegd dat de werkzaamheden nog dit jaar worden uitgevoerd. Tevens merkte men op dat de bagger zal worden afgevoerd.
De jaarlijkse "himmeldei" is voor dit jaar vastgesteld op 16 maart.

De avond werd besloten met een dia presentatie over Garyp in 1996.

Het bestuur.


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk