(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

Garyp krijgt geen minirotonde of stoplichten

De Provinsje Fryslân vindt het niet nodig minirotondes of stoplichten aan te leggen op de N913 te Garyp. Daarvoor gebeuren er in Garyp te weinig (dodelijke) ongelukken in verhouding tot de rest van het provinciale wegennet. Tevens wijst de provincie erop dat de N913 in het Provinciaal Verkeers- en Vervoers Plan (PVVP) de status stroomweg B heeft. Met andere woorden: het verkeer moet er zo snel mogelijk door heen stromen.

Dorpsbelang had de provincie via een brief gevraagd korte termijn veiligheidsmaatregelen uit te voeren, zoals het verlagen van de max. snelheid op de Westerein en de Gravinneloane naar 60 km en het aanbrengen van een minirotonde op de kruising Eendrachtsweg. Mocht de Wâldwei over en aantal jaren verdubbeld zijn, dan zal de verkeersintensiteit op de N913 drastisch toenemen, blijkens een onderzoek van de rijkswaterstaat. Dorpsbelang vindt dat de provincie daarom tijdig een aantal korte termijn maatregelen moet treffen teneinde de veiligheid en leefbaarheid op deze weg na de ombouw Wâldwei te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. I.v.m. de komst van het bedrijventerrein en een aantal woonhuizen op dat terrein vonden OVG en dorpsbelang dat er in elk geval iets moet gebeuren op de kruising Eendrachtsweg.

Dorpsbelang vraagt ook aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Gravinneloane. De provincie heeft nu toegezegd binnenkort met bewoners Gravinneloane en dorpsbelang om de tafel te willen om de betreffende woningen voor fietsers en voetgangers op een veilige wijze te ontsluiten. Tevens heeft ze op verzoek van dorpsbelang de bebording op dit traject verbeterd. Met name voor fietsers, die hier onbekend zijn, was de situatie nogal verwarrend. Volgens dominee Osinga, die de zaak vanuit zijn studeerkamer gadeslaat, leidde dit regelmatig tot gevaarlijke situaties.

De elektronische snelheidsmeter "U rijdt te snel" is onlangs in werking getreden. Een woordvoerder van de provincie had dit reeds in november 2001 toegezegd, maar had niet in de gaten dat het bord begin maart nog steeds niet was ingesteld. Deze meter staat echter haaks op de gedachte van de rijkswaterstaat uit 1997 om hier een snelheidsmeter gekoppeld aan een fotocamera te plaatsen. Overigens staat er nog steeds een minirotonde gepland voor het viaduct de Wâldpoarte, ca. 100 m ten westen van transportbedrijf van der Veen. Verkeerskundigen verwachten dat hierdoor minder mensen uit de bocht zullen vliegen bij de voormalige boerderij van het waterschap.

Dorpsbelang blijft aansturen op een veiliger N913. Het liefst zouden we zien dat de status Stroomweg B van tafel werd gehaald en de functie van de weg wordt gewijzigd in een gebiedsontsluitingsweg. Dat er dan een rondweg nodig is, is voor ons nog de vraag. (zie ook stukje verkeersproblematiek bij Landinrichting Garyp - Sumar). Vooralsnog hebben we op dit moment de visies van het rijk, provincie en gemeenten tegen.

Dorpsbelang/G. Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk