(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

Landinrichting Garyp - Sumar presenteert raamplan

De Rabbelskûte heeft in het verleden enige malen melding gemaakt van het op handen zijnde ruilverkavelingplan. Heette het eerst nog RAK (Ruilverkaveling met Administratief Karakter), nu is dit uitgegroeid tot een volwaardige landinrichting met werken. Dat wil o.a. zeggen dat de boeren na ruiling kunnen overgaan tot perceelsvergroting, sloten kunnen verleggen en overige cultuurtechnische werken met subsidie kunnen uitvoeren. Maar er is meer te doen in dit gebied. Er is aandacht voor verkeersveiligheid en recreatieve plannen. Maar zaken als natuur, landschap en milieu komen ook volop aan bod, zodat met recht kan worden gesproken van een integraal plan.
Dorpsbelang heeft de laatste jaren diverse ideeën aangedragen, zoals de aanleg van wandelpaden, fietsroutes, kanoroutes, kano-klúnplaatsen, schaatsduikers e.d. Deze zijn voor een groot deel meegenomen in het raamplan en zullen in een later stadium nader worden uitgewerkt.
Op 12 november is het raamplan gepresenteerd in It Geahûs.

De landinrichting behelst een gebied van 2700 ha. Het gebied wordt begrensd door het Prinses Margrietkanaal, de Lange Sloot, Hooiweg, Panhuyspoel, dan richting Sustervaart en Susterwei bij De Tike naar de Leyen, De Lits en het Bergumermeer.
Het plan behelst een integrale gebiedsvisie, dat uiteindelijke in 4 modules wordt uitgevoerd. Het definitieve plan wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Het dagelijks bestuur van de Landinrichting wordt gevormd door de landinrichtingscommissie. Hierin hebben zitting:
· Domien van Wees vertegenwoordiger gemeente, tevens voorzitter
· H. Hoekstra namens waterschap
· H. Wierstra namens de natuur
· B.L. Schaap namens Dienst Landelijk Gebied, secretaris
· S. Algra, I. van Tuyl en J. de Vries namens landbouw

Het raamplan heeft de volgende doelstellingen:

· Verbetering van de verkaveling en de waterbeheersing voor de landbouw
· Behoud en herstel van landschappelijke en cultuurhistorische waarden voor de toekomst
· Ontwikkeling van nieuwe natuur
· Meer recreatiemogelijkheden
· Bevordering van de verkeersveiligheid
· Verbetering van de milieukwaliteit

Het is van belang de landbouw concurrerend en duurzaam in te richten,
waarbij het beheer van de landschapselementen beter in de
bedrijfsvoering moet worden ingepast. In het veenweidegebied mogen
percelen opgeschaald worden tot 7 ha en in het elzensingelgebied tot 5 ha.
Voorwaarde is dat de nieuwe kavels in het elzengebied weer worden
omringd met elzenwallen. Voor het onderhoud van de elzenwallen is
subsidie mogelijk.
In het plan wordt rekening gehouden met een rondweg Garyp ten zuiden
van de Stinswei en met een fysieke scheiding van een weg met
ongelijkvloerse kruisingen tussen Burgum en Nijega. Tevens worden
gebieden aan de Hooiweg, bij de Leyen en het Bergumermeer aangewezen
tot beheergebied of natuurgebied. Om deze redenen wordt er van uitgegaan
dat er 5 boerderijverplaatsingen nodig zijn, waarvan een deel het gebied
wellicht zal verlaten. Boerderijverplaatsing ten noorden van de eventuele
toekomstige rondweg Garyp is een optie.

Voorzieningen die i.s.m. dorpsbelang in de het plan zijn opgenomen:

· Vis- en picknickplaatsen
· Kano- en schaatsroutes
· Fietspad Fonejacht - Earnewâld
· Voetpad ten zuid/oosten Garyp, (Mounehoek-Inialoane-Ielke Boonstraloane-Easterein)


De plannen worden in een later stadium mede met dorpsbelang nader
uitgewerkt. In het plan is ook ruimte gereserveerd voor een fietspad langs
de Stûkenwei. Voorstellen van dorpsbelang voor recreatieve ontwikkeling
van het gebied rond de Panhuyspoel, zoals zandstrand, fiets- en trimpaden
zijn niet in de plannen opgenomen. Dit komt waarschijnlijk omdat het
grootste deel net buiten het plangebied valt. Daar het gebied specifieke
recreatieve potenties heeft, heeft dorpsbelang alsnog gevraagd een fietspad
aan te leggen vanaf Sigerswâld via de poel naar het Nonnepaed.

Verkeersproblematiek
Het landinrichtingsplan heeft als zoekgebied voor de Rondweg Garyp een
zone aangewezen ten zuiden van de Stinswei. Tevens is tijdens de
presentatie van de plannen iets gezegd over een toekomstig slechte
verbinding tussen Garyp en Burgum.
Dorpsbelang heeft via een brief hierop gereageerd. In de brief wordt
kenbaar gemaakt dat er in Garyp weinig draagvlak bestaat voor een
rondweg en dat dorpsbelang daarom zelf een milieueffectrapportage heeft
opgesteld. Hierin komt de nuloptie (geen rondweg) als beste uit de bus.
Dorpsbelang stelt voor de verkeersafwikkeling N/O-Fryslân via
Veenwouden-Leeuwarden en Burgum-Nijega te laten lopen. In dat geval
zullen er echter ingrijpende maatregelen nodig zijn op de N913 om
sluipverkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid en leefbaarheid te
waarborgen. Is een rondweg onvermijdelijk dan kan dorpsbelang zich
vinden in het gebied ten zuiden van de Stinswei, conform het voorstel in het
raamplan. Tevens vraagt dorpsbelang aandacht voor de verbinding met
Burgum met name in het belang van het langzame verkeer. Zij pleit voor
een ongelijkvloerse kruising met de centrale as Burgum-Nijega, waarna
vervolgens via de oostzijde richting Burgum het traject kan worden
vervolgd. De brug moet in het belang van de fietsers beslist niet hoger.
Misschien is een aquaduct een alternatief.

Dorpsbelang/G. Faber

 

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk