(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.5, 31 mei 2002)

Nieuws van dorpsbelang

Dorpsvernieuwing gecombineerd met onderhoudswerk gemeente


De dorpsvernieuwing is als u dit leest in de
gemeenteraad geweest en de aanbesteding heeft reeds plaats gevonden. De aannemer moet nu de planning opmaken hoe hij het werk gaat aanpakken. In elk geval is zeker dat de Greate Buorren west en de Lytse
Buorren in 2003 worden uitgevoerd.
Het exacte tijdstip zal afhangen van de
voortgang van het seniorencomplex en de locatie Smedes.
Het heeft dus lang geduurd, maar over enkele weken gaat naar verwachting toch echt de schop in de grond. Mocht dit niet het geval zijn dan ben ik in staat deze Rabbelskûte op te eten.

Voor de bewoners aan de Brandsmaleane is er goed nieuws. De uitritten naar de parkeerplaats worden zodanig geconstrueerd, dat er geen vrachtauto's door kunnen. De chauffeurs zullen een andere plek moeten zoeken, liefst buiten ons dorp, of mogelijk op het bedrijventerrein.
De Brandsdmaleane is één van de straten, die het meest ingrijpend wordt verbeterd.

Tegelijkertijd heeft de gemeente aangegeven nog een aantal onderhoudswerkzaamheden aan het bestek dorpsvernieuwing vast te koppelen. Het gaat o.a. om het herstraten van het nieuwere gedeelte Tuije van Kloosterman tot de Inialoane en het asfalteren van It Tennispaadsje. Over laatstgenoemd pad kwamen de laatste jaren veel klachten bij dorpsbelang en gemeente binnen, zodat de gemeente dit nu aanpakt in
combinatie met de dorpsvernieuwing.

Buiten de bebouwde kom zal de gemeente dit jaar nog onderhoud plegen aan het asfalt op de Earnewarre vanaf nr. 15 tot de Hooiweg.

Overigens is er nog goed nieuws i.v.m. de woningbouw in Garyp. Omdat Leeuwarden zijn te bouwen contingenten woningen niet vol kan krijgen komen er een aantal woningen in een knelpuntenpot. De woningen van het seniorencomplex zullen nu worden gerealiseerd vanuit deze pot, zodat er eerder opnieuw kan worden begonnen met nieuwbouw op Sânhichte. (Zie ook woonplan)

Seniorenwoningen

Op de ledenvergadering heeft het onderwerp Seniorenwoningen de nodige stof doen opwaaien. De kritiek richtte zich vooral op de stand van het complex. De toekomstige bewoners willen uitzicht over de Greate Buorren. De vrees is dat één en ander ertoe zou kunnen zal leiden dat het pand niet wordt bewoond door de doelgroep waarvoor het bestemd is, maar dat er jongeren worden gevestigd. Een andere klacht is dat de woningen te dicht op de weg staan. Het verdwijnen van het grasveldje en het ontbreken van een dorpsplein wordt als een gemis ervaren.
Naar aanleiding hiervan is er contact geweest tussen de Seniorencommissie en Talma enerzijds en Dorpsbelangen en Gemeente anderzijds. De punten van kritiek en bezwaar zijn ruimschoots toegelicht. In de gesprekken is gebleken dat de Gemeente en Talma de kritiek uit de ledenvergadering weerleggen en het volste vertrouwen in de plannen hebben zoals die er nu liggen.
Op donderdag 16 mei jl. bleek ook dat de gemeenteraad de plannen breed steunt. Het plan dorpsvernieuwing met daarin opgenomen het seniorencomplex is goedgekeurd. Hierdoor kan de dorpsvernieuwing mogelijk nog voor de bouwvak 2002 van start gaan. Tevens kunnen de procedures voor het realiseren van het seniorencomplex worden gestart.

Woonplan

Vanuit het stadsgewest Leeuwarden zijn 240 woningen beschikbaar gekomen voor de aanliggende Gemeenten. Een aantal daarvan zal naar de knelpuntenpot van Tytsjerksteradiel gaan. Dorpsbelangen heeft reeds bij de Gemeente te kennen gegeven er op te rekenen dat een deel hiervan naar Garyp gaat. We hebben een goedgekeurd bestemmingsplan waar nog volop ruimte is. Dus buiten het seniorencomplex om claimen we nog extra woningen op Sânhichte.

Hondenpoep

Zo nu en dan komen er weer klachten over hondenpoep binnen. Toch heeft dorpsbelang de indruk dat inmiddels veel dorpsgenoten de poep keurig opruimen. Je ziet steeds meer mensen met een schepje lopen. Ook gaan sommige de hond uitlaten in de bermen van een buitenweg, waar de poep minder hinderlijk is dan op de stoep of in plantsoen.
Langs It Tennispaadsje komen zo nu en dan nog wel klachten. Het is goed betrokken mensen hier op aan te spreken. Ook moet het goede gedrag zo nu en dan nog worden aangeleerd bij de kinderen.

Ledenwerving

De ledenwerfactie heeft 25 nieuwe leden opgeleverd. Allen van harte welkom bij een van de grootste vereniging van Garyp. Het ledental bedraagt op dit moment 567.

Dorpsbelang/GF/KV


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.5, 31 mei 2002)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk