(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 3 juli 2002)

Provincie: 26.000 euro voor pad bij Garyp

 

GARYP/LEEUWARDEN - De provincie Fryslân trekt 26.000 euro uit ten behoeve van een fiets-voetpad langs de provinciale weg N913 (Gravinneloane) ten behoeve van omwonenden. Het geld komt uit de pot voor kleine infrastructuurprojecten.

Vanaf 1999 reserveert de provincie jaarlijks een deel van het MPI-budget (Meerjaren-programma Infrastructuur) voor het aanpakken van kleine, onvoorziene (veiligheids)-knelpunten.

G.S. hebben vorige week uit dat knelpuntenbudget voor vijf projecten geld beschikbaar gesteld. Het pad in Garyp is daar één van. De andere vier knelpuntenprojecten zijn elders in de provincie.

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds