(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.6, 2 augustus 2002)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvernieuwing


Inmiddels is de gemeente begonnen met de uitvoering van de dorpsvernieuwing op de Tuije. Het eerste gedeelte tussen boerderij Kloosterman en de Inialoane is eigenlijk gewoon onderhoud. Het zuidelijke deel kan ook qua inrichting en materiaalgebruik anders worden ingericht. Ook kunnen groenelementen (bomen en heggen e.d.) aan het bestaande profiel worden toegevoegd of op erfscheiding en op particuliere erven worden aangebracht Werken op particuliere grond vinden slechts plaats als de gemeente dit is overeengekomen met de bewoner. De toezichthouder van de gemeente is Luut de Zee, telefoon 0511 - 460860 of 06 - 53361648. De aannemer (Folkersma bv) heeft in overleg met De Zee een globale planning van de eerste fase gemaakt. Dit betreft de herinrichting van alle straten, behalve de Greate Buorren ten westen van de Eendrachtsweg, benevens de Lytse Buorren en de aansluitende delen Mounehoek en Ljippenstâl. De uitvoering vindt plaats tussen juli 2002 en mei 2003. De tweede fase vindt in principe plaats na sloop en nieuwbouw seniorencomplex en sloop en nieuwbouw locatie Smedes eind 2003-2004.

De planning eerste fase is globaal*:

De Tuije, ged. Inialoane - Singel1 juli t/m 23 aug.
Easterein, ged. Gravinnel.- Brandsmal.26 aug. t/m 6 sept.
Gr. Buorren, ged. Brandsmal.- Eendr.weg9 sept. t/m 1 nov.
Brandsmaloane16 sept. t/m 8 nov.
Inialoane, ged. Buorren - Ademastrjittesept. - nov.
Eendrachtsweg3 febr. t/m 21 maart 2003
Singel10 maart t/m 11 april
De Tuije, ged. Singel - Buorren20 april t/m 16 mei

* Onvoorziene omstandigheden en weer kunnen wijzigingen tot gevolg hebben.

De gemeente overweegt dit najaar de loods Wijmenga te slopen. Dit geldt niet voor de woning Wierda, die eigendom is van de Corporatieholding Friesland. Dit heeft te maken met een te nemen bestemmingsplanwijziging door de gemeente en dat er conform de wet op de ruimtelijke ordening nog inspraakmogelijkheden zijn. De Corporatie wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van deze procedure. Pas als hieromtrent duidelijkheid is kan worden overgegaan tot sloop en nieuwbouw.

In het geval bedrijf Smedes is het inmiddels zover dat alle provinciale subsidies rond zijn, zodat Smedes zijn nieuwbouwplannen in Sumar zonder risico kan opstarten.

De definitieve beschikking van de provincie inzake de woningverbetering wordt op dit moment klaargemaakt, zodat de gemeente het budget woningverbetering kan aanvragen. In het kader van de dorpsvernieuwing is ook een kunstregeling van toepassing. Inmiddels is er een kunstcommissie opgericht bestaande uit de heer D. Bakker van de gemeente en Gerbrich Kobus, Tsjerkepaed 7 en Eetske Smedes, Inialoane 56 namens Garyp. De dames mogen zonder last of ruggespraak meedenken en beslissen over een te realiseren kunstproject in Garyp.

Landinrichting Garyp - Sumar
De provincie heeft het ontwerp-raamplan voor de landinrichting vastgesteld. De landinrichting wordt in een aantal modules uitgewerkt, waarvan de eerste module deze maand ter visie zal worden gelegd. In september worden hieromtrent voorlichtingsavonden georganiseerd. Het is de bedoeling begin 2003 te starten met de uitvoering van de eerste module. Het ontwerp-raamplan heeft tot veel reacties geleid. Zo waren er o.a. veel reacties over het zoekgebied rondweg Garyp en de consequenties voor natuur, milieu, landbouw en infrastructuur. De landinrichting verwijst consequent naar de MER-rapportage, die de provincie op dit moment hiervoor maakt en de bijbehorende inspraakprocedure. Erg jammer voor ons dorp is dat de zuid-oostelijke en oostelijke wandelroute om Garyp is geschrapt naar aanleiding van bezwaren omwonenden. De individuele belangen hebben gewonnen van de algemene belangen. Voor de betrokkenen wellicht mooi, maar voor ons als dorpsgemeenschap is dit een trieste zaak. Wel is het voetpad Inialoane - Mounehoek staande gebleven. Dorpsbelang zal overigens betrokken blijven bij het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen in het gebied.

Fiets-voetpad Gravinneloane
Vorig jaar heeft dorpsbelang een brief geschreven aan de provincie over de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers op de Gravinneloane. Een voorgestelde minirotonde op de kruising Eendrachtsweg is toen door de provincie afgewezen. Wel heeft de provincie toegezegd te zullen nadenken over de veiligheid van fietsers en voetgangers van en naar de bewoonde percelen. En zie.... de provincie heeft nagedacht! Kortgeleden konden we uit de pers vernemen dat de provincie € 26.000,- beschikbaar heeft gesteld voor verbetering van de veiligheid op de Gravinneloane. Het geld komt uit de pot kleine infrastructuurprojecten. Daar de provincie vorig jaar heeft toegezegd met de bewoners en dorpsbelang te overleggen over de oplossing wachten we dit eerst maar even af.

Openbaar vervoer ingaande 1 september 2002.
Het openbaar (bus)vervoer in zuidoost Friesland is onlangs aanbesteed. De provincie Fryslân als verantwoordelijke instantie heeft de aanbesteding gehouden. De gunning is verleend aan het busbedrijf Arriva. Het vervoer wordt geregeld door verschillende vormen van dienstverlening.

Interliner 320.
Het verbindend net verzorgt het vervoer tussen de grote kernen, bv. de lijn Leeuwarden-Drachten via de Wâldwei, beter bekend als de Interliner. Deze stopt niet bij de halte Garyp.

Lijn 10.
Het ontsluitend net verzorgt het vervoer tussen de regionale kernen, bv de lijn Drachten-Burgum naar Leeuwarden via de halte Gariperhoek. Dit wordt de lijn 10 en deze rijdt 3x per uur in de spits, overdag 2x per uur.

Lijn 14.
Een andere verbinding is de lijn 14 van Drachten naar Leeuwarden via de Wâldwei met als stopplaats halte Garyp. Deze lijn gaat zowel langs het
ziekenhuis in Drachten als langs het MCL in Leeuwarden en rijdt 2x per uur.

Lijn 211.
De huidige lijn 53 komt te vervallen, onder meer door een te gering reizigersaanbod. Hiervoor in de plaats komt het aanvullend vervoer in de vorm van een belbus. Dat zijn kleine busjes of taxi's die op afroep volgens een dienstregeling rijden. Men moet daarvoor een uur van tevoren bellen en zich aanmelden. Deze belbus heeft als lijnnummer 211 en verbindt de plaatsen Jistrum-Eastermar-Sumar-Burgum-Garyp-Earnewâld-Oudega en De Tike. Er kan worden overgestapt op zowel lijn 10 als op lijn 14. Op deze wijze worden alle kernen met meer dan 250 inwoners voorzien van openbaar vervoer. Medio december worden nieuwe comfortabele bussen in bedrijf genomen, welke ook geschikt zijn voor rolstoelvervoer. Alle lijnen worden bediend tot 23.00 uur. Binnenkort zijn de nieuwe dienstregelingen te verkrijgen bij o.m de boekhandel. Ook is binnenkort informatie te verkrijgen via intemet: www.arriva.nl.

Dorpsbelang Gjalt Faber en Egbert Harderingh

 

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.6, 2 augustus 2002)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk